Mededelingen/bekendmakingen week 13 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 105A, realisatie van proeflokaal in gewelfkelder, 15-1222WB, 16-3 (WB01)

6211 CL, Markt 75, aanpassen van gevel en trap, 15-1232WB, 17-3 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 57, veranderen van bedrijfslogo, 15-1231WB, 17-3 (WB01)

6211 HX, Hondstraat 12, slopen van pui in achtergevel, 15-1119WB, 18-3 (WB02)

6211 KD, Tapijnkazerne 20, aanbrengen van handelsnaam en bierbrouwerslogo, 15-1033WB, 18-3 (WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 17, vernieuwen van kozijnen om ramen met dubbelglas te plaatsen, 15-1229 WB, 17-3 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 90, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-1227 WB, 17-3 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 90, schilderen van voorgevel, 15-1238WB, 18-3 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 90, kappen van bomen, 15-1120WB, 13-3 (WB02)

6211 TE, Sint Servaasklooster 39, kappen van boom, 15-1152WB, 18-3 (WB02)

6211**, Tapijnkazerne ongenummerd, renoveren van gebouw Z Tapijnkazerne, 15-1225WB, 16-3 (WB01)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 98, uitbreiden van eerste verdieping aan achterzijde van woonhuis, 14-1810WB, 17-03 (WB02)

6212 EG, Perroenweg 28, kappen van boom, 15-1211WB, 13-3 (WB01)

6212GL, Plenkershoven 17, kappen van boom, 15-1245WB, 19-3 (WB01)

6213 HD, Vroenhovenweg 170, kappen van boom, 15-1095WB, 18-3 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 54, verrichten van kleine bouwkundige werkzaamheden en verzoek ontheffing bestemmingsplan, 14-1730WB, 13-03 (WB02)

6214 VT, Trichterveld diverse locaties, vervangende nieuwbouw van veertien woningen op diverse locaties Borneostraat e.o. Trichterveld, 14-1739WB, 13-03 (WB02)

6215XV, Neptunushof 46, plaatsen van dakkapel, 15-1241WB, 18-3 (WB01)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, 74 vakantiewoningen voor realisatie van vakantieresort, bouwfase 1., 14-1865WB, 19-03 (WB02)

6216 CW, Eenhoornsingel 30, vervangen van bestaande praktijkaanduiding, 15-1239WB, 18-3 (WB01)

6217 LN, Frederikbastion 70, kappen van drie bomen, 15-1209WB, 13-3 (WB01)

6218 HP, van Akenweg 80, verbouwen van twee schuren tot woonruimte, 15-1244WB, 19-3 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 1C, intrekken van omgevingsvergunning met activiteit milieu, 15-1216WB, 13-3 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 5, verbouwen van pand, 14-1737WB, 19-03 (WB02)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, vervangen van bestaande luifel door een kleinere transparante luifel, 15-1055WB, 16-3 (WB02)

6221KV, Avenue Ceramique 27-33, veranderen van bestaand gevelpaneel, 15-1242WB, 19-3 (WB01)

6222 EB, Dolmansstraat 51, aanpassen van omgevingsvergunning met betrekking tot brandveilig gebruik, 14-1217WB, 13-03 (WB07)

6222 NE, Korvetweg 24, herindelen van bestaand bedrijfspand en nieuwe gevelafwerking met sectionale overheaddeuren, 15-1230WB, 17-3 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 101, oprichten van loods voor opslag van niet-gevaarlijke stoffen, 15-0084WB, 19-03 (23)

6222 NL, Ankerkade 111, plaatsen van tijdelijke opslagtent, 14-1856WB, 13-03 (WB02)

6223 HA, Pasestraat 41, legaliseren van uitrit, 15-1228WB, 17-3 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 71, wijzigen van bestemming voor realiseren van drie appartementen, 15-0069WB, 13-03 (WB02)

6225 **, Hazelaarhoven/Vlierhoven ongenummerd, bouwen van acht woningen, 14-1695WB, 17-03 (WB02)

6225 HD, Cederhoven 23 A, kappen van boom, 15-1235WB, 18-3 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 112, kappen van boom, 15-1128WB, 19-3 (WB02)

6226 XV, Oude Molenweg 9, kappen van zieke walnotenboom, 15-1219WB, 14-3 (WB01)

6226 XV, Oude Molenweg 9, kappen van zieke walnotenboom, 15-1219WB, 19-3 (WB02)

6227 EL, Slackegaard 82, plaatsen van dakkapel in achter dakvlak, 15-1006WB, 19-3 (WB02)

6227 GL, Stategaard 35, rooien van kastanjeboom, 15-1171WB, 19-3 (WB02)

6228 XZ, Rijksweg 60, wijzigen van reclame aan pand en plaatsen van dakcondensor, 15-1210WB, 13-3 (WB01)

6228**, Vroendaal Zuid Kavel 15, wijzigen van pui kavel 15 Vroendaal-Zuid Blok C, 15-1212WB, 13-3 (WB01)

6228**, Vroendaal Zuid Kavel 15, wijzigen van pui kavel 15 Vroendaal-Zuid Blok C, 15-1212WB, 19-3 (WB02)

6229 VV, Termileslaan 149, verbreden van garage tot aan erfgrens, 15-1240WB, 18-3 (WB01)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).