Grote inhaalslag in wegonderhoud

Maastricht gaat een grote inhaalslag maken wat betreft achterstallig onderhoud aan het wegennet. De komende twee jaar zullen in circa 700 straten grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Hiervoor is een budget van 8,4 miljoen euro beschikbaar.

De achterstand in het kwaliteitsniveau van wegen is gebaseerd op tweejaarlijkse weginspectie. De laatste vond plaats in 2013 en gaf aan dat 16 procent van het asfaltareaal en 6 procent van het areaal aan elementenverhardingen (tegels en klinkers) niet voldoet aan de norm. Maastricht werkt met de landelijk veelvuldig gehanteerde normen A (optimaal), B (functioneel), C (matig), D (slecht) van het nationaal kennisplatform CROW.
De gestelde 16 en 6 procent hebben het niveau D. Het is onder de door de raad voor wegen vastgestelde norm C. Dit met uitzondering van het voetgangersgebied en de hoofdwegen, die minimaal niveau B moeten hebben. Bij het wegenonderhoud dient de nadruk te liggen op de technische kwaliteit. Esthetische kwaliteit speelt geen rol.
“Onder meer de strenge winters de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een versnelde verslechtering van het asfalt. Maar de kwalificatie slecht accepteren we niet. Dan komt de veiligheid langzaam maar zeker in het geding en dat mogen we niet laten gebeuren. Vandaar dat we nu met een grote inhaalslag gaan starten,” aldus wethouder André Willems van Stadsbeheer.

Het betekent dat de overgrote meerderheid van de werkzaamheden in de inhaalslag zal zijn gericht op het herstellen van de meest slechte plekken in wegen. Dat gebeurt door middel van het plaatselijk frezen van de slechte stukken asfalt en het vervolgens aanbrengen van nieuw asfalt. Vernieuwen van gehele wegvakken (vervangen deklagen) zal veel minder aan de orde zijn. Dat geldt ook voor de elementenverhardingen (voornamelijk trottoirs en parkeervakken).

In het kader van de inhaalslag is in de zomer van 2014 een inventarisatie met prioriteitenlijst gemaakt. In het recente najaar is door de raad het budget van 8,4 miljoen ter beschikking gesteld. In maart 2015 worden de bestekken gemaakt en start de aanbesteding.
De werkzaamheden starten naar verwachting in juni. Zeer waarschijnlijk zullen werkzaamheden op diverse plaatsen tegelijkertijd uitgevoerd worden. Wel met inachtneming van een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer. Hinder is echter niet helemaal uit te sluiten.

Media 2016 moeten alle werkzaamheden klaar zijn.

Naast het bedrag van 8,4 miljoen voor de inhaalslag, gaat het reguliere budget voor wegonderhoud structureel met 400.000 euro jaarlijks omhoog. Daar bovenop komt nog 131.250 euro extra in 2015 als gevolg van de uitbreiding van het wegennet. Naar verwachting zal het jaarlijkse onderhoudsbudget voor wegonderhoud als gevolg van de zogeheten areaaluitbreiding in 2017 circa 1 miljoen euro hoger komen te liggen.