Leden gezocht voor adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving

De adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV) van de gemeente Maastricht adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Denk aan realisatie en onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Ook adviseert de commissie over de artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden conform het protocol Kunst in de Openbare Ruimte.

De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, inclusief voorzitter. Het college benoemt de commissieleden voor een periode van 2 jaar. Door het aflopen van zittingstermijn van de huidige adviescommissie ontstaan per direct 4 vacatures. Voor 2 leden is een herbenoeming mogelijk.

Profiel leden adviescommissie BKV

  • De leden van de commissie zijn deskundig op een of meer terreinen van beeldende kunsten en vormgeving in het kader van kunst in de openbare ruimte.
  • Leden beschikken over een breed netwerk en hebben kennis van het cultuurbeleid. Zij zijn op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het veld.
  • Voor de samenstelling van de adviescommissie wordt ernaar gestreefd dat de gezamenlijke deskundigheid van de leden zo veel mogelijk het gehele adviesterrein bestrijkt en daarbinnen zo evenwichtig mogelijk verdeeld is.
  • De leden van de adviescommissie nemen op persoonlijke titel zitting. Zij dienen onafhankelijk te zijn van de instellingen, organisaties en andere aanvragers van wie zij verzoeken om projectsubsidies beoordelen.

Algemene functie-eisen

  • Leden hebben inzicht in het functioneren van de gemeentelijke organisatie, regelgeving en procedures.
  • Leden hebben brede kennis van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en kunnen helder hun artistieke oordeel formuleren.
  • Leden zijn in staat om gerelateerde (bouwkundige) constructies en begrotingen te kunnen beoordelen en zijn materiaaldeskundig.

Tijdsbeslag en vergoedingen

Voor leden van de adviescommissie wordt het tijdsbeslag geschat op circa 1 à 2 dagen per kwartaal. In de praktijk zal het tijdsbeslag wisselend zijn en sterk afhangen van de betrokkenheid bij de voorbereiding en nazorg van adviezen. Voor de werkzaamheden van commissieleden is de regeling adviescommissies cultuursubsidies van toepassing. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en de commissie. De gemaakte reiskosten in verband met het bijwonen van vergaderingen van de commissie worden vergoed op basis van de kosten voor openbaar vervoer. De vergoeding per vergadering wordt vastgesteld door het college.

Reageren

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, vóór 1 mei 2018 via e-mail te sturen naar Manon.Bronckers@maastricht.nl. Kandidaten kunnen ook worden voorgedragen door leden van de zittende adviescommissie BKV. Dit dient in uw correspondentie vermeld te worden.

Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij Manon Bronckers, telefoonnummer (043) 350 52 95.