Mededelingen/bekendmakingen week 07 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CJ, Markt 11-13, wijzigen van indeling en interieur, 14-1425WB, 04-02 (WB02)

6211 KD, Tapijnkazerne 11, plaatsen van nieuwe (gas)meterkast gebouw F, 15-0176WB, 30-01 (WB01)

6211 KD, Tapijnkazerne 20, realiseren van nieuwe toegangsdeur gebouw T, 15-0175WB, 30-01 (WB01)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, gebruiksmelding, 14-1854WB, 03-02 (WB03)

6211 KD, Tapijnkazerne 6, 12, 14, plaatsen van een buitenopstelling gasmeterkast, 15-0153WB,  29-01 (WB01)

6211 TB, Statenstraat 4, verbouwing van voormalig postkantoor (begane grond) tot wereldrestaurant en aanbrengen van reclame-uitingen, 15-0170WB, 30-01 (WB01)

6213 CP, Porthoslaan 85, kappen van notenboom, 15-0145WB, 03-02 (WB08)

6214 PD, Brouwersweg 6 A t/m 20D, kappen van boom, 15-0159WB, 29-01 (WB01)

6214 XE, Trichterveld  Bandoengweg en omgeving, vervangende nieuwbouw van 25 sociale nieuwbouw woningen, 14-1809WB, 30-01 (WB03)

6216 RD, Zeepziedersdreef 44, uitbreiden van garage en plaatsen van erfafscheiding,  15-0039WB, 02-02 (WB02)

6223 GN, Sterkenbergweg 12, kappen van twee bomen, 15-0161WB, 30-01 (WB01)

6224 GM, Frankenstraat 149, wijzigen van bestemming detailhandel naar winkelondersteunende horeca, 15-0178WB, 02-02 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 75, uitbreiden van woning met aanbouw en doorbreken in binnenwanden,  14-1839WB, 02-02 (WB03)

6226 BV, Wethouder van Caldenborghlaan 64, rooien van treurwilg, 15-0018WB, 30-01 (WB02)

6226 NK, Bemelergrubbe 15, intern verbouwen van school, 15-0157WB, 28-01 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, verplaatsen van kolom in lobby, 15-0022WB, 30-01 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 77, herbouwen van garage, 15-0165WB, 30-01 (WB01)

6227 RZ, Langwaterstraat 30, veranderen van bestemming van wonen naar kamergewijze bewoning,  14-1873WB, 02-02 (WB03)

6229 ER, Universiteitssingel 50, uitbreiden van ingangspui met berging bij zuid- en noordingang, 15-0035WB, 03-02 (WB02)

6229 PN, Windmolen 4-6, uitbreiden van bedrijfsactiviteiten van bestaand afvalverwerkend bedrijf,  14-1574WB, 05-02 (WB07) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01:

Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03:

Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08 :

Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07:

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).