Maastricht maakt werk van energie

Maastricht klimaatneutraal in 2030. Om deze duurzame ambitie te realiseren, ontwikkelt de gemeente Maastricht Lokale Energieakkoorden. In deze akkoorden worden de afspraken, acties en maatregelen vastgelegd om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers maakt de gemeente werk van energie. 

Samenwerking Platform COOL

Aan de basis van de ontwikkeling van het Lokale Energieakkoord staan meer dan 20 organisaties. Verenigd in het Platform COOL hebben zij het gemeentebestuur aangeboden om, in navolging van het landelijk energieakkoord, ook een lokaal energieakkoord af te sluiten. Dit aanbod heeft het gemeentebestuur aangenomen en vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018. Voor de duurzaamheidambities is
€ 800.000,- gereserveerd.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Duurzame energie is een noodzaak. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de economie en veiligheid. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente ons samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers inzetten om onze stad duurzamer te maken. Samen maken we Maastricht klimaatneutraal in 2030”.

Plan van aanpak

Platform COOL en de gemeente hebben een plan van aanpak opgesteld om het Lokale Energieakkoord uit te voeren. Doelstelling van dit plan is het energieverbruik te verminderen en te veranderen, dat meer partners gaan samenwerken en dat goede voorlichting en communicatie wordt uitgebreid. Onderdeel van het plan van aanpak zijn het sluiten van deelakkoorden op de thema’s Wonen, Industrie, Mobiliteit en de gemeentelijke organisatie. Deze deelakkoorden worden het komende halfjaar samen met de betrokken partners uitgewerkt.  In de deelakkoorden worden concrete acties en meetbare doelen vastgelegd voor zowel korte termijn (2014-2018) als lange termijn (2018-2030), zoals bijvoorbeeld het openen van een energieloket, een energiecoördinator voor de industrie, afspraken met corporaties over o.a. het energiezuiniger maken van woningen, energiecoaches, de Econexis Limburg demonstratiewoning en een EnergiePrestatieKeuring voor bedrijven. Ook worden al lopende duurzaamheidacties verbreed en geïntensiveerd.