Mededelingen/bekendmakingen week 11 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 HR, Koestraat 13, plaatsen zonnescherm voorgevel, 15-0061WB, 02-03 (WB03)

6211 LN, Tongersestraat 18-20, uitbreiden praktijkruimte door samenvoegen twee panden, 14-1885WB, 02-03 (WB03)

6211 EB, Sporenstraat 22, plaatsen gevelreclame, 15-1123WB, 2-03 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 23-25, aanbrengen reclame, 15-1139WB, 3-03 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 5, realiseren ondersteunende horeca, 15-1132WB, 2-03 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 12, restaureren en maken doorbraak vanuit pand nummer 10 voor drie woningen, 15-1129WB, 02-03 (WB01)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 8, ontsluiten kelder via lift en trappenhuis en renovatie kozijnen en voordeur, 15-1156WB, 05-03 (WB01)

6211 HX, Hondstraat 12, slopen pui in achtergevel, 15-1119WB, 27-02 (WB01)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 4, aanleggen uitrit, 15-1159WB, 05-03 (WB01)

6211 LH, Bouillonstraat 1, kappen boom, 15-1131WB, 02-03 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 53, kappen boom, 15-1130WB, 02-03 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 90, aanvraag kappen bomen pand Grote Gracht 90-92, 15-1120WB, 27-02 (WB01)

6211 TE, Sint Servaasklooster 39, kappen boom, 15-1152WB, 04-03 (WB01)

6212**, Ganzendries ongenummerd, wijzigen verleende vergunning (dossier 14-1694WB) voor herbouwen bestaande koeienstal, 15-1133WB, 2-03 (WB01)

6212 EC, Sebastianenweg 41, kappen kastanjeboom, 15-1137WB, 03-03 (WB01)

6213 GA, Tongerseweg 57, aanleggen van in/uitrit en herinrichten parkeerterrein, 14-1624WB, 27-02 (WB02)

6213 EV, Chambertinlaan 33, verbouwen woonhuis, 15-1146WB, 04-03 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 38, 38A, 38B, 38C, legalisering vier gerealiseerde en in gebruik zijnde zelfstandige appartementen, 15-1127WB, 2-03 (WB01)

6215 TW, Planetenhof 56, kappen twee bomen voortuin, 15-0167WB, 27-02 (WB02)

6215 BC, Herculeshof 15, plaatsen gevelreclame, 15-1154WB, 05-03 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg 100, kappen diverse houtopstanden, 15-1122WB, 02-03 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33A, wijzigen bestemming winkelfunctie naar winkel- en horecafunctie, 14-1771WB, 04-03 (WB08)

6221 EH, Rechtstraat 61, herbestemmen en verbouwen bestaand pand, 14-1652WB, 27-02 (WB02)

6221 BS, Spoorweglaan 20, vernieuwen gevelreclame, 15-1140WB, 03-03 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 29b, vernieuwen interieur, 15-1148WB, 04-03 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 43A tot en met C, splitsen woning in drie appartementen, 15-1121WB, 02-03 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 111, plaatsen tijdelijke opslagtent, 14-1856WB, 04-03 (WB03)

6222 XT, Kasteel Hillenraadweg 103, kappen vier populieren, 15-1038WB, 02-03 (WB02)

6223 GZ, Putsteeg 9, bestaande garage afbreken en vernieuwen, 14-1656WB, 27-02 (WB02)

6224**, Sint Gerardusweg ongenummerd, bouwen nieuw schakelstation Maastricht Randwyck, 15-0010WB, 02-03 (WB03)

6224 CP, President Rooseveltlaan 229 en 231, kappen drie coniferen en een perenboom, 15-1102WB, 02-03 (WB02)

6225 AA, Heukelstraat 23, wijzigen bestemming voor vestigen bedrijf, 15-1125WB, 2-03 (WB01)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 35, kappen negen bomen, 15-0135WB, 27-02 (WB02)

6226 CJ, Secretaris Waberstraat 19, schilderen voorgevel, 15-1150WB, 4-03 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 112, kappen boom, 15-1128WB, 2-03 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 102, realiseren dakterras, 14-1433WB, 04-03 (WB03)

6227 RN, Haspengouw 12, verbouwen bestaand pand tot twee grondgebonden woningen, 14-1180WB, 03-03, (WB40)

6227 RZ, Langwaterstraat 30, veranderen bestemming wonen naar kamergewijze bewoning (vier kamers), 14-1873WB, 24-02 (WB02)

6227 XP, Blanckenberghofstraat 40, kappen boom, 14-1390WB, 27-02 (WB12)

6227 BZ, Einsteinstraat 36, bouwen erfafscheiding, 15-1149WB, 4-03 (WB01)

6227 CS, De Mandel 2, plaatsen bedrijfsnaam aan gevel, 15-1141WB, 3-03 (WB01)

6229 HA, P Debyeplein 1, kappen boom, 15-1134WB, 2-03 (WB01)

6229 HD, Sorbonnelaan 195, kappen bomen, 15-1155WB, 5-03 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB12   Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB12: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist. 

Categorie WB(40)

Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 940, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie ccontactgegevens).