Maastricht maakt werk van Burgerparticipatie

5 praktische leertrajecten naar participerend beleid en bestuur

 

Burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt van het huidige bestuur van Maastricht. Het is de wens van dit stadsbestuur om burgers intensief te betrekken bij het besturen van de stad. In 2014 is dit verwoord in een specifieke Bestuursopdracht. Die krijgt nu vorm door ervaring op te doen met 5 bestaande gemeentelijke leertrajecten. Doel is de daarbij aanwezige kennis, die verdeeld aanwezig is, te koppelen, te verbreden en te implementeren in werkprocessen.

Het stadsbestuur wil de burgers van Maastricht mee laten doen/mee laten beslissen over het beleid en het bestuur van de stad. Daartoe dient de interactie met de bevolking nader vorm te krijgen. Vraag is met welke vormen van democratie we de toekomst in gaan? De tijdgeest vraagt om verandering: de mondige burger, de terugtredende overheid, minder regels en minder overheidsbemoeienis, minder geld, etc. Dit betekent echter ook dat de rollen en verantwoordelijkheden (dus kennis, houding, gedrag) van burgers, bestuurders en ambtenaren veranderen. De bestuursopdracht is zo van grote betekenis voor de participatie van de burgers bij het beleid en het bestuur van Maastricht.

Leertrajecten

Het betreft de volgende 5 leertrajecten:

  1. Gemeenschapsvoorzieningen, vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan?;
  2. Vrijwilligerssubsidies Zorg en Welzijn, in 2014 is een eerste stap gezet. Dit krijgt nu nader vorm;
  3. Opgeruimd Maastricht, de stadsbrede pilot met het zelfbeheer van Groenvoorzieningen;
  4. Inbraakpreventie, ten behoeve van de leefbaarheid van buurten (Veiligheid); en
  5. Maastricht Lab Next, het doorontwikkelen van de rol van de gemeente (verbinder/facilitator) bij het  thema nieuwe stadsontwikkeling.

De leertrajecten bevatten leervragen voor burgers, bestuurders en ambtenaren. In het 1e kwartaal 2015 zal er als uitkomst van deze bestuursopdracht een plan van aanpak worden opgesteld.

Burgerparticipatie

In Nederland is op meerdere vlakken ervaring opgedaan met burgerparticipatie. Maar er zijn geen eenduidige oplossingen. Uit het herijken van de Vrijwilligerssubsidies Zorg en Welzijn in 2014 heeft Maastricht geleerd dat het proces als zodanig positief bijdraagt aan het gewenste resultaat. De afstand tussen burgers, ambtenaren, college en de raad wordt wezenlijk kleiner. Echter, ook is gebleken dat een dergelijk proces nieuwe vaardigheden vraagt van de deelnemers. De gemeente wil o.a. leren hoe initiatieven van burgers het beste gefaciliteerd kunnen worden.

De uitwerking van de 5 leertrajecten heeft ook alles te maken met de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. Ten aanzien van de leertrajecten ad 1 (Gemeenschapsvoorzieningen) en ad 2 (Vrijwilligerssubsidies) zijn de startbesluiten geagendeerd voor de raadsronde van 10 februari a.s.