Jaarrekening 2014: Maastricht financieel gezond

Sociale stad met solide huishouding

 

De gemeente Maastricht staat er financieel gezond voor. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van 3,9 miljoen op de reguliere bedrijfsvoering. Het grootste deel van de ambities en doelstellingen uit de begroting zijn gehaald. In totaal is 440 miljoen euro geïnvesteerd in de stad en haar burgers. Vanwege de drie decentralisaties was 2014 een extra uitdagend jaar. “Maar dankzij een solide financiële huishouding is de basis gelegd voor een sociale stad. Zonder dat een verhoging van de lastendruk nodig is geweest. Strakke sturing op begrotings- en uitgavendiscipline leverden tevens op dat er geen bezuinigingen nodig waren op essentiële thema’s als veiligheid, economie en armoedebeleid”, aldus wethouder van Financiën, John Aarts.

Sociaal Investeringsfonds

De overheveling van zorgtaken Jeugd, Wmo en Werk van het Rijk naar de gemeenten (de drie decentralisaties) was een ingrijpend proces, hetgeen in goede banen moest geleid worden voor de inwoners van Maastricht. Daarbij is de keuze gemaakt dat ondanks de hiermee gepaard gaande bezuinigingen alle bestaande zorg in 2015 gecontinueerd blijft. Zodat de zorgvragers op de ondersteuning kunnen blijven rekenen die nodig is.
Continuïteit van dienstverlening staat voorop, maar dit dient gecombineerd te worden met innovatie van het sociale domein. Leidend hierin is de fundamentele keuze voor burgerkracht en actief burgerschap. Vanaf 2018 moet het sociale domein structureel uit het dan beschikbare budget gefinancierd worden. Het te vormen Sociaal Investeringsfonds (SIF) moet bijdragen aan dat doel.

Het fonds wordt in eerste instantie gevoed met het gerealiseerde positieve resultaat bij de jaarrekening 2014 en eventueel andere bronnen.

Transformatie

Ook op het gebied van stedelijke infrastructuur lagen er met de gebiedsontwikkeling Belvédère en de (af)bouw van de A2-tunnel forse opgaven. Economisch tekenden zich landelijk de eerste signalen van groei af, maar het herstel bleef fragiel. Tegelijk werd duidelijk dat het huidig tijdsgewricht een transformatie vergt van de Maastrichtse samenleving, maar ook van de overheid zelf. Een overheid die middenin de samenleving staat, die verbindt en allianties smeedt, waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en gemeente op gelijke voet werken aan de toekomst van de stad.
Kortom: minder overheid, meer samenleving. Wethouder John Aarts daarover: “Geen geringe opgave al die majeure veranderingen. Dat is gelukt dankzij buitengewoon slagvaardig werken en de inspanningen van velen.”

Kansen te over

Met alle in het verslagjaar gedane investeringen en inspanningen heeft Maastricht een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Financieel, economisch en sociaal. Maastricht verjongt, groeit tegen de regionale trend in, kleurt steeds internationaler en timmert letterlijk aan de weg. De binnenstad floreert onder aanvoering van de zondagopenstelling en de vierjaargetijden evenementenkalender, de universiteit bloeit en de ambities van de Kennisas Limburg krijgen steeds meer gestalte met de Brightlands Health Campus. Maastricht is de aantrekkelijkste woon- en werkplek voor internationals in Limburg, behoort tot de top 10 van meest vitale steden in Nederland en staat in de top van Europese stedentrips, zo bleek in het verslagjaar. Onderzoek toont bovendien aan dat Zuid-Limburg de tweede aantrekkelijkste regio van Nederland kan worden om te wonen, werken en leven als het de ingeslagen weg voortzet om grenzen af te breken met het buitenland, en de Brainportagenda voortvarend uitvoert. Dat geeft richting aan onze ambities en stemt positief.

2014 in vogelvlucht

In het verslagjaar zijn de volgende, meest in het oog springende  doelstellingen gerealiseerd:

- nieuw beleid vrijwilligerssubsidies (via tenders)
- Burgertop 200 waarbij burgers met elkaar in gesprek gingen over een gezonde en zorgzame stad
- start scootmobielpool
- aanbesteding jeugdzorgtaken
- 50 activiteiten op 25 locaties voor senioren op het gebeid van kunst, sociaal en sport
- centralisatie dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen
- opvang 600 asielzoekers in AZC Limmel
- opvang van vier mensenrechtenverdedigers in het project Maastricht Shelter City
- opstarten actieplannen Jongeren@work en Servicepunt 45-plus
- diverse uitvoeringsnota’s in het kader van Made in Maastricht
- investering van twee miljoen euro in creatieve industrie voor startups in mode, film en podiumkunsten
- integrale toekomstvisie voor binnenstad
- oprichting ZZP-fabriek als broedplaats voor (nieuwe) zelfstandige ondernemers
- positief resultaat voor MECC in eerste jaar na overname
- uitbreiding poppodium in de Timmerfabriek
- oplevering nieuw winkelcentrum De Leim in Heer
- nieuwe spooronderdoorgang Limmel-Nazareth
- nieuwe structuurvisie voor gebied rond Health Campus
- gebiedsontwikkeling A2 door Avenue2, Ahold en gemeente
- openstelling Tapijnkazerne en koppeling met stadspark
- omvorming Sphinxkwartier tot nieuw creatief stadshart
- start bouw Pathé bioscoop en voorbereiding cascoherstel Eiffelgebouw
- afronding eerste fase Frontenpark
- opening voormalige brandweerkazerne en afronding woningbouwprojecten Lindenkruis
- The First European Presidential Debate vond plaats in het Theater aan het Vrijthof
- viering 200 jaar koninkrijk met drie koningsparen en Duitse bondspresident
- binnenhalen wereldsportevenement Ironman
- vervroegde openstelling nieuwe afrit Beatrixhaven
- ingebruikname fiets- en voetgangersbrug over de Groene Loper
- versnelling fietsplan met onder meer reservering ondergrondse fietsenstalling station
- nieuw groenbeleid met meer ruimte voor zelfbeheer