Mededelingen/bekendmakingen week 10 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Misericordeplein ongenummerd, kappen drie bomen, 15-1086WB, 18-02 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 14, wijzigen bestemming voor vestigen therapeutisch opleidingscentrum, 15-1096WB, 09-02 (WB01)

6211 CD, Van Hasseltkade 23, vervangen kozijnen in voorgevel, 14-1673WB, 24-02 (WB02)

6211 HA, Bredestraat 23B, vervangen vier kozijnen inclusief vleugels, 14-1384WB, 25-02 (WB02)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 2, aanbrengen belettering op voorgevel en plaatsen uithangbord, 15-1090WB, 19-02 (WB01)

6211 HN, Ridderstraat 2A, wijzigen bestemming voor realiseren van vakantieverblijf, 14-1666WB, (WB09)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16, afbouwen appartement 16D, 15-1107WB, 20-02 (WB01)

6211 JR, Begijnenstraat 1, aanbrengen plaquette, 15-1088WB, 19-02 (WB01)

6211 KD, Tapijnkazerne 20, realiseren nieuwe toegangsdeur gebouw T, 15-0175WB, 24-02 (WB02)

6211 KJ, De Bosquetplein 6-7, verbouwen berging tot preparatieruimte, 15-0041WB, 5-02 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen parasol op terras, 15-1106WB, 25-02 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16E, vervangen dakpannen en zinken gootbekleding, 15-0043WB, 25-02 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 23, plaatsen vijf dakramen, 15-1097WB, 13-02 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 34, verbouwen café, 15-1085WB, 18-02 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 27, realiseren nooduitgang achterzijde, 15-1104WB, 20-02 (WB01)

6211 NX, Kommel 5, overnemen bestaande horeca-inrichting die nu als pizzeria geëxploiteerd gaat worden, 14-1702WB, 24-02 (23)

6211 PP, Statensingel 175, plegen gevelonderhoud, 15-0109WB, 24-02 (WB02)

6211 SL, Uitbelderstraat 8, nieuw bouwen hotel met woning/appartement, 15-1078WB, 19-02 (WB01)

6212 **, Luikerweg ongenummerd, traditioneel paasvuur, 2015-05530, 25-02 (39)

6212 CW, Bergweg 55, verplaatsen inrit, kappen twee bomen en uitbreiden woonhuis, 15-1071WB, 13-02 (WB01)

6213 HD, Vroenhovenweg 170, kappen boom, 15-1095WB, 22-02 (WB01)

6214 XC, Trichterveld, Archipelstraat 14-16, vervangende nieuwbouw twee woningen locatie Trichterveld, Archipelstraat 14-16, 14-1736WB, 25-02 (WB02)

6215 EE, Centaurenhof 7, kappen boom, 15-1094WB, 22-02 (WB01)

6215 SK, Romeinsebaan 200, bouwen bijenpaviljoen en legaliseren diverse opstallen bij kinderboerderij Daalhoeve, 14-1571WB, 25-02 (WB02)

6216 BZ, Becanusstraat 63, kappen drie bomen, 15-1098WB, 22-02 (WB01)

6216 EP, Röntgenstraat 21, bouwen houten berging, 15-1087WB, 18-02 (WB01)

6217 HV, Fons Olterdissenstraat 22, kappen twee bomen, 15-1003WB, 24-02 (WB02)

6221 BG, Wilhelminasingel 87, realiseren enkele nieuwe doorbraken, 15-1074WB, 18-02 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 47, plaatsen gas openhaard, 15-1109WB, 24-02 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 33, vestigen yoga studio, 14-1721WB, 20-02 (WB03)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26A, realiseren proeflokaal, 14-1654WB, (WB05)

6221 EH, Rechtstraat 73, samenvoegen panden, 15-1089WB, 19-02 (WB01)

6222 **, Borgharenweg/Ankerkade, kappen bomen, 15-1072WB, 14-02 (WB01)

6222 NA, Willem Alexanderweg 21, inpandig verbouwen vleugel H, 14-1785WB, 25-02 (WB02)

6223 GN, Sterkenbergweg 26 en 30, veranderen bestemming pand, 15-1083WB, 14-02 (WB01)

6223 GN, Sterkenbergweg 26, veranderen bestemming pand, 15-1083WB, 25-02 (WB02)

6224 **, A2 ter hoogte van de Geusseltvijver, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 15-1077WB, 26-02 (23)

6224 CP, President Rooseveltlaan 229, kappen drie coniferen en een perenboom, 15-1102WB, 24-02 (WB01)

6224 JN, Hunnenweg 1, kappen boom, 15-1111WB, 23-02 (WB01)

6225 AG, Lovendaalhoeve 30, volledig in gebruik nemen van zorgcentrum De Zeven Bronnen, 14-1841WB, (WB05)

6226 AK, Koning Zwentiboldstraat 26, vervangen bestaand hekwerk, 15-1112WB, 25-02 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 70A, plaatsen reclamevoeringen, 15-0004WB, 24-02 (WB02)

6227 BH, Onder de Kerk 10A, aanleggen in-uitrit bij pand, 14-1776WB, 25-02 (WB02)

6227 BH, Onder de Kerk 10A, verzoek om ontheffing bestemmingsplan en plaatsen twee poorten, 14-1653WB, 25-02 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 77, herbouwen garage, 15-0165WB, 25-02 (WB02)

6227 RZ, Langwaterstraat 30, veranderen bestemming van wonen naar kamergewijze bewoning (vier kamers), 14-1873WB, 24-02 (WB02)

6227 TV, Desire Leesensstraat 29, kappen boom voortuin, 15-1103WB, 21-02 (WB01)

6227 XV, Oude Molenweg 8, kappen bomen, 15-1027WB, 25-02 (WB02)

6229 GA, Limburglaan ongenummerd, plaatsen blauw bord met P met vol /vrij signalering, 14-1605WB, 24-02 (WB02)

Keersluis te Limmel, bouwen nieuwe keersluis, brug en Kanjelduiker, vellen van bomen en aanpassen toeleidende wegaansluiting, 15-1105WB, 23-02 (WB01)

Lage Frontenpark, plaatsen bijenpaal (Sky Hive Solar), 15-1100WB, 20-02 (WB01)

Schutkolkweg/Sluisdijk Limmel, kappen bomen, 15-1076WB23-02 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB05, WB09: Deze plannen liggen vanaf maandag 9 maart 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 39: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).