Maastricht investeert in sociale initiatieven

Regeling Sociaal Investeren

De gemeente Maastricht investeert fors in sociale initiatieven in de stad. Eerder is er al budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten (Burgertop M200). Thans heeft het college van B&W besloten de Regeling Sociaal Investeren vast te stellen. Hier is € 475.000 voor beschikbaar. Aanvullend op de bestaande subsidiemogelijkheden biedt deze regeling partners in de stad de gelegenheid om nieuwe sociale initiatieven te ontwikkelen die het huidige ondersteuningsaanbod verbeteren of goedkoper maken. Deze projecten kunnen hiermee in aanmerking komen voor een eenmalige investering.

De maatschappij is structureel aan het veranderen. Dit geldt ook voor de Zorg. Gemeenten hebben er belangrijke zorgtaken bij gekregen op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie. De bijbehorende budgetten lopen terug, reden waarom de gemeente zoekt naar nieuwe, innovatieve zorgconcepten. Het doel is te komen tot meer algemene voorzieningen voor mensen met een beperking, zodat er minder (dure) individuele voorzieningen nodig zijn.

Wethouder Jack Gerats heeft een duidelijk beeld voor ogen: “Maastricht is van oudsher een Sociale en Saamhorige stad. Met dit maatregelenpakket willen we de stad zo inrichten dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijke leven, zonder onnodige belemmeringen”.

Regeling Sociaal Investeren

Deze regeling richt zich op maatschappelijke en bewonersinitiatieven, bij burgers, publieke en maatschappelijke instellingen én (sociale) ondernemers. Doel van de projecten moet zijn om burgers in een kwetsbare positie daadwerkelijk te bereiken, mee laten doen en zodanig te ondersteunen, dat er minder individuele voorzieningen nodig zijn. Mensen uit de doelgroep kunnen daardoor zoveel mogelijk meedoen aan de normale samenleving, zonder dat hiervoor specifieke individuele of maatwerkvoorzieningen voor nodig zijn. De gemeentelijke bijdrage is maximaal € 80.000 per investering.

Parrtijen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich melden bij de gemeente.