Mededelingen/bekendmakingen week 09 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, verbouwen bestaande winkelfunctie naar droge horecafunctie cat.II, 14-1492WB, 19-02 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 9, wijzigen gevelpui en inpassen lift, 14-1678WB, 13-02 (WB02)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, gebruiksmelding, 14-1854WB, 13-02 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2, aanbrengen zes glazen luifeltjes bij tuindeuren cliëntenkamers, 15-1063WB, 12-02 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2, restaureren en uitbreiden Elisabethhuis, 15-1061WB, 13-02 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 4, verbouwen woonhuis, 15-1048WB, 11-02 (WB01)

6211CW, Grote Staat 2, wijzigen winkelpui binnen bestaande hardstenen kader, 15-1064WB, 09-02 (WB01)

6211EG, Muntstraat 3, vervangen huidige reclame gevel, 15-1057WB, 12-02 (WB01)

6211GW, Heggenstraat 12, restaureren pand Heggenstraat 12 en realiseren doorbraak naar Heggenstraat 10, 15-1059WB, 13-02 (WB01)

6211JA, Witmakersdreef 7, plaatsen zonnepanelen, 15-1040WB, 10-02 (WB01)

6211JL, Kleine Looiersstraat 7, realiseren dakterras, 15-1045WB, 13-02 (WB01)

6211LC, Vrijthof 11, vervangen zonnescherm en plaatsen nieuwe heaters aan gevel, 15-1065WB, 10-02 (WB01)

6211LM, Tongersestraat 53, plegen onderhoud daken, 15-1049WB, 11-02 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 9-11, maken doorbraak/verbinding eerste verdieping, 14-1871WB, 19-02 (WB03)

6212XN, Parkweg 36, uitbreiden woonhuis, 15-1066WB, 13-02 (WB01)

6213JZ, Sluizerbank 7, kappen boom en metselen muur, 15-1037WB, 09-02 (WB01)

6215 BB, Herculeshof 9-11, plaatsen drie ramen achterzijde pand, 14-1888WB, 19-02 (WB03)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, 74 vakantiewoningen voor realiseren vakantieresort, bouwfase 1, 14-1865WB, 19-02 (WB03)

6217NN, Henri Jonaslaan 97, wijzigen kamerverhuur in appartementen, 15-1058WB, 13-02 (WB01)

6221BR, Stationsstraat 54, herinrichten pand met zeven verhuurkamers naar drie appartementen, 15-1044WB, 10-02 (WB01)

6221 **, Stationsplein ongenummerd, uitbreiden bestaande fietsenstalling, 15-1056WB, 11-02 (WB01)

6221SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, vervangen bestaande luifel door kleinere transparante luifel, 15-1055WB, 11-02 (WB01)

6222 XT, Kasteel Hillenraadweg 103, kappen vier populieren, 15-1038WB, 09-02 (WB01)

6224HW, Eburonenweg 2, realiseren zelfstandige woonruimte begane grond, 15-1062WB, 12-02 (WB01)

6226CC, Mockstraat 16, kappen veertien coniferen en een beukenboom, 15-1068WB, 14-02 (WB01)

6227 AV, Mathijs Heugenstraat 19, gebruik pand voor kamerverhuur, 15-0037WB, 13-02 (WB02)

6222 XT, Kasteel Hillenraadweg 103, kappen vier populieren, 15-1038WB, 09-02 (WB01)

6226 HG, Laan in den Drink 2, plaatsen veldverlichting voetbalveld, 15-1060WB, 09-02 (WB01)

Rechtstraat, Stationsstraat, Hoogbrugstraat, Sint Maartenspoort, ophangen bloembakken aan lantaarnpalen, 15-1039WB, 09-02 (WB01)

 

Verklaring van de categorieën

 

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

 

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

 

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

 

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.