Maastricht wil cultuurbeleid herijken

Discussiestuk wordt met de stad verder uitgewerkt en besproken

De gemeente Maastricht wil het kunst en cultuurbeleid van de stad herijken. De stad pleit voor meer wisselwerking tussen het traditionele culturele aanbod en nieuwe cultuuruitingen. Ook wil de stad meer nadruk leggen op samenwerking binnen de culturele ketens. De vraag: hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving, komt centraler te staan. Vanuit deze redeneerlijn streeft de gemeente er naar om de huidige subsidiesystematiek meer door te ontwikkelen naar culturele contracten, waardoor meer flexibiliteit ontstaat voor nieuwe initiatieven. Dit zijn de centrale thema’s van de notitie: Cultuur, een rol van betekenis, waarin de tendensen en de gewenste richting van het cultuurbeleid van de stad verder wordt uitgewerkt.

Om deze vernieuwing in het cultuurbeleid in gang te zetten heeft de gemeente eenmalig € 1 miljoen innovatiegeld ter beschikking. Wethouder Damsma wil de komende tijd met alle partijen waaronder bewoners, kunst- en cultuurinstellingen en gemeenteraad in gesprek over de notitie en de manier waarop het geld kan worden ingezet. 

 

Tendensen en uitdagingen

De notitie schets nieuwe tendensen en uitdagingen. Belangrijkste thema is op welke wijze er een grotere betrokkenheid en wisselwerking kan ontstaan tussen kunst en cultuur en de directe omgeving en wat is daarin de rol van de lokale overheid? Nieuwe cultuurvormen zijn in opkomst en de scheiding tussen cultuurproducent en cultuurconsument vervaagt. Het traditionele cultuuraanbod spreekt grote groepen niet meer aan en nieuwe cultuuruitingen krijgen soms te weinig mogelijkheden. Om kunst en cultuur toekomstbestendig te maken streeft de gemeente o.a. naar:

  •         Verbindingen tussen professionele kunstinstellingen en amateurkunst en volkscultuur(bijv, hoe kan de Jan van Eijck academie van betekenis zijn voor de Reuzenstoet en omgekeerd);
  •         Versterking van de relatie tussen cultuur en onderwijs (bijv. Tout Maastricht);
  •         Meer ruimte en facilitering van jongeren/studentencultuur, met aandacht voor talentontwikkeling en zichtbaar maken van nieuwe trends;
  •         De stad koestert het kunstvakonderwijs en wil professionele talenten een aantrekkelijk klimaat bieden om zich te ontplooien door groeiplaatsen te faciliteren;
  •         Maastricht zet zich in voor behoud van haar positie als cultureel brandpunt en gaat meer verbinding zoeken met de regio;
  •         Betere afstemming binnen en tussen de culturele ketens(podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten etc.) om samen meer te bereiken;
  •         De subsidiesystematiek door te ontwikkelen naar culturele contracten, waarin ook betere afspraken gemaakt kunnen worden over ambities en verwachtingen;
  •         Het stimuleren van cultureel ondernemerschap (bijv. mode-en filmproductie);
  •         De erfgoedcollectie nog meer te ontsluiten en toegankelijk te maken.

Notitie als leidraad

De notitie dient als leidraad in de discussie met de bewoners, het culturele veld, de provincie en het rijk over de toekomst en vernieuwing van kunst en cultuur in onze stad en regio. Voor wat betreft het rijk en de provincie is de notitie belangrijk in de discussie over de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020. Maastricht is een van de negen culturele brandpunten met een divers aanbod aan rijksgefinancierde instellingen. Voor Maastricht is het vanuit stedelijke ontwikkeling en economie heel belangrijk de positie van cultureel brandpunt te behouden. Daarnaast heeft Maastricht in het coalitieakkoord (maart 2014) afgesproken zowel te bezuinigen op kunst en cultuur, maar ook om te vernieuwen. De bezuiniging is inmiddels doorgevoerd. Om te vernieuwen is €1 miljoen beschikbaar.

 

In gesprek met stad over innovatie

De komende tijd gaat de gemeente met allerlei partijen in gesprek over de toekomst van kunst en cultuur en over de manier waarop het innovatiegeld hiervoor kan worden ingezet. Er worden dialoogsessies georganiseerd met het culturele veld en de gemeenteraad. Daarnaast worden van half juni tot half juli de komende maanden op vijf plekken in de stad gesprekken gevoerd met bewoners, kunstenaars, ondernemers, scholieren/studenten. Hierbij staat de vraag centraal: Welke creativiteit wilt u om u heen? De uitkomst van de dialoogsessies en stadsgesprekken wordt omgezet in bestedingsvoorstellen voor het innovatiegeld. Het beschikbare geld is niet bedoeld is als projectenpot voor bestaande instellingen en activiteiten, maar dient als vliegwiel voor het opstarten van de noodzakelijke innovatie. De voorstellen moeten een collectief karakter hebben en voor meerdere partijen nuttig zijn. Te denken valt aan voorstellen vanuit het culturele veld, maatschappelijke organisaties, onderwijs, buurt- en wijkorganisaties en bedrijfsleven. De ideeën, die voortkomen uit de dialoog rond de innovatieagenda, worden in het najaar aan alle betrokkenen gepresenteerd.

Voor het einde van het jaar zal de gemeenteraad besluiten waar het innovatiegeld aan besteed wordt.

 

Zie ook www.gemeentemaastricht.nl/cultuurvisie