Juridische advisering Mobility as a Service

Bekendmaking

www.Aanbestedende dienst: Gemeente Maastricht, Maastricht-Bereikbaar
Naam Opdracht: juridische advisering Mobility as a Service

Omschrijving: De gemeente Maastricht (haar programmabureau Maastricht Bereikbaar) is van plan een overeenkomst te sluiten met een adviseur voor het mobiliteitsproject Mobility as a Service MaaS. De opdracht behelst in grote lijnen om samen met het Ministerie van I&W en de deelnemende regionale overheidspartijen een aanbestedingstrategie te ontwikkelen. Uiteindelijk zal dit leiden tot het opstellen van een raamovereenkomst, andere juridische documenten en daarbij behorende juridische advisering voor het mobiliteitsproject Mobility as a Service (MaaS). Voor de ontwikkeling van MaaS zal een landelijke raamovereenkomst met deelnemende overheden voor deskundige en innovatieve marktpartijen door het ministerie van IenM worden aanbesteed. Regionale overheden, waaronder Maastricht Bereikbaar, kunnen vervolgens gebruik maken van deze raamovereenkomst en regionale project specifieke mini competities starten.

De gemeente Maastricht is van plan voormelde overeenkomst onderhands te sluiten na ommekomst van 14 kalenderdagen tellend vanaf de dag na de datum van bekendmaking van deze aankondiging. Zij is hiertoe naar haar mening gerechtigd, nu hiervoor geen aanbestedingsplicht bestaat. Er is sprake van een sociale en andere specifieke dienst (zie de CPV codes) aangezien voormelde werkzaamheden en daarmee de opdracht als zodanig kwalificeren. De waarde van de opdracht is lager dan € 750.000, namelijk € 280.000 tot en met 2019. Sociale en andere specifieke diensten onder de drempel zijn niet onderhevig aan de Aanbestedingswet en derhalve staat het de gemeente vrij deze overeenkomst onderhands te gunnen na ommekomst van voormelde termijn.

Type publicatie: Vooraankondiging
Gepubliceerd via: VIA Maastricht en de gemeentelijke website.
Juridisch kader: Aanbestedingswet 2012
CPV-code: 7910000-5 en 79111000-5
Type opdracht: diensten
Plaats van uitvoering: Nederland
Procedure: de procedure van vrijwillige transparantie vooraf ex art.4.16 en 4.17 Aanbestedingswet.
Contactpersoon: mevrouw Van Zaanen