Inschrijving 2e tranche Vrijwilligerssubsidie 2015

De gemeente Maastricht nodigt de vrijwilligersorganisaties in de stad uit om projecten in te dienen voor de 2e tranche van de Vrijwilligerssubsidies 2015. Dat kan dit jaar van 15/4 t/m 31/5. Ook nu geschiedt dit in de vorm van een tender (inschrijving met beoordeling). Het centrale thema is dit keer “Zoveel mogelijk mensen doen mee”. Alle inschrijvingen worden getoetst door een jury. De beste ideeën worden beloond met een subsidiebedrag. In deze 2e tranche is hiermee een subsidiebedrag van € 200.000 gemoeid.

Zoveel mogelijk mensen doen mee

Meedoen, gaat over tolerantie, wederzijds respect, ruimte geven en vertrouwen. Dan voelen mensen zich gewaardeerd, zijn sterker en kunnen dus ook tegen een stootje. Hierbij zijn vrijwilligersorganisaties nodig, maar ook professionals, overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers. Gezocht wordt naar inspirerende ideeën en activiteiten die inhoudelijk sterk zijn, maar die ook structureel in te bedden zijn in het programma van de organisaties in kwestie. Het moet mensen aanzetten om ook zelf (weer) actief te worden, nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe mensen te leren kennen en ook zichzelf opnieuw ontdekken. Dit kan gaan over:

  • ‘Participatie’, ongeacht afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, lichamelijk en psychische  beperkingen moet iedereen mee kunnen doen in onze maatschappij. Bestaande voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn;  
  • ‘Een gezonde leefstijl’, niet mee kunnen doen kan tot gezondheidsproblemen leiden, zowel lichamelijk als geestelijk (eenzaamheid, somberheid, angstigheid). Gezondheid is verbonden met SAMEN sporten, bewegen en werken aan een bewuste leefstijl.
  • ‘Mensen zijn zelfredzaam’, bevorderen van de zelfredzaamheid draagt bij aan het mee kunnen doen.  
  • ‘Aandacht voor en ondersteuning mantelzorgers’, zorgvrijwilligers doen vaaak mee vanuit  bevlogenheid of grote betrokkenheid. Mantelzorgers rollen vaak vanzelf in de zorg voor iemand anders. Dit raakt de balans tussen de draaglast van de zorg en de draagkracht van de mantelzorger.
  • ‘Opgroeien en Ontplooien & Ondersteunen’, soms helpt het als iemand je als maatje kan ondersteunen bij de opvoeding of je kind naar een activiteit kan brengen of begeleiden.
  • ‘Meer voor Ouderen’, met plannen waardoor meer ouderen mee kunnen doen aan de Maastrichtse  samenleving. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving.

Doelgroep tenders

De tenders staan open voor alle Maastrichtse vrijwilligersorganisaties (incl. buurtplatforms). Dat zijn de reeds bekende organisaties, maar ook nieuwe en onbekende vrijwilligersorganisaties. Ongeorganiseerde vrijwilligers worden gestimuleerd om samenwerking aan te gaan met een bestaande organisatie. De komende weken worden alle aanvragen individueel beoordeeld door een jury. Medio mei 2015 zal het college van B&W beslissen over de toekenningen.

52 inschrijvingen eerste tender

De eerste tender 'Samenwerken over grenzen' was gericht op meer samenwerking tussen mensen, het van elkaar leren en het delen van kennis, met begrip en respect voor de diversiteit in onze samenleving. Hier zijn in totaal 52 aanvragen op binnengekomen. Wethouder Jack Gerats (Welzijn, burgerparticipatie) is blij met dit resultaat: “Ik bewonder en waardeer de enorme inzet en betrokkenheid van alle aanvragers. Overal in de stad borrelt het van de nieuwe sociale initiatieven. Je merkt dat de stad een enorme draai aan het maken is van geïnstitutionaliseerde vormen van welzijn naar meer aandacht voor het individu, de mens. Maastricht laat zich zo van zijn beste kant zien!”

Beleidswijziging subsidies

Vrijwilligersorganisaties leveren een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke opgaven van de stad. Maastricht heeft vorig jaar een beleidswijziging ingezet voor het toekennen van vrijwilligerssubsidies. Het doel hiervan is om de toekenning van de subsidies meer aan te laten sluiten bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Met de subsidies worden activiteiten van vrijwilligersorganisaties gestimuleerd die aan dit beleid een bijdrage leveren, zoals het versterken van preventie, het ontwikkelen van de eigen kracht en de uitbouw sociale netwerken van bewoners. Het subsidie-instrument wordt via tenders gebruikt om vrijwilligersorganisaties te faciliteren in het concretiseren van ideeën en activiteiten. Het totaal beschikbare budget voor 2015 bedraagt: € 590.000 verdeeld over 3 tenders die gedurende het jaar worden uitgezet.

Zoveel mogelijk mensen doen mee

Met ingang van 2015 wordt subsidie aan vrijwilligersorganisaties verstrekt in de vorm van een basissubsidie (voor vaste kosten) en een flexibele subsidie (voor gerichte activiteiten, verstrekt in de vorm van tenders). Voor de tweede tender van 2015 is het thema 'Zoveel mogelijk mensen doen mee' en richt zich op het meedoen in de samenleving, bv. door mensen uit hun isolement te halen, jong, oud, gehandicapt, iedereen.

Meer informatie over inschrijven.