Mededelingen/bekendmakingen week 05 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CE, Gubbelstraat 34, vernieuwen houten kozijnen eerste en tweede verdieping voorgevel, 14-1896WB, 191-2015 (WB02)

6211 HR, Koestraat 13, plaatsen zonnescherm aan voorgevel, 15-0061WB, 151-2015 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen zonnescherm en heater aan gevel, 14-1775WB, 191-2015 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 15, plaatsen drie (nieuwe) parasols, 15-0060WB, 151-2015 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 120 B, plaatsen zonnepanelen, 14-1505WB, 211-2015 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, vernieuwen dak, kozijnen en schilderwerk, 15-0082WB, 191-2015 (WB01)

6211 TC, Keizer Karelplein 13, brandveilig gebruik gebouw, 14-1500WB, 211-2015 (WB07)

6212 ND, Ganzendries ongenummerd, herbouwen stal, 14-1694WB, 161-2015 (WB02)

6213 AL, Bieslanderweg 60, kappen Prunus cerasifera Nigra, 15-0045WB, 221-2015 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 54, verrichten kleine bouwkundige werkzaamheden en verzoek ontheffing bestemmingsplan, 14-1730WB, 191-2015 (WB03)

6215 AC, Tongerseweg 292, bouwen overkapping en plaatsen bestaand kunstwerk bij centrale afscheidsplaats, 14-1115WB, 191-2015 (WB07)

6215 SK, Romeinsebaan 200, bouwen bijenpaviljoen en legaliseren diverse opstallen bij kinderboerderij Daalhoeve, 14-1571WB, 191-2015 (WB03)

6217 HB, Brusselseweg 244, kappen spar, 15-0076WB, 191-2015 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 244, kappen spar, 15-0076WB, 211-2015 (WB02)

6217 SC, Cabergerweg 50, intrekken omgevingsvergunning voor activiteit milieu als gevolg van niet meer opslaan en afleveren LPG, 14-1451WB, 221-2015 (WB07)

6218 ET, Planodonk 18, omhakken boom in achtertuin, 15-0038WB, 211-2015 (WB02)

6221 AJ, Griend  1, intrekken omgevingsvergunning voor activiteit milieu voor sloop tankstation, 14-1453WB, 221-2015 (WB07)

6221 BN, Stationsstraat 33 A, wijzigen bestemming van winkelfunctie naar winkel- en horecafunctie, 14-1771WB, 221-2015 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 55, maken toog in muur naar keuken, 14-1789WB, 191-2015 (WB02)

6222 AK, Meerssenerweg 126, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 14-1774WB, 191-2015 (WB03)

6222 NL, Ankerkade 125 B, plaatsen reclame boven voorpui, 14-1764WB, 211-2015 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 59-61, uitvoeren herstelwerkzaamheden aan door brand aangetaste loodsen, 15-0023WB, 191-2015 (WB02)

6222 PC, Klipperweg 16, wijzigen inrichtinghouder, 14-1835WB, 221-2015 (WB02)

6223 HV, Hartelstein 204, bestaande opslagruimtes gebruiken als horecaruimte, 15-0075WB, 191-2015 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 71, wijzigen bestemming voor realisatie drie appartementen, 15-0069WB, 171-2015 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 66, aanbrengen kachelpijp aan pand, 15-0071WB, 141-2015 (WB01)

6225 **, Hagerhof M2, bouwen woning, 14-1617WB, 191-2015 (WB02)

6227 BH, Onder de Kerk 10 A, aanleggen in-uitrit bij pand, 14-1776WB, 211-2015 (WB03)

6229 GA, Limburglaan ongenummerd, plaatsen blauw bord met P met vol /vrij signalering, 14-1605WB, 191-2015 (WB03) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).