Mededelingen/bekendmakingen week 14 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries ongenummerd, het bouwen van 12 appartementen, 14-1864WB, 20-03 (WB03)

6211 NL, Sint Nicolaasstraat 7, wijzigen puien voorgevel en aanpassen interne indeling, 15-0133WB, 24-03 (WB03)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-0119WB, 25-03 (WB08)

6211CW, Grote Staat 2, wijzigen winkelpui binnen bestaande hardstenen kader, 15-1064WB, 25-03 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 2, plaatsen terrasschermen, 15-1279WB, 26-03 (WB01)

6211HH, Onze Lieve Vrouwewal 8, ontsluiten van kelder middels lift en trappenhuis en renovatie kozijnen en voordeur, 15-1156WB, 26-03 (WB02)

6211 LM, voorterrein Tongersestraat 53, plaatsen kunstwerk, 15-1255WB, 23-03 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 4A, verbouwen woonhuis, 15-1048WB, 25-03 (WB02)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 9-11, maken doorbraak/verbinding eerste verdieping, 14-1871WB, 24-03 (WB02)

6212 EC, Sebastianenweg 41, kappen kastanjeboom, 15-1137WB, 26-03 (WB02)

6213 CD, Athoslaan 12, realiseren extra woonruimte boven bestaande garage/berging, 15-0093WB, 24-03 (WB03)

6213 HV, Heukelommerweg 29, verbouwen en uitbreiden woonhuis, 15-0056WB, 24-03 (WB02)

6213 GA, Tongerseweg 57, inrichting parkeerterrein Carré, 15-1254WB, 23-03 (WB01)

6214 XE, Trichterveld Bandoengweg en omgeving, vervangende nieuwbouw 25 sociale nieuwbouw woningen, 14-1809WB, 24-03 (WB02)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, 74 vakantiewoningen voor realiseren vakantieresort, bouwfase 1., 14-1865WB, 19-03 (WB02)

6216 BW, Via Regia 175, wijzigen van Esso Synergy reclameaanduidingen op afleverzuilen en prijzenbord, 14-1828WB, 25/02/2015 (WB08)

6219 ND, Bosscherweg 17 A, plaatsen dakkapel voorzijde pand, 15-1280WB, 26-03 (WB01)

6219 ND, Bosscherweg 5, verbeteren voorgevel woonhuis, 15-1250WB, 20-03 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein/Oeverwal, herinrichten gebied door  ophefffen parkeervakken, herbestrating, kappen bomen, herbeplanting en plaatsen fietsbeugels, 15-0090WB, 26-03 (WB02)

6221 ER, Wycker Smedenstraat 11, verbouwen woonhuis, 15-1270WB, 25-03 (WB01)

6221 SV, Monseigneur Poelsstraat 25, verbouwen van taxibedrijf naar appartement en garage, 15-1264WB, 24-03 (WB01)

6222 EB, Dolmansstraat 51, aanpassen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, 14-1217WB, 13-03 (WB07)

6222 NM, Ankerkade 162, verharden van terrein en plaatsen van Legioblocks, 14-1763WB, 24-03 (WB02)

6222 CT, Populierweg 134 B, splitsen woning, 15-1267WB, 25-03 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 6, bouwen bedrijfsruimte (loods), 15-1257WB, 24-03 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 46B en 46C, milieuneutrale verandering, 15-1258WB, 24-03 (WB01)

6223 BJ, Kasteelstraat 4 AB, optimaliseren, moderniseren en herindelen van woning, 15-0019WB, 26-03 (WB02)

6223 HC, Aan de Maas 17A, realiseren dakuitbouw, 15-1261WB, 24-03 (WB01)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 35C, verbouwen schuur tot woning en maken van inrit aan achterzijde, 15-1248WB, 20-03 (WB01)

6226 DB, Memorielaan 54, vervangen hekwerk door tuinmuur, 15-1030WB, 23-03 (WB02)

6227 BN, Dorpstraat 30A, plaatsen toegangsdeur in buitengevel, 15-0098WB, 23-03 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, gebruiksvergunning, 15-1271WB, 26-03 (WB01)

6227 BZ, Einsteinstraat 36, bouwen van erfafscheiding, 15-1149WB, 23-03 (WB02)

6227 EA, Ellecuylgaard 18, kappen conifeer, 15-1262WB, 24-03 (WB01)

6228 SX, Kortenbosch 21, nieuwbouwproject Vroendaal Zuid, realiseren aanbouw, 15-1266WB, 25-03 (WB01)

6229 GV, Forum 110, vervangen bestaande reclame-uitingen, 15-1028WB, 23-03 (WB02)

6229 HR, Praaglaan 127, levensloopbestendig en rolstoeltoegankelijk maken van begane grond, 15-1276WB, 26-03 (WB01)

6229 ZD, Krokusbeemd 27, verbouwen woonhuis, 15-1251WB, 23-03 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).