Maastricht pakt criminaliteit aan door samenwerking

Politiecijfers over 2014 laten verbeteringen zien

Op basis van politiecijfers over 2014 concludeert de gemeente Maastricht dat de aanpak van criminaliteit in de stad werkt. De gemeente heeft, samen met onder anderen politie, woningcoöperaties en ondernemers, de afgelopen jaren geïnvesteerd in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit.

De hoge criminaliteitscijfers waar de stad al jaren mee te maken heeft, dalen op belangrijke punten als gevolg van die aanpak. Deze daling is een goed begin, maar moet in de komende jaren onverminderd worden voortgezet om de veiligheid in de stad structureel te verbeteren. Burgemeester Hoes zegt over de politiecijfers: “Ik ben blij dat aan de hardnekkig slechte cijfers stap voor stap een eind lijkt te komen. Grote integrale inzet is en blijft bij het bestrijden van criminaliteit noodzakelijk. In het voorgestelde Meerjarenprogramma Veiligheid wordt hier dan ook expliciet ruimte voor gevraagd.”

Uitkomsten criminaliteitscijfers gemeente Maastricht

Gebaseerd op het aantal door de politie geregistreerde incidenten

Significante daling aantal overvallen

Ten opzichte van 2013 is er in 2014 een significante daling te zien op het gebied van overvallen. De daling, die al eerder is ingezet, is mede het gevolg van de in 2012 gestarte ‘aanpak overvallen’ die samen met gemeentes in de regio, het Openbaar Ministerie en de politie werd gestart. Daarnaast wordt in verschillende winkelgebieden en industrieterreinen gewerkt aan het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’, hierin werken de gemeente, ondernemers en partners in het veiligheidsgebied samen aan de optimalisering van veiligheid in winkelgebieden.

Daling aantal straatroven

Het aantal straatroven daalt. De gemeente en de politie startten in 2014 gezamenlijk een preventiecampagne voor specifieke slachtoffergroepen zoals uitgaanspubliek en scholieren. In het programma wordt ook samengewerkt met de horeca en middelbare scholen. Dit succesvolle programma wordt ook in 2015 voortgezet.

Daling incidenten rondom drugshandel

Het aantal incidenten rondom drugshandel daalt. Sinds de invoering van het ingezetenencriterium op 1 mei 2012 zetten gemeente en politie extra in op het terugdringen van drugshandel in het project Frontière. Binnen dit project werkt de gemeente nauw samen met de politie en vindt er onder meer intensieve uitwisseling en analyse van meldingen en informatie in het Drugsmeldpunt plaats. Daarnaast bezoekt het Flexteam van de gemeente Maastricht regelmatig panden, van waaruit drugsoverlast veroorzaakt wordt. Deze aanpak is succesvol en wordt in 2015 onverminderd voortgezet.

Extra aandachtspunten voor 2015

Uit de politiecijfers blijkt ook dat Maastricht bij bepaalde vormen van criminaliteit nog geen daling heeft gerealiseerd. Op deze vormen van criminaliteit zijn, eind 2014 en begin 2015, nieuwe aanpakken van start gegaan die in 2015 hun vruchten moeten afwerpen.

Diefstal van scooters en (snor)fietsen

Er wordt een stijging in het aantal fietsendiefstallen geconstateerd. De onlangs bekendgemaakte investering in, al dan niet bewaakte en gratis fietsenstallingen en de ruimere openingstijden van bewaakte stallingen onder de noemer ‘Versnellingsagenda voor de Fiets’, is een goede stap richting het veilig stallen van scooters en (snor)fietsen. Daarnaast onderzoekt de gemeente Maastricht in 2015 op welke andere manieren de diefstal van scooters en (snor)fietsen teruggedrongen kan worden. 

Zakkenrollerij

Maastricht scoort relatief hoog op zakkenrollerij. De drukke toeristische binnenstad en drukbezochte evenementen zoals carnaval, zijn hiervan een belangrijke oorzaak. Tijdens carnaval 2015 zijn de gemeente en de politie daarom gestart met een campagne die bezoekers wijst op de gevaren van zakkenrollerij. De eerste resultaten laten zien dat deze campagne heeft gewerkt. Het aantal meldingen daalde van 133 zaken in 2014 naar 94 in 2015. De publiekscampagne, in combinatie met extra waakzaamheid van de politie, handhaving, inwoners, ondernemers en bezoekers, die tijdens carnaval is ingezet wordt ook gedurende het jaar tijdens evenementen en drukbezochte dagen in Maastricht voortgezet. De verwachting is dat dit zal resulteren in een daling van het aantal meldingen op het gebied van zakkenrollerij in 2015. 

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken in 2013 en 2014 was lager dan in 2011 en 2012, maar de gemeente vindt dit cijfer nog te hoog. Daarom wordt er, in samenwerking met bijvoorbeeld politie en woningcoöperaties, sinds eind 2014 extra geïnvesteerd in inbraakpreventie. Bewoners worden daarbij gewezen op de eigen mogelijkheden om inbraken te voorkomen. Bovendien gaat de gemeente in 2015 samen met bewoners op zoek naar vernieuwende vormen van inbraakpreventie. 

Een veilig Maastricht voor inwoners, bezoekers en ondernemers

De gemeente Maastricht hecht veel waarde aan het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. In de komende jaren werken de gemeente en politie daarom nog intensiever samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en professionals om de veiligheid in de stad te optimaliseren. De samenwerking staat ook centraal in het Meerjarenprogramma Veiligheid, dat binnenkort door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Want veiligheid is niet alleen een zaak van gemeente en politie, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en professionals om criminaliteit aan te pakken.