Maastricht-LAB kwartiermaker voor broedplaatsenbeleid in Maastricht

De komende jaren gaat de gemeente Maastricht de vestiging van broedplaatsen in de stad actief ondersteunen. Het Maastricht-LAB gaat een kwartiermakersrol vervullen en fungeren als aanspreekpunt voor het broedplaatsenbeleid van de gemeente.

Het is de ambitie van Maastricht om de stad te positioneren als cultuur- en kennisstad in de (Eu)regio. Belangrijke rode draad daarbij is het scheppen van een aantrekkelijk vestigings- en productieklimaat voor jonge en creatieve talenten. Om deze talenten aan de stad te binden, investeert de gemeente nu al in de creatieve industrie, stimuleert ze startend ondernemerschap en ondersteunt ze experimenten. Daarnaast wil de gemeente jonge creatieven helpen in hun zoektocht naar betaalbare werk- en ontmoetingsruimte. De komende jaren gebeurt dat door de initiatiefnemers van broedplaatsen te ondersteunen bij het realiseren van verschillende soorten broedplaatsen. Onder een broedplaats verstaan we al dan niet via tijdelijke verzamelgebouwen, waarin huurders, gebruikers en bewoners uit de stad samenkomen, werken, recreëren en ideeën uitwisselen.

Positieve dynamiek

In de afgelopen jaren zijn in Maastricht al diverse broedplaatsen ontwikkeld, zoals De Brandweer, Caracola, het Werkgebouw en Athos Eet-Maakt-Doet. Deze broedplaatsen laten zien dat positieve dynamiek en aantrekkingskracht kunnen ontstaan op plekken waar een creatieve atmosfeer heerst, die ruimte bieden voor natuurlijke ontmoeting, nieuwe samenwerkingsvormen en diverse projecten. Het resultaat is een toenemende bedrijvigheid, nieuwe start-ups en inspirerende ontmoetingsplekken in de stad.

Aanleiding voor het Broedplaatsenbeleid is de vraag van startende bedrijven en/of creatieve ondernemers naar betaalbare en flexibele ruimte. Ook zijn jonge starters op zoek naar een netwerk en een manier om met andere partijen in de stad samen te werken en/of een eigen broedplaats te starten. Daarnaast is er behoefte aan meer kennisuitwisseling en samenwerking tussen bestaande broedplaatsen.

Overleg met strategische partners

Bij de voorbereiding voor het Broedplaatsenbeleid is uitgebreid overleg geweest met diverse partijen in de stad, waaronder vastgoedeigenaren/ontwikkelmaatschappijen, verhuurders, financiers, leegstandsbeheerders, Stichting Ateliers Maastricht (SAM) en (kunstvak-)opleidingen. Tijdens het voorbereidingsproces is gebleken dat er behoefte is aan een vast contactpunt en netwerkspeler, om ruimtevragers, nieuwe en huidige initiatiefnemers van broedplaatsen te ondersteunen bij praktische en strategische vraagstukken. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, gaat het Maastricht-LAB vanaf 1 januari 2017 voor twee jaar aan de slag als kwartiermaker voor het broedplaatsenbeleid in Maastricht. Het Maastricht-LAB gaat in gesprek met strategische partners in de stad, ondersteunt bestaande en nieuwe broedplaatsinitiatieven, bouwt een stedelijk netwerk van broedplaatsen op en maakt succesvolle broedplaatsen zichtbaar.

Tijdelijke bestemmingsveranderingen

Om broedplaatsen te kunnen realiseren, wil de gemeente als experiment tijdelijke

bestemmingsveranderingen toestaan. Dit kan een belangrijke impuls zijn om ook externe vastgoedpartijen actief te betrekken bij de broedplaatsontwikkeling. Ook gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken voor een microfinancieringsfonds.

Het Broedplaatsenbeleid gaat, na goedkeuring door de gemeenteraad, in op 1 januari 2017