Mededelingen/bekendmakingen week 12 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, oprichten horecazaak, 15-0085WB, 12-03 (23)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 29, plaatsen van nieuwe reclame aan gevel en schilderen van gevel, 15-0094WB, 10-03 (WB02)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 7, wijzigen twaalf kamers met een gemeenschappelijke ruimte naar dertien woningen, 15-0108WB, 10-03 (WB03)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-0119WB, 11-03 (WB03)

6211 PS, Zakstraat 9, uitbreiden bakkerij voor opslagruimte, 15-0015WB, 10-03 (WB03)

6211 SW, Grote Gracht 20, wijzigen bestaande horeca-inrichting van café naar bistro, 15-0110WB, 12-03 (23)

6211 TB, Statenstraat 4A01 - 4C12, planologische functiewijziging van woonfunctie naar hotel- en/of logiefunctie, 14-1682WB, 11-03 (WB06)

6211**, Misericordeplein ongenummerd, kappen twee bomen, 15-1086WB, 12-3(WB02)

6211 AV, Boschstraat 79A-D, aanleggen uitrit voor parkeren voertuig, 15-1196WB, 11-3(WB01)

6211 CA, Kleine Gracht 33, realiseren gang(wand) tussen woning en winkelruimte, 15-1183WB, 10-3(WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, aanbrengen gevelreclame, 15-1186WB, 11-3(WB01)

6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 2, bevestigen bronzen engel aan gevel met gedicht, 15-1178WB, 10-3(WB01)

6211 LH, Bouillonstraat 1, kappen boom, 15-1131WB, 9-3(WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, kappen boom, 15-1130WB, 9-3(WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 3 gebouw V, slopen binnenwanden gebouw V, 15-1182WB, 10-3(WB01)

6211 ME, Tapijnkazerne ongenummerd, aanlegvergunning, 15-1179WB, 10-3(WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 48, vervangen dak en realiseren badkamer, 15-1200WB, 12-3(WB01)

6211 PJ, Brusselsestraat 148, plaatsen uithangbord aan gevel, 15-1197WB, 11-3(WB01)

6211 TB, Statenstraat 4, aanbrengen gevelreclame, 15-1189WB, 11-3(WB01)

6212 HC, Laan van Brunswijk 49, verbouwen woonhuis, 15-0147WB, 11-03 (WB02)

6212 AJ, Lage Kanaaldijk 79A, kappen boom, 15-1192WB, 11-3(WB01)

6212 EJ, Mosasaurusweg 31, kappen twee bomen, 15-1172WB, 9-3(WB01)

6214 AE, Hertogsingel 48, verzoek om ontheffing bestemmingsplan voor gebruik pand als kamergewijze verhuur, 15-0115WB, 06-03 (WB08)

6214 PA, Sint Annadal 1, deurkozijn ter plaatse van te slopen aanbouw, 15-0091WB, 06-03 (WB02)

6214 VX, Trichterveld  Timorstraat en omgeving, vervangende nieuwbouw 15 sociale woningen omgeving Timorstraat,  14-1740WB, 11-03 (WB02)

6214**, Madoerastraat-Slamatstraat, garage bij woning (K09) Madoerastraat-Slamatstraat, 15-1173WB, 9-3(WB01)

6215 JR, Waltwilderstraat 7, uitbouwen slaapkamer op dakterras aan voorzijde woning eerste verdieping, 14-1883WB, 06-03 (WB02)

6217 NT, Zoetmanstraat 7-15, bouwen tuinmuur, 15-1166WB, 6-3(WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33A, wijzigen bestemming winkelfunctie naar winkel- en horecafunctie, 15-0112WB, 12-03 (23)

6221 CC, Alexander Battalaan 81, uitvoeren onderhoudswerkzaamheden, 15-0122WB, 10-03 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 5, veranderen horecafunctie café naar café-restaurant, 15-0111WB, 12-03 (23)

6221 EZ, Cörversplein/Oeverwal, herinrichten gebied door opheffen parkeervakken, herbestrating, kappen van bomen, herbeplanting en aanbrengen fietsenstalling, 15-0090WB, 11-03 (WB03)

6221 CM, Hoge Barakken 37 B, plaatsen raam in kamer, 15-1161WB, 6-3(WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 32, maken kelder voor opslag, 15-1177WB, 9-3(WB01)

6221 XP, Karel de Vogelstraat 5, kappen kastanjeboom, 15-1174WB, 9-3(WB01)

6222 NM, Ankerkade 162, uitbreiden bestaande bedrijfsterrein, 15-0113WB, 12-03 (23)

6222**, A2 ter hoogte van Kruisdonk, oprichten inrichting (depot) op werkterrein, 15-1153WB, 9-3(23)

6222**, Borgharenweg ongenummerd, gedeeltelijk slopen Trega muur, 15-1195WB, 11-3(WB01)

62226 NB, Vijverdalseweg 1, in gebruik nemen of gebruiken van, met het oog op brandveiligheid aangewezen, bouwwerk, 15-1031WB (WB05)

6222 NL, Ankerkade 81, aanleg nieuwe brandmeldinstallatie cq alarmontruimingsinstallatie, 15-1201WB, 12-3(WB01)

6224 JB, Scharnerweg 75, uitbreiden woning met aanbouw en doorbreken in binnenwanden, 14-1839WB, 10-03 (WB02)

6224 KV, Oranjeplein 201 tot en met 274, vervangen kozijnen van oost- en westgevel, 15-0124WB, 11-03 (WB03)

6224 JN, Hunnenweg 1, kappen boom, 15-1111WB, 9-3(WB02)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 194 ABC, vervangen draaiende delen in kozijnen en maken doorvoer voor mechanische ventilatie, 15-0142WB, 10-03 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 16, bouwen klompenhok, 15-1169WB, 6-3(WB01)

6225 XX, Olympiaweg 18, bouwen klompenhok, 15-1168WB, 6-3(WB01)

6225 XX, Olympiaweg 22, bouwen klompenhok, 15-1167WB, 6-3(WB01)

6226**, Bergerstraat ongenummerd, eenmalige ontheffing voor stoken van vuur, 2015-08813, 10-03 (39)

6226 CC, Mockstraat 16, kappen veertien coniferen en een beukenboom, 15-1068WB, 12-3(WB02)

6226 DB, Memorielaan 9, aanbouwen tuinkamer, 15-1163WB, 6-3(WB01)

6227 BN, Dorpstraat 30 A, plaatsen toegangsdeur in buitengevel, 15-0098WB, 09-03 (WB03)

6227 XZ, Oude Steeg ongenummerd, eenmalige ontheffing voor stoken van vuur, 2015-08304, 10-03 (39)

6227 GL, Stategaard 35, rooien kastanjeboom, 15-1171WB, 9-3(WB01)

6227 HJ, Winckelgaard 24, plaatsen schutting, 15-1176WB, 9-3(WB01)

6227 TV, Desire Leesensstraat 29, kappen boom in voortuin, 15-1103WB, 9-3(WB02)

6228 XZ, Rijksweg 62A02, oprichten supermarkt, 15-0086WB, 12-03 (23)

6228 SC, Onderstebosch 13, realiseren aanbouw, 15-1187WB, 11-3(WB01)

6229 HA, P Debyeplein 1, kappen boom, 15-1134WB, 9-3(WB02)

6229 HD, Sorbonnelaan 195, kappen bomen, 15-1155WB, 12-3(WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 39: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).