Mededelingen/bekendmakingen week 03 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 GM, Wolfstraat 9, wijzigen gevelpui en inpassen lift, 14-1678WB, 09-01 (WB03)

6211 HN, Ridderstraat 2 A, wijzigen bestemming voor realiseren vakantieverblijf, 14-1666WB, 09-01 (WB04)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, verbouwen pand, 14-1684WB, 09-01 (WB03)

6211 PS, Zakstraat 9, uitbreiden bakkerij voor opslagruimte, 15-0015WB, 08-01 (WB01)

6212 BS, Pastoor Kribsweg 3, realiseren plat dak, 15-0002WB, 05-01 (WB01)

6212 CZ, Recollectenweg 1, plaatsen keermuur, aanbrengen constructieve wijziging, kappen boom en realiseren in/uitrit, 15-0017WB, 06-01 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 40, uitbreiding bestaande woning, 15-0001WB, 31-12-2014 (WB01)

6217 SB, Kastanjelaan ongenummerd, verbranden van snoei- en rooiafval, 2014-49979, 07-01 (38)

6218 NB, Kantoorweg ongenummerd, verbranden snoei- en rooiafval, 2014-49389, 07-01 (38)

6221 AJ, Griend ongenummerd, afwerken terrein, 14-1496WB, 24-12-2014 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 16, kappen 24 bomen, 14-1781WB, 06-01 (WB08)

6222 NK, Sleperweg 31, uitbreiden bedrijfsgebouw en herinrichten gloeiproces, 14-1546WB, 05-01 (WB03)

6223 BJ, Kasteelstraat 4 AB, optimaliseren, moderniseren en herindelen woning, 15-0019WB, 24/12/2014 (WB01)

6224 **, Sint Gerardusweg ongenummerd, bouwen van een nieuw schakelstation Maastricht Randwyck, 15-0010WB, 06-01 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 70 A, plaatsen nieuwe reclamevoeringen, 15-0004WB, 31-12-2014 (WB01)

6226 BV, Wethouder van Caldenborghlaan 64, rooien treurwilg, 15-0018WB, 07-01 (WB01)

6226 GC, Monseigneur Soudantstraat 3, kappen twee coniferen, 14-1819WB, 06-01 (WB02)

6227 CT, De Leim 5, vervangen bestaande handelsreclame, 14-1796WB, 06-01 (WB02)

6228 CM, Hogeborg 78, ombouwen van carport naar garage, 14-1834WB, 06-01 (WB02)

6229 AH, Heugemer Kerkstraat 3, herinrichten en uitbreiden bestaande woonhuis, 14-1489WB, 08-01 (WB02)

6229 VN, Gronsvelderweg 77, realiseren/plaatsen nieuwe woonwagen, 15-0008WB, 06-01 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument, treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 38: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).