Groenbeheer versobert

Mogelijkheid om perken te adopteren

Het groenbeheer in Maastricht versobert de komende jaren. Wel krijgen burgers, bedrijven, buurten en verenigingen die ‘meer’ willen de mogelijkheid om openbaar groen te adopteren. Ook wordt zelfbeheer nog meer gestimuleerd. Dat is de kern van het nieuw beleid Openbaar Groen van het college van B en W. 

De versobering is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad in 2009 en 2011 om een lager kwaliteitsniveau voor plantsoenen en perken vast te leggen. Dit vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. Alleen voor de bomen werd, voornamelijk om redenen van veiligheid, een hoger kwaliteitsniveau vastgesteld. “Inmiddels is de keuze voor een verlaagd kwaliteitsniveau op veel plekken zichtbaar. Dat wil zeggen dat de dalende tendens zichtbaar is. Wel blijkt uit onafhankelijke metingen op basis van de landelijk vastgelegd normen dat het door de raad besloten sobere niveau nog niet overal bereikt is. Daarom wordt in het nieuwe beleid voor voortgang van de versobering gekozen”, aldus wethouder André Willems van Stadsbeheer.

Omvorming

In de praktijk betekent dit onder meer dat een deel van het groen wordt omgevormd. Waar bijvoorbeeld onderhoudsintensieve bloemen en planten staan, kan gekozen worden voor gras of planten die minder onderhoud vergen. Ongeveer 9 hectare van alle sierheesters in de stad (in totaal 90 hectare) komen er voor in aanmerking. Naast omvorming zal er ook vervanging plaatsvinden. Het betekent dat 30 hectare aan oude sierheesters vervangen worden door nieuwe sierheesters, omdat ze uitgeleefd zijn.

Wat betreft het onkruid in de plantsoenen is het door de raad vastgestelde niveau wel al bereikt. Daarom zal de bestrijding ervan niet verder versoberen. 

Bomen

Verder is vastgesteld dat de beheerkosten van bomen in de loop der jaren toegenomen zijn. Dit speelt vooral bij straat- en laanbomen. Vanwege de hoge kosten (met name de ondergrondse groeiplaatsverbetering) zijn we terughoudend met vervanging. In het geval van risico worden grote bomen gekapt. De herplant (dat is de gemeente verplicht) zal dan echter plaatsvinden op een plek die minder duur in aanleg en onderhoud is. De nieuwe aanplant van straatbomen zal zo min mogelijk in verhardingen plaatsvinden om de hoge onderhoudskosten in de toekomst te voorkomen. 

Adoptie

Nieuw in Maastricht is de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om contracten met de gemeente af te sluiten in het geval ze hoogwaardiger groen willen dan de gemeente aanvankelijk had gepland. De meerkosten komen – in geld of natura - voor hun rekening. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten adoptiecontracten. Te denken valt bijvoorbeeld aan rotondes met daarop bedrijfsreclame, zoals dat elders al regelmatig te zien is.

Eveneens zal het enkele jaren geleden ingezet zelfbeheer verder worden geïntensiveerd. Het betekent dat inwoners - zowel individueel als in collectieve verbanden – worden gestimuleerd om zelf onderhoudstaken uit te voeren. Variërend van onderhoud van buurtgroen of aanleg van buurttuinen door buurtverenigingen tot het wieden van onkruid op de trottoirs voor de eigen woning. Met als tegenprestatie dat (buurt)bewoners meer invloed krijgen op de inrichting van het groen dat ze in beheer nemen. “Zelfbeheer is een onderdeel van de participatiesamenleving, die meer uitgaat van de eigen kracht van de burgers. In 2011 is er mee begonnen. Inmiddels lopen al tientallen grotere en kleinere zelfbeheerprojecten. We willen dat nu verder uitbreiden”, zegt wethouder Willems.