Impulsgelden popsector

sfeerfoto

De gemeenteraad heeft in februari 2018 de nota Popbeleid Maastricht vastgesteld. Hierin staan de onderwerpen die de raad belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de popsector. Per onderwerp zijn ambities en acties geformuleerd.

De raad stelt voor 4 jaar (2018, 2019, 2020 en 2021) jaarlijks € 30.000 beschikbaar om de ontwikkeling van de sector met nieuwe praktijken extra te faciliteren. Dit bedrag is een aanvulling op de regulier beschikbare financiën voor de sector. Met dit aanvullend budget, onder de noemer ‘impulsgelden’, wil de raad de dynamiek bevorderen die de voorbije jaren ‘in het veld’ is ontstaan.

Met deze bekendmaking wordt de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de impulsgelden voor de jaren 2018 en 2019.

Voorwaarden 

 1. De aanvrager dient de subsidieaanvraag zowel per brief als digitaal in.
 2. Vraag de subsidie uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de activiteit aan.
 3. De aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De activiteit wordt uitgevoerd in de gemeente Maastricht.
 5. De activiteit dient plaats te vinden en te worden afgerond binnen het kalenderjaar waarvoor het subsidiebudget beschikbaar is gesteld. Voor de projectaanvragen ‘2018’ is een uitzondering mogelijk. Zie de tekst in de paragraaf ‘Aanvragen’.
 6. De activiteit is niet van commerciële aard.
 7. U kunt een aanvraag indienen voor maximaal € 5.000.
 8. U kunt als aanvrager per kalenderjaar maximaal één aanvraag indienen.
 9. Er dient sprake te zijn van cofinanciering van minimaal 25% van de totale begroting.
 10. De aanvrager dient, zowel inhoudelijk als financieel, rekening en verantwoording af te leggen over het uitgevoerde project. Deze verantwoording dient binnen 8 weken na afloop van het project te worden ingediend.

Aanvragen, worden op basis van het ingediende projectplan getoetst op bovenstaande voorwaarden. In het projectplan wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de volgende zaken.

 1. De activiteiten, de doelstellingen en de beoogde resultaten van het project.
 2. Op welke wijze het project:
  - bijdraagt aan een bruisende, levendige, vitale, jeugdige stad
  - een nieuwe bijdrage levert aan de popsector in Maastricht
  - bijdraagt aan de versterking van de popsector in de stad op (in ieder geval één van) de volgende 5 thema’s uit de nota Popbeleid: de presentatiefunctie, de productiefunctie, de educatiefunctie, de ketenaanpak ter stimulering van de onderlinge afstemming en samenwerking en de euregionale samenwerking.
 3. Welke doelgroep(en) met het project worden bereikt en wat het verwachte publieksbereik is.
 4. Een onderbouwde begroting
 5. Welk duurzaam en structureel perspectief het project biedt voor de popsector, zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch.

Kijk voor meer informatie over de onderwerpen die in uw projectaanvraag moeten worden uitgewerkt in de nota Popbeleid Maastricht of contact opnemen met Herman van Asselt.

Aanvragen

Aanvragen voor in 2018 kunt u vanaf nu indienen. De projecten dienen in principe in 2018 uitgevoerd te worden. Gezien de beperkte tijd vanaf mogelijke toekenning van de aanvraag tot einde kalenderjaar is het mogelijk om eenmalig uitstel aan te vragen. Indien de aanvraag tot uitstel wordt gehonoreerd geldt deze voor maximaal 6 maanden (tot 1 juli 2019).

Aanvragen voor in 2019 uit te voeren projecten kunnen vanaf 1 november 2018 worden ingediend. Deze projecten dienen daadwerkelijk in 2019 te worden afgerond.

U kunt uw aanvraag sturen aan het College van B&W Maastricht, ter attentie van Herman van Asselt, postbus 1992 6201 BZ Maastricht