Mededelingen/bekendmakingen week 04 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6210 **, diverse locaties inzake Noorderbrugtracé, ecologische, het kappen van bomen, 14-1890WB, 15-01 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 93 A, uitbreiden van keuken, 14-1821WB, 09-01 (WB02)

6211 CP, Spilstraat 6 / Helmstraat 5, aanpassen van winkelcentrum Entre Deux met o.a. straatmeubilair, 14-1844WB, 13-01 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 3, vernieuwen van bestaande winkel, 14-1767WB, 15-01 (WB03)

6211 EG, Muntstraat 11, vervangen van aluminiumpui in de voorgevel begane grond, 15-0059WB, 15-01 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 55, wijzigen bestemming detailhandel in droge horeca, 15-0029WB, 09-01 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23-25, verbouwen van pand en aanbrengen van gevelreclame, 14-1688WB, 09-01 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 9, wijzigen van de gevelpui en inpassen van een lift, 14-1678WB, 09-01 (WB03)

6211 GX, Minckelersstraat 24, intern verbouwen van het pand, 14-0631WB, 15-01 (WB07)

6211 HN, Ridderstraat 2 A, wijzigen van bestemming t.b.v. realiseren vakantieverblijf, 14-1666WB, 09-01 (WB04)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, verbouwen van pand, 14-1684WB, 09-01 (WB03)

6211 KJ, De Bosquetplein 6-7, verbouwen berging tot preparatieruimte, 15-0041WB, 09-01 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 15, opleggen van maatwerkvoorschriften m.b.t. geluid, 15-0001mV, 15-01 (28)

6211 LD, Vrijthof 16E, vervangen van dakpannen en zinken gootbekleding, 15-0043WB, 13-01 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 52, plaatsen van nieuwe terrasschermen, 14-1849WB, 13-01 (WB02)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 57, renoveren en uitbreiden van bestaand woonhuis, 14-1716WB, 13-01 (WB03)

6212 XG, Mergelweg 271, bouwen van kelder en stabiliteitsportaal, 15-0053WB, 13-01 (WB01)

6213 AL, Bieslanderweg 60, kappen Prunus cerasifera Nigra, 15-0045WB, 14-01 (WB01)

6213 GA, Tongerseweg 57, aanleggen van in/uitrit en herinrichten van parkeerterrein, 14-1624WB, 12-01 (WB03)

6213 GA, Tongerseweg 57, vervangen van alle bestaande buitenkozijnen, 14-1130WB, 14-01 (WB07)

6213 HV, Heukelommerweg 29, verbouwen en uitbreiden woonhuis en bouwen vrijstaande garage/berging, 15-0056WB, 13-01 (WB01)

6214 VT, Trichterveld diverse locaties, vervangende nieuwbouw van 14 woningen op diverse locaties  Borneostraat e.o. Trichterveld, 14-1739WB, 13-01 (WB03)

6214 VX, Trichterveld  Timorstraat e.o., vervangende nieuwbouw 15 sociale woningen omgeving Timorstraat, 14-1740WB, 13-01 (WB03)

6214 XC, Trichterveld, Archipelstraat 14-16, vervangende nieuwbouw van 2 woningen locatie Trichterveld, Archipelstraat 14-16, 14-1736WB, 13-01 (WB03)

6216 GC, Dousbergweg ongenummerd, kappen van 208 bomen, 15-0051WB, 13-01 (WB01)

6216 RD, Zeepziedersdreef 44, uitbreiden van garage en plaatsen van erfafscheiding, 15-0039WB, 12-01 (WB01)

6217 BW, Cantecleerstraat 119, vergroten van garage, 14-1465WB, 15-01 (WB02)

6218 ET, Planodonk 18, omhakken van boom in achtertuin, 15-0038WB, 12-01 (WB01)

6219 NG, Bosscherweg ongenummerd, rooien van beplanting, 14-1889WB, 15-01 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 9, in werking hebben van mobiele puinbreker, 15-0042WB, 15-01 (23)

6221 AR, Turennestraat 29, plaatsen van 10 zonnepanelen op platte dak, 15-0047WB, 14-01 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26 A, herbestemmen en verbouwen van bestaand pand, 14-1652WB, 12-01 (WB03)

6221 EK, Rechtstraat 46, vervangen van 2 huidige markiezen door 1 nieuwe markies, 15-0044WB, 12-01 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 10, 11 en 12, vervangen van huidige kozijnen, 14-1701WB, 15-01 (WB03)

6221 JD, Sphinxlunet 1, vestigen van fietsenwinkel en aanbrengen van reclame, 14-1429WB, 09-01 (WB02)

6221 VZ, Theodoor Schaepkensstraat 32, slopen van tussenmuur en plaatsen van stalen balk, 14-1838WB, 09-01 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 81, revisie milieuvergunning, 14-1622WB, 15-01 (WB04)

6222 NS, Galjoenweg 59-61, uitvoeren herstelwerkzaamheden aan door brand aangetaste loodsen, 15-0023WB, 08-01 (WB01)

6222 PC, Klipperweg ongenummerd, tijdelijke versterkingsmaatregel aan brug Itteren, 14-1823WB, 09-01 (WB02)

6223 GZ, Putsteeg 9, bestaande garage af te breken en te vernieuwen, 14-1656WB, 09-01 (WB03)

6224 GZ, Koning Clovisstraat 78, kappen van esdoorn in achtertuin, 15-0049WB, 13-01 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 147A en 147B, verbouwen en uitbreiden van bestaande pand naar 8 onzelfstandige wooneenheden (kamerverhuur), 14-1586WB, 09-01 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, verplaatsen van kolom in lobby, 15-0022WB, 08-01 (WB01)

6227 AV, Mathijs Heugenstraat 19, gebruik van pand voor kamerverhuur, 15-0037WB, 09-01 (WB01)

6227 BH, Onder de Kerk 10A, verzoek om ontheffing bestemmingsplan en plaatsen van 2 poorten, 14-1653WB, 12-01 (WB03)

6229 ER, Universiteitssingel 50, uitbreiden van ingangspui met berging bij zuid- en noordingang, 15-0035WB, 09-01 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Categorie 28: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.   

 

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).