Mededelingen/bekendmakingen week 08 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CJ, Markt 11-13, wijzigen indeling en interieur, 14-1425WB, 04-02 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, renoveren pand en splitsen kantoorruimte in drie urbanstudio's, 14-1552WB, 06-02 (WB02)

6211 CK,Markt 33B te Maastricht realiseren drie appartementen in verblijfsobject nummer 33B-15-1021WB 05-02 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 26 B en 26 C, verbouwen twee woningen tot drie woningen, 14-1714WB, 06-02 (WB03)

6211 GX, Minckelersstraat 4, verbouwen winkelruimte en realiseren entree bovenliggende woning, 14-1577WB, 06-02 (WB02)

6211 JD, Tafelstraat 6, plaatsen dakkapellen 15-1009WB 04-02 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16-18, verbouwen, uitbreiden en realiseren appartementen, 14-1645WB, 11-02 (WB08)

6211 LS, Abtstraat 2, kappen bomen, 15-0073WB, 05-02 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 20, verbouwen en wijzigen bestemming van gebouw T, 14-1575WB, 09-02 (WB02)

6211 PD, Brusselsestraat 109, verbouwen pand naar vijf wooneenheden, 14-1510WB, 06-02 (WB02)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 57, renoveren en uitbreiden bestaand woonhuis, 14-1716WB, 04-02 (WB02)

6212 XK, Mergelweg 120, ontwerpbesluit tot het verlenen van vergunning op grond van Drank- en Horecawet voor paracommerciële inrichting (37a)

6213 BE, Cannerweg 289, verbouwen van zolderverdieping tot slaapkamer, 15-1026WB 06-02 (WB01)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 2, vervangen bestaande ramen, 15-1018WB 06-02 (WB01)

6213 JL, Montenakerbank 4, maken vaste trap naar de zolderverdieping,15-1002WB 03-02 (WB01)

6214 PD, Brouwersweg 6A tot en met 20D, kappen boom, 15-0159WB, 06-02 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 1, plaatsen nieuwe handelsreclame op gevel, 14-1894WB, 12-02 (WB03)

6216 GC, Dousbergweg ongenummerd, kappen 210 bomen, 15-0051WB, 04-02 (WB02)

6216 SB, Haammakersdreef 6, veranderen garage in schoonheidssalon, 14-1717WB, 10-02 (WB02)

6217 HV, Fons Olterdissenstraat 22, kappen twee bomen,15-1003WB 03-02 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 65, bouwen nieuwe loods achter bestaande loods, 14-1508WB, 06-02 (WB02)

6219 PA, Fort Willemweg 1, bekleden nieuwe buitengevel met staalplaten en vernieuwen bestrating, 14-1893WB, 10-02 (WB02)

6221 AR, Turennestraat 29, plaatsen tien zonnepanelen op plat dak, 15-0047WB, 10-02 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 47 herindelen acht hotelkamers tot vijf hotelkamers, 15-1017WB 05-02 (WB01)

6221 BX, Bourgognestraat 18 te Maastricht, plaatsen van zonnepaneel of –collector,15-1013WB 04-02 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 126, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 14-1774WB, 10-02 (WB02)

6222 NE Korvetweg 27, opnieuw indelen en revitaliseren bedrijfsgebouw, 15-1034 WB, 09-02 (WB1)

6222 NM, Ankerkade 162, verharden terrein en plaatsen Legioblocks, 14-1763WB, 06-02 (WB03)

6223 BJ, Kasteelstraat 4 AB, optimaliseren, moderniseren en herindelen woning, 15-0019WB, 09-02 (WB03)

6223 BV, Daalstraat 66, bouwen levensloopbestendige woning, 14-1843WB, 03-02 (WB02)

6223 GN, Sterkenbergweg 12, kappen twee bomen, 15-0161WB, 09-02 (WB02)

6224 GZ, Koning Clovisstraat 78, kappen esdoorn achtertuin, 15-0049WB, 05-02 (WB02)

6225KK , Gaffellaan 37, verbouwen en uitbreiden woning, 15-1035WB 09-02 (WB2)

6226 DB, Memorielaan 54, vervangen hekwerk door tuinmuur, 15-1030WB 07-02 (WB01)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, gebruiksverguning Kernkliniek Vijverdal, 15-1031WB 09-02 (WB01)

6227 EL, Slackegaard 82, plaatsen dakkapel in voor en achter dakvlak,15-1006WB 04-02 (WB01)

6227 XV, Oude Molenweg 8, kappen van bomen,15-1027WB 08-02 (WB01)

6228 GH, Holdaal 46, kappen boom achtertuin, 14-1879WB, 12-02 (WB02)

6229 EZ, Leidenlaan 18-20, kappen zeven bomen, 15-1015WB,12-02 (WB2)

6229

6229 GV, Forum 110, vervangen bestaande reclame-uitingen,15-1028WB 06-02 (WB01)

zuidkant van de John F. Kennedysingel, realiseren fietstunnel Europaplein,15-1022WB 05-02 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

37a      Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken,  kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.

Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).