Kaderbrief 2014: koers houden, oogsten en investeren

De gemeente Maastricht gaat ervoor zorgen dat zorg, welzijn en participatie toekomstbestendig worden gemaakt. Werkgelegenheid blijft een topprioriteit; het cultuurbeleid wordt geïnnoveerd door bezuiniging en vernieuwing; en er wordt geïnvesteerd: in onder meer de voortzetting van Magisch Maastricht, in een volwaardig poppodium, een ondergrondse fietsenstalling bij het Station en een duurzame versterking van de openbare ruimte rondom de Health Campus. Dat staat in de kaderbrief 2014 die het college van burgemeester en wethouders op 20 juni heeft gepresenteerd.

 

Met deze kaderbrief houdt het college koers. Er wordt niet bezuinigd op veiligheid, armoedebeleid en economie. De lasten voor inwoners en het bedrijfsleven worden, behoudens de inflatiecorrectie, niet verhoogd. Uitgangspunt is en blijft een solide financieel beleid met sluitende begrotingen en rekeningen. Takenreductie, meer efficiency en technische maatregelen zorgen in 2015 voor een sluitende begroting. Tegelijkertijd kan de stad het komende begrotingsjaar oogsten, met onder meer de start van de verlegging van de Noorderbrug en de aanleg van de Tram Vlaanderen Maastricht, het bereiken van de eindfase van de ondertunneling van de A2 en de snel vorderende ontwikkeling van het Belvédèregebied. Het college zet in de kaderbrief ook nieuwe accenten en blijft investeren in een sociaal en economisch sterk Maastricht. 

Coalitieakkoord ‘Wij Maastricht’

De kaderbrief 2014 is een eerste vertaling van de ambities in het coalitieakkoord ‘Wij Maastricht’. De ambities zijn zowel inhoudelijk als financieel vertaald. Steeds vanuit de overtuiging dat de opgaven waar de stad voor staat, gezamenlijke opgaven zijn. Opgaven die alleen door krachtenbundeling en samenwerking adequaat kunnen worden ingevuld. Het college wil samen aan iedere Maastrichtenaar perspectief bieden. Het college wil daarom buurten, wijken en inwoners intensiever betrekken bij gemeentelijk beleid. 

Drie decentralisaties

De gemeente Maastricht neemt met ingang van 2015 majeure taken over van het Rijk op het gebied van jeugd, zorg en werk. In Maastricht zakt niemand door het ijs. De gemeente Maastricht garandeert de zorg, ondersteuning en hulp die nodig is, voor 2015 en verdere jaren. Om deze zorg te kunnen continueren is innovatie nodig. Het college zet hiervoor de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in. Daarnaast wil het college een speciaal investeringsprogramma opstellen, waarmee experimenten en innovatie kunnen worden gefinancierd. 

Bestuursopdrachten

Het nieuwe college heeft de ambtelijke organisatie drie opdrachten – zogeheten bestuursopdrachten – gegeven. Op de eerste plaats moet de dienstverlening en klantgerichtheid worden verbeterd. Hiervoor is een actieplan opgesteld. Op de tweede plaats wil het college bekijken op welke wijze inwoners meer en beter kunnen worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Een plan van aanpak is gereed in het eerste kwartaal van 2015. Tot slot wil het college samen met de organisatie het buurt- en wijkgericht werken effectiever en efficiënter inrichten en zo beter laten aansluiten bij het huidige tijdsgewricht.** In aanvulling op deze drie opdrachten, wordt een nieuwe wijze en opzet van vergaderen van de raad doorgevoerd om zo te komen tot maximaal draagvlak en meer inbreng van inwoners.     

Nieuwe accenten

Enkele in het oog springende punten in de kaderbrief 2014 zijn: 

Impuls economie en werkgelegenheid

Werk is de beste basis voor sociale welvaart. Het college investeert de komende jaren in overleg met het bedrijfsleven jaarlijks € 300.000 in projecten en initiatieven ter versterking van de lokale economie. Hiervoor wordt in overleg met het bedrijfsleven, met ingang van 2015, de toeristenbelasting verhoogd.   

Veiligheid

Op veiligheid wordt niet beknibbeld. De aanpak en ondersteuning van personen en gezinnen met complexe en meervoudige problemen door het Veiligheidshuis worden de komende vier jaren dan ook voortgezet.   

Duurzaamheid

In het coalitieakkoord is extra geld (€ 800.000) vrijgemaakt voor duurzaamheid. Binnenkort wordt samen met lokale partijen een ambitiedocument duurzaamheid opgesteld.   

Ruim baan voor de fiets

Het college gaat de komende bestuursperiode extra inzetten op het faciliteren van de fietser. Het fietsplan wordt versneld uitgevoerd (begin 2015), het verkeersveiligheidsplan (medio 2015) wordt geactualiseerd en er worden extra gelden gereserveerd voor een ondergrondse stalling bij het station. Ook worden de openingstijden van de fietsenstalling aan de Kesselskade uitgebreid. 

International Service Desk (ISD)

Maastricht is de populairste woon- en werkbestemming voor internationals in Limburg. Een goede dienstverlening aan studenten, grenswerkers en arbeids-/kennismigranten is daarom van groot belang. Het college stelt de raad voor om de hoogwaardige dienstverlening (front- en backoffice) via de ISD de komende vier jaren voort te zetten. 

Magisch Maastricht

Magisch Maastricht is – sinds de eerste editie in 2010 – uitgegroeid tot een succesvol stadsbreed evenement. De jaarlijkse spinoff voor de stad is met € 21 mln. extra omzet, 500.000 bezoekers en 80.000 hotelovernachtingen groot. Ook de meeropbrengsten voor de gemeente zijn aanzienlijk: € 70.000 precario en € 90.000 toeristenbelasting. Het college stelt de raad daarom voor de komende vier jaren een bijdrage van € 200.000 ter beschikking te stellen voor de schaatsbaan, het culturele programma en de pr/marketing.

Investeren

Het college investeert in 2015 volop in de toekomst van de stad. In het begrotingsjaar wordt gestreefd naar de realisatie van een vierde hockeyveld in het Geusseltgebied. Rondom de Health Campus wordt de openbare ruimte duurzaam versterkt. Door het opwaarderen van de Forumzijde van het MECC en de herinrichting van het Forumplein en aanliggende openbare infrastructuur ontstaat een levendige ontmoetingsplek in het hart van Randwyck. De ontwikkeling van de Tapijnkazerne wordt in het begrotingsjaar slagvaardig voortgezet. In 2015 wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt voor de inrichting van het Frontenpark en de verbinding tussen Hoge en Lage Fronten in 2015 € 1,8 mln. beschikbaar. Verder wordt in 2015 (en 2016) het achterstallig onderhoud aan de verhardingen aangepakt. Tot slot wordt een voorbereidingskrediet van € 100.000 gereserveerd voor (het nader uitwerken van) de restauratie van het Stadhuis.

Gemeenteraad

De kaderbrief 2014 is nog niet definitief. Eind juni behandelen de diverse commissies de kaderbrief. Op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het stuk.

Documenten

Kaderbrief (PDF, 171kB)