Leren centraal in Proeftuin sociale partners

Uitrol nieuwe werkwijze naar 5 nieuwe buurten

In 2013 en 2014 hebben 12 sociale partners in Maastricht geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking in Caberg, Malpertuis, Brusselse Poort-West, Malberg en Oud Caberg, de Proeftuin genaamd. Meer samenhang door samenwerken tussen disciplines, organisaties en medewerkers werkt positief voor de burger. Door bv. direct bij het eerste contact met de burger met de verschillende disciplines te overleggen wordt sneller en vaak preventief gehandeld en wordt escalatie voorkomen.

Proeftuin

In de Proeftuin werkten samen: Levanto Groep, Mosae Zorggroep, Trajekt, MTB, Leger des Heils, Mondriaan, Envida, Koraalgroep, MEE, SGL, RADAR, XONAR en de Gemeente Maastricht. Partijen concluderen dat de nieuwe manier van werken moet worden voortgezet en doorontwikkeld. Dit moet zich vooral richten op nieuwe verbindingen en blikverbreding van alle organisaties én gericht op het doorbreken van bestaande instituties, van versnippering en bureaucratie. Wethouder Jack Gerats (Wmo) steunt de nieuwe werkwijze maar ziet ook dat partijen nog veel moeten leren: “Het was niet makkelijk, we hebben veel geleerd, o.a. dat we veel minder met de oogkleppen van de eigen organisatie moeten kijken, niet in de laatste plaats van de gemeente zelf. In samenspraak is onze benaderingswijze veel meer gericht op heel de mens. Dit rechtvaardigt een doorstart”.

De werkwijze van de Proeftuin wordt daarom verbreed naar 5 (clusters van) buurten: Wittevrouwenveld/Wyckerpoort, Daalhof, De Heeg, Mariaberg en Biesland. Per buurt wordt de aanpak niet als blauwdruk, maar op een bij de wijk passende manier uitgewerkt.

Om de burger in dit proces een duidelijke positie te geven wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht in 2015 een Buurtburgertop georganiseerd in de buurten van Maastricht-Noord-West.

Transformatie Sociaal Domein

Deze ontwikkelingen passen in het proces van transformatie van het Sociaal Domein.

De bedoeling van deze ‘transformatieopgave’ is om mensen zoveel mogelijk op eigen kracht te laten participeren aan de samenleving. Zodat zij zelf hun ondersteuning kunnen organiseren, eventueel met hulp van de directe omgeving. De aanpak zoals die in de proeftuin de afgelopen twee jaren is beproefd dient daarbij als leidend principe: een klein buurtgericht team dat met de burger een plan van aanpak maakt vanuit het principe 1G(ezin)1P(lan)1R(egisseur), dat de verantwoordelijkheid legt bij die burger, met hem zijn netwerk inschakelt en hem verwijst naar collectieve basisvoorzieningen en dusdanig proactief en preventief handelt dat escalatie voorkomen wordt. Die basisvoorzieningen hebben als beoogd effect dat burgers in een kwetsbare positie daadwerkelijk worden bereikt, meedoen en zo nodig worden ondersteund.