Kunst- en cultuursector Maastricht gaat aan de slag met €1 miljoen innovatiegeld

De kunst- en cultuursector in Maastricht gaat de komende twee jaren aan de slag met €1 miljoen innovatiegeld van de gemeente. Het geld is bedoeld om kunst en cultuur meer te gaan verankeren in de stad en directe omgeving en om nieuwe verbindingen tussen de kunst- en cultuursector en het publiek tot stand te brengen.

Aanleiding is de startnotitie ’Cultuur een rol van betekenis’ die wethouder Mieke Damsma in het voorjaar heeft gepresenteerd. In deze notitie worden tendensen en een koers voor het cultuurbeleid van de stad geschetst. De vraag: hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving? staat hierin centraal.

Vervolgens is er een breed participatietraject gestart met kunstmakers, publiek, verenigingen en creatieve en culturele ondernemers. In dialoogsessies en stadsgesprekken ontstonden boeiende discussies en is gesproken over de rol van de cultuurmakers, het publiek en de overheid en hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij kunst en cultuur.

Verdeling budget

Deze gesprekken hebben een keur aan nieuwe voorstellen en ideeën opgeleverd, die kunnen leiden tot een nieuwe duurzame culturele dynamiek in de stad. Om deze ideeën en voorstellen nu verder uit te werken stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor om het innovatiebudget als volgt te verdelen:

  • ·        € 250.000,- voor zogenaamde proeftuinen waarin concrete ideeën worden uitgewerkt tussen kunst- en cultuurmakers (amateur en professional), overheid en maatschappelijke partijen. Bijvoorbeeld een plan voor betaalbare ruimte voor broedplaatsen en creatieve industrie en het inrichten van een loket voor initiatieven van jongeren;
  • ·        € 250.000,- voor initiatieven die kunst en samenleving met elkaar weten te verbinden. Hiervoor wordt een zogenaamde Tenderregeling (subsidie) uitgewerkt. In maart 2016 wordt bekend aan welke voorwaarden de ideeën moeten voldoen om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen;
  •         € 250.000,- om de kunst- en cultuuruitingen in de stad zichtbaarder te maken voor publiek. Het geld komt beschikbaar voor bijvoorbeeld een cultuurwinkel (waar vraag en aanbod elkaar vindt) en gerichte campagnes.
  •         €  150.000,- om een professioneel opgezette monitor te ontwikkelen om de impact van kunst- en cultuur op de economie en de samenleving te meten. Dit is samenwerking met bijvoorbeeld onderzoeksinitiatieven van het Ministerie van OCW, het Fonds voor de Podiumkunsten etc. Op grond van de resultaten kan beleid bijgestuurd worden, maar kan ook de economische en maatschappelijke invloed gemeten worden.
  •         € 100.000,- wordt gereserveerd voor een regisseur, die de acties de komende twee jaar coördineert en helpt mee uit te voeren.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 5 januari in een stadsronde.