Inhoud en kwaliteit peuterspeelzalen in Maastricht blijft behouden bij overgang peuterspeelzaalwerk naar kinderopvangorganisaties

De twintig peuterspeelzalen van STEPS (stedelijke peuterspeelzalen stichting) in Maastricht worden per 1 maart  2016* overgedragen aan vier* kinderopvangorganisaties in de stad. De inhoud en kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk blijft behouden door de overname van alle leidsters, terwijl tegelijkertijd het peuterwerk volledig, conform rijksbeleid, onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht.

De aanleiding om over te gaan tot deze zogenaamde harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang heeft twee redenen. Aan de ene kant speelt de ontgroening en het daarmee gepaard gaande overschot aan voorschoolse en schoolse voorzieningen een rol, waarbij er een gezamenlijke wens van alle partijen is om voorzieningen te concentreren in Integrale Kindcentra (IKC). Aan de andere kant is er het kabinetsbesluit om peuterspeelzaalwerk en kinderopvang uiterlijk 1 januari 2018 volledig te harmoni­seren onder de Wet Kinderopvang.

Dat betekent dat er gelijke kwaliteitseisen aan peuterspeel­zaalwerk en kinderopvang worden gesteld, maar ook dat er gelijke bekostiging voor alle werkende ouders via de kinderop­vangtoeslag komt. Werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang in Maastricht, hebben vanaf 1 maart 2016 recht op kinderopvangtoeslag.

De vier kinderopvangorganisaties die de peuterspeelzalen overnemen, gaan samen met de schoolbe­sturen in het primair onderwijs samenwerken in de huidige en toekomstige Integrale Kindcentra.

Kindgebonden subsidie

Peuterspeelzalen worden nu gefinancierd door de gemeente. Ouders betalen in de meeste gevallen een inkomensafhankelijke bijdrage. De locatiegebonden financiering van peuterspeelzalen met middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), wordt omgezet in een stadsbrede kindgebonden financiering voorschoolse educatie. Daarmee ontstaat een financiële gelijkstelling voor alle ouders. Dat betekent dat ouders, ongeacht of ze (beiden) werken en ongeacht of ze met hun peuter van de huidige peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf gebruik maken, een zelfde inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen. Alle werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvang­toeslag die door de rijksoverheid weer positiever is bijgesteld vanaf 1 januari 2016. Ouders die niet (beiden) werken of studeren, komen in aanmerking voor een kindgebonden subsidie van de gemeente. Alle ouders tot een belastbaar inkomen van €90.000 gaan er ten opzichte van de huidige regelingen in de stad financieel op vooruit .

Een klein deel van de ouders, die nu geheel gratis hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen, betalen straks wel een kleine eigen bijdrage van € 0,48 per dagdeel oftewel € 8,84 per maand voor vier dagdelen per week. Voor wie dat niet kan betalen, zal een financieel vangnet gecreëerd worden.

Waarborg kwaliteit

Alle leidsters van Steps behouden werk bij de kinderopvang­organisaties. “De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk wordt hiermee behouden. De medewerkers van STEPS hebben immers veel ervaring en zijn jarenlang geschoold in peuteropvang en VVE”, aldus wethouder Mieke Damsma.

Voortgang

Het college en STEPS kunnen, nu de uitgangspunten zijn uitgewerkt, overgaan tot definitieve overdracht aan de Kinderopvangorganisaties, waarna de Raad een nieuwe subsidieverordening kan vaststellen.

De uitrol en verdere uitwerking van de feitelijke overdracht van alle peuterspeelzalen gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg tussen STEPS, de vier ontvangende aanbieders van kinderopvang, de schoolbesturen en de gemeente Maastricht.

*Onder voorbehoud van besluitvorming in de raad in januari 2016 is de datum van overdracht bepaald op 1 maart 2016.

* De vier kinderopvangorganisaties zijn: MIK, Pinokkio, Hummelkids en Samen Spelen.