Mededelingen/bekendmakingen week 01 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CP, Spilstraat 6 / Helmstraat 5, aanpassen van winkelcentrum Entre Deux met onder andere straatmeubilair, 14-1844WB, 15-12 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23, intern verbouwen van het pand, 14-1792WB, 22-12 (WB02)

6211 GX, Minckelersstraat 4, verbouwen van winkelruimte en realiseren entree bovenliggende woning, 14-1577WB, 22-12 (WB03)

6211 GZ, Achter de Comedie 20 A, wijzigen van woonfunctie naar winkelfunctie, 14-1836WB, 17-12 (WB01)

6211 KG, Nieuwenhofstraat ongenummerd (plein nabij nummer 2), kappen van een plataan, 14-1565WB, 22-12 (WB03)

6211 LE, Vrijthof 52, plaatsen van nieuwe terrasschermen, 14-1849WB, 18-12 (WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne 20, verbouwen en wijzigen van de bestemming van gebouw T, 14-1575WB, 18-12 (WB03)

6211 NS, Jekerstraat 37 K, kappen van een boom, 14-1745WB, 16-12 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 19, verwijderen van een grote esdoorn met dubbele stam, 14-1814WB, 22-12 (WB02)

6212 HA, Wilgenlaan 17, kappen van drie berkenbomen, 14-1797WB, 18-12 (WB02)

6217 **, Hermelijnstraat/Tiecelijnstraat, renoveren van 89 galerijwoningen, 14-1848WB, 18-12 (WB01)

6217 KL, Pastoor Habetsstraat 49, herinrichten en uitbreiden pand, 14-1846WB, 18-12 (WB01)

6218 GJ, Velijndonk 19, kappen van een boom, 14-1713WB, 22-12 (WB02)

6219 **, Postbaan ongenummerd, realiseren van een zonnecentrale bestaande uit 13200 panelen en 4 transformatorhuisjes, 14-1578WB, 16-12 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 31, ontwikkeling commerciële ruimte met drie appartementen, 14-1318WB, 22-12 (WB02)

6221 VZ, Theodoor Schaepkensstraat 32, slopen tussenmuur en plaatsen stalen balk, 14-1838WB, 16-12 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 16, wijzigen van de inrichtinghouder, 14-1835WB, 15-12 (WB01)

6223 BV, Daalstraat 66, bouwen van een levensloopbestendige woning, 14-1843WB, 16-12 (WB01)

6223 HG, Kapelaanstraat 90, verbouwen en uitbreiden van bestaand pand, 14-1677WB, 18-12 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 75, uitbreiden van de woning met aanbouw en doorbreken in binnenwanden, 14-1839WB, 16-12 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 147A en 147B, verbouwen en uitbreiden van winkelruimte en bovenliggende woning tot acht studentenkamers, 14-1586WB, 18-12 (WB03)

6225 **, Hagerhof kavel M7, bouwen eengezinswoning met garage, 14-1286WB, 18-12 (WB02)

6225 AG, Lovendaalhoeve 30, volledig in gebruik nemen van zorgcentrum De Zeven Bronnen, 14-1841WB, 16-12 (WB01)

6225 BJ, Van Slijpestraat 13-15, kappen en herplanten van boom, 14-1837WB, 18-12 (WB01)

6225 HC, Hagerhofpad, kappen en vervangen van vier bomen, 14-1803WB, 18-12 (WB02)

6226 HG, Laan in den Drink 2, aanbrengen van veldverlichting, 14-1377WB, 22-12 (WB04)

6228 CM, Hogeborg 78, ombouwen van carport naar garage, 14-1834WB, 17-12 (WB01)

6228 SX, Kortenbosch 21, 23, 25, 27, wijzigen van vier woningen (type A) van de reeds verleende vergunning 09-0041B, Vroendaal-Zuid, 14-1824WB, 22-12 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.