Maastricht wil culturele instellingen toekomstbestendig maken

Onderzoek naar bundeling functies en aanpassing aanbod Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum

Om de gemeentelijke culturele instellingen toekomstbestendig te maken is een bundeling van functies en vernieuwing en aanpassing van het aanbod van Kumulus, Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum noodzakelijk. Het college van BenW heeft daarvoor een eerste voorstel ontwikkeld en wil de komende tijd verder onderzoeken of het haalbaar is en wat precies de financiële en personele consequenties zijn. Het voorstel richt zich op een heroriëntatie van de rol van de instellingen en een eigentijds cultureel aanbod. Het efficiënter gebruiken en eventueel afstoten van locaties vormen eveneens een onderdeel hiervan.

De drie gemeentelijke culturele instellingen zijn al eerder gefuseerd tot één organisatie. Doel van de fusie is het dienstenaanbod en de producten op elkaar af te stemmen en meer in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook is het belangrijk dat de organisatie financieel gezond is. De veranderende vraag van de consument en de groei van nieuwe technieken en netwerken maken een nieuwe visie met duidelijke keuzes noodzakelijk. Wezenlijk hierin is dat de vraag van de inwoner goed aansluit bij het aanbod. De visie die nu voorligt beschrijft trends en ontwikkelingen en het eventuele nieuwe perspectief:

Centre Céramique (CC)

Trends en ontwikkelingen: de bibliotheekfunctie van Centre Céramique verandert drastisch. Er is sprake van een sterke afname van fysieke uitleningen van boeken e.d. Tegelijkertijd stijgt het aantal digitale uitleningen. Dit is een landelijke trend, die de komende jaren zal doorzetten. Om de bibliotheek ook in de toekomst zijn maatschappelijke relevantie te laten behouden is het noodzakelijk een nieuw perspectief te creëren.

Nieuw perspectief: De stadsbibliotheek wil in de toekomst meer een ontmoetingsplek worden waar kennis wordt gehaald en gedeeld. De digitale collecties worden dan uitgebreid en de fysieke collectie wordt met 50% teruggebracht. Tegelijkertijd komen er meer kleine bibliotheken op scholen en kindcentra en wordt de dienstverlening aan ouderen (bijv. Luisterboeken) uitgebreid. In CC komt een nog groter aanbod van cursussen, lezingen, debatten en workshops als onderdeel van een prikkelend cultureel programma. Daarnaast wil CC de speciale Maastrichtse erfgoedcollecties beter ontsluiten met eigentijdse digitale middelen. Ook wil CC de huidige presentaties en exposities koppelen aan andere collecties zoals die van het Natuurhistorisch Museum.

Kumulus

Trends en ontwikkelingen: Kumulus, centrum voor kunsteducatie (muziek, dans, beeldende kunst etc.) kampt al jaren met teruglopende cursistenaantallen. Het huidige aanbod is niet rendabel te krijgen, waardoor een groot financieel probleem ontstaat. De huidige vorm van kunsteducatie staat onder druk en ook dit is een landelijke tendens.

Nieuw perspectief: Kumulus blijft aanbieder van cursussen voor jeugd tot 21 jaar. De kennismaking met het cultureel aanbod moet als basis voor de jeugd toegankelijk zijn en blijven. Voor de doelgroep >21 jaar gaat Kumulus geen standaard cursussen meer aanbieden, maar een makelaarsfunctie vervullen. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden. Dus volwassenen die kunst- en muziekcursussen willen volgen worden in contact gebracht met docenten. Kumulus bemiddelt dan eventueel ook in het aanbieden van lesruimten. Kumulus verlaat dan de locatie aan de St. Maartenspoort (Wyck). Een deel van de cursisten (akoestisch/klassiek) krijgt dan les in CC. De overige cursisten (versterkt/pop&jazz) krijgen les in de Timmerfabriek. De Herbenusstraat blijft in gebruik voor dans, theater en beeldende kunst.

Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM)

Trends en ontwikkelingen: de vernieuwing van musea is overal in volle gang. De bewaarfunctie wordt in veel gevallen omgezet in een gebruiksfunctie, waardoor er voor de bezoeker een nieuwe beleving ontstaat. Het is belangrijk om collecties te vernieuwen zowel fysiek als digitaal. Een goed voorbeeld is de opening van het Sciencelab in het NHMM, waar de bezoeker via een groot scherm de preparatie van de Mosasaurus kan volgen. Echter de vraag is of de gewenste inhoudelijke en fysieke ontwikkeling van nieuwe vormen en concepten op de huidige locatie mogelijk zijn.

Nieuw perspectief: de komende tijd zal daarom nader onderzoek plaatsvinden naar het gebruik van de locatie Bosquetplein. Het is noodzakelijk de collecties op een vernieuwende en prikkelende manier te gaan presenteren. De collecties die van betekenis zijn voor Maastricht kunnen in combinatie met relevante bibliotheekcollecties tentoongesteld worden. De culturele biografie van de stad kan ook prominenter en in één verhaallijn gepresenteerd worden. Het sciencelab wordt doorontwikkeld en eventueel verbreed naar andere wetenschapsvelden. Ook de Mosasaurus, als icoon van de stad zal een prominente plek krijgen met eventueel een directe verbinding naar de vindplaats in de ENCI-groeve. door bijvoorbeeld een pendelbus.

Wethouder Mieke Damsma: ‘De bovenstaande plannen voor de drie gemeentelijke culturele instellingen bieden grote kansen om inhoudelijk verbindingen te maken tussen de diverse producten en diensten. De drie culturele instellingen worden meer één netwerkorganisatie met CC als kern met één culturele programmering. Voor de inwoners wordt er dan een herkenbare ingang gecreëerd voor allerlei vragen op cultureel vlak’.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt het uitvoeringsplan na de zomer opnieuw aan het college voorgelegd. Eerst moet duidelijk worden wat precies de personele en financiële gevolgen zijn en wat de consequenties zijn voor de huidige gebouwen.