Kaderbrief 2015: ruimte voor extra investeringen in de ambities van Maastricht

Maastricht is een internationale universiteitsstad, met een trotse en diverse bevolking die stevig is verankerd in een sociale en saamhorige samenleving.

Een sociale stad vergt een solide huishouding. In onze Jaarrekening 2014 lieten we zien dat efficiencydoelstellingen zijn behaald en dat de begrotings- en uitgavendiscipline dankzij strakke sturing gehandhaafd is. Maastricht presenteert over 2014 een rekening met een positief resultaat. In het verslagjaar is er net zoals in de voorgaande vier jaren geen extra lastendruk nodig geweest en zijn de belangrijke thema’s veiligheid, economie en armoedebeleid ontzien. Nagenoeg alle in de begroting opgenomen doelstellingen zijn behaald. Daarmee scheppen we ruimte om in de komende jaren verder te bouwen aan onze internationale universiteitsstad, met zijn sociaal en saamhorig fundament.

Internationale universiteitsstad

Het College van B&W wil de komende tijd extra inzetten op het internationale profiel van de stad, middels een impuls voor congressen en een investering in de luchtverbindingen van de stad. De universiteitsstad steunt op kennis, innovatie en een bloeiende studentengemeenschap. In dat kader wordt de economische samenwerking in Zuid-Limburg gecontinueerd, gericht op de Brainport2020-agenda. Ook wordt het programma Student en Stad met een extra financiële impuls versterkt, en wordt het plan voor de international students club uitgewerkt.

Sociale en saamhorige stad

Maastricht is ook een sociale en saamhorige stad. Het coalitieakkoord Wij Maastricht geeft daaraan vorm en kan op extra financiële ondersteuning rekenen door het instellen van een sociaal investeringsfonds. Het armoedebeleid wordt innovatiever en gericht op samenwerking tussen verschillende instanties. En er komt een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid. Een saamhorige stad is een stad die participeert en burgerkracht organiseert. Er worden vijf leertrajecten gestart die de burgerparticipatie concreet gaan vormgeven. En er komt een nieuwe agenda sociale innovaties, waardoor het basisniveau van zorg en welzijn in onze stad verbetert, ondanks de druk van de steeds toenemende rijksbezuinigingen.

De internationale universiteitsstad is de aantrekkende kracht van Maastricht. De sociale en saamhorige stad is de bindende factor. Mensen vasthouden en aantrekken is een cruciale opgave om een vitale stad te blijven in een krimpende demografische omgeving.

Leefkwaliteit

Het College van B&W investeert daarom extra in de leefkwaliteit van Maastricht. Zo wordt de veiligheid van de stad en zijn burgers verder vergroot met het meerjarenprogramma veiligheid, de verlenging van het project Frontière (aanpak drugs-overlast) en de Euregionale aanpak van radicalisering. Leefkwaliteit is ook woonkwaliteit. Nieuwe afspraken worden gemaakt met de corporaties, met als prioriteit de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, in het bijzonder gericht op het combineren van wonen en zorg. Samen met de provincie en de gemeenten in Zuid-Limburg wordt de woningbouwopgave van de stad herijkt. Het bouwen aan A2 / Groene Loper, Belvédère, Tapijn en Maastricht Health Campus gaat onverdroten door. En een leefbare stad is een duurzame stad. Lokale Energieakkoorden met maatschappelijke partners gaan concrete uitwerking geven aan de ambitie om Maastricht in 2030 een volledig energieneutrale stad te laten zijn.

Financiën

Een solide, sluitende begroting met lage lasten voor bewoners en bedrijven, maakt dat bovenstaande nieuwe impulsen vooralsnog gerealiseerd kunnen worden zonder structurele bezuinigingen. Wel is er bij het ter perse gaan van deze kaderbrief nog onzekerheid over de herverdeling van de algemene uitkering vanuit het Rijk, waardoor er mogelijk een structurele tegenvaller van maximaal 1,5 miljoen euro ontstaat. In de begroting 2016 zal de uitkomst van dit scenario zijn verwerkt met een financieel antwoord.

Raadsbehandeling

De raadsbehandeling van de Kaderbrief 2015 doorloopt het volgende proces, dat aansluit bij de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad:

  • De Stads- en Informatieronde over de Kaderbrief is op 9 juni a.s. en bestaat uit twee delen:
  • In het eerste deel kunnen belangstellenden en raadsleden zich tijdens een speciale informatiemarkt laten informeren over de Kaderbrief.
  • Inspraak over de Kaderbrief volgt dezelfde avond in de Raadszaal.
  • In de Raadsronde op dinsdag 23 juni wordt de Kaderbrief in drie parallelle sessies door de raadsleden verder besproken;
  • Dinsdag 7 juli vindt dan de plenaire Raadsvergadering over de Kaderbrief plaats.