Mededelingen/bekendmakingen week 15 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 ** Heksenstraat, verbouwen van tuinberging, 15-1325WB, 2-4 (WB01)

6211 **, achterzijde Bogaardenstraat ter hoogte van 12 t/m 22, kappen van drie bomen, 15-1323WB, 2-4 (WB01)

6211 **, Capucijnenstraat ongenummerd, bouwen van twintig studio's, 14-1859WB, 27-03 (WB03)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 14, wijzigen van bestemming voor vestigen van Therapeutisch Opleidingscentrum, 15-1096WB, 30-3 (WB02)

6211 EG, Muntstraat 19, aanpassen van pui en aanbrengen van enkel- en dubbelzijdige reclame, 14-1355WB, 31-03 (WB02)

6211 GX, Minckelersstraat 26B en 26C, verbouwen van twee woningen tot drie woningen, 14-1714WB,  01-04 (WB02)

6211 JD, Tafelstraat 6, plaatsen van dakkapellen, 15-1009WB, 27-3 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16D 01 - 16D 02, afbouwen van appartement 16D, 15-1107WB, 31-3 (WB02)

6211 JR, Begijnenstraat 1, aanbrengen van plaquette, 15-1088WB, 27-3 (WB02)

6211 LL, Kakeberg10/Tongersestraat 27, realiseren van nooduitgang aan achterzijde, 15-1104WB, 27-3 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 23, wijzigen van functie militaire doeleinden naar onderwijs/kantoorfunctie, 14-1706WB, 30-03 (WB03)

6211 ME, Tapijnkazerne 3, wijzigen van functie van gebouw V, 15-1304WB, 31-3 (WB01)

6211 TB, Statenstraat 4, aanbrengen van gevelreclame, 15-1189WB, 31-3 (WB02)

6212 CZ, Recollectenweg 1, plaatsen van keermuur, aanbrengen constructieve wijziging, kappen van boom en realiseren van in/uitrit, 15-0017WB, 02-04 (WB02)

6212 EJ, Mosasaurusweg 31, kappen van twee bomen, 15-1172WB, 1-4 (WB02)

6212 HA, Wilgenlaan 43, kappen van berk, 15-1308WB, 31-3 (WB01)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, op- en overslaan van inerte stoffen, 15-1263WB, 2-4 (23 )

6213 BE, Cannerweg 289, verbouwen van zolderverdieping tot slaapkamer, 15-1026WB, 31-3 (WB02)

6213 JZ, Sluizerbank 7, kappen van boom en metselen van muur, 15-1037WB, 1-4 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 48, woningsplitsing voor kamergewijze verhuur, 15-1314WB, 1-4 (WB01)

6215 BB, Herculeshof 9-11, plaatsen van drie ramen aan achterzijde van pand, 14-1888WB, 27-03 (WB02)

6216 BZ, Becanusstraat 63, kappen van vijf bomen, 15-1098WB, 27-3 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort 1, plaatsen van nieuwe handelsreclame op gevel, 14-1894WB, 02-04 (WB02)

6216 XB, Silexstraat 41, plaatsen van tijdelijke schoolunits, 15-0138WB, 02-04 (WB02)

6217 JC, Sint Lucassingel 70, realiseren van aanbouw aan huidige hoofdgebouw, 14-1561WB,  27-03 (WB02)

6217 KL, Pastoor Habetsstraat 59-61, wijzigen van bestemming voor wonen op verdieping met solitaire praktijkruimte op begane grond, 15-1315WB, 1-4 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 1C, intrekken van omgevingsvergunning met activiteit milieu, 15-1216WB, 10-4 (WB05)

6221 BN, Stationsstraat 47, herindelen van acht hotelkamers tot vijf hotelkamers, 15-1017WB, 31-3 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 47, plaatsen van gas openhaard, 15-1109WB, 2-4 (WB02)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 4A, kappen van twee bomen, 15-1300WB, 30-3 (WB01)

6221 JJ, Sphinxlunet 1, stallen van fietsen tijdens opening van winkel, 15-1310WB, 31-3 (WB01)

6223 **, Kasteel Hillenraadweg ongenummerd, plaatsen van hekwerk om tijdelijk luchtmeetstation noordelijke tunnelmond A2, 15-1311WB, 1-4 (WB01)

6224 **, Meerssenerweg (achterzijde station), uitbreiden van bestaande fietsenstalling (achterzijde station, grenzend aan de Meerssenerweg), 15-1056WB, 31-3 (WB03)

6225 **, Larixhoven, kappen van boom, 15-1288WB, 27-3 (WB01)

6225 **, Molenweg naast nummer 141, bouwen van woning en aanleggen van uitrit, 15-1293WB, 30-3 (WB01)

6225 HD, Cederhoven 23A, kappen van boom, 15-1235WB, 30-3 (WB02)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 41, vervangen van bestaande overkapping door tuinkamer, 14-1811WB, 01-04 (WB02)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, plaatsen van bewegwijzeringsbord op binnenterrein, 15-0151WB, 27-03 (WB02)

6227 **, zuidkant van John F. Kennedysingel, realiseren van fietstunnel Europaplein, 15-1022WB, 31-3 (WB03)

6227 HJ, Winckelgaard 24, plaatsen van schutting, 15-1176WB, 31-3 (WB08)

6227 SC, Sterre der Zeestraat 2, aanbrengen van dakkapel, 15-1324WB, 2-4 (WB01)

6228 **, Camphaag/Langendaal, kappen van vier bomen, 15-1287WB, 27-3 (WB01)

6228 BH, Moselborg 88, kappen van drie bomen, 15-1289WB, 27-3 (WB01)

6228 CN, Hogeborg ter hoogte van huisnummer 77, kappen van boom, 15-1284WB, 27-3 (WB01)

6228 CV, Radeborg naast huisnummer 32, kappen van boom, 15-1286WB, 27-3 (WB01)

6228 EV, Ramershaag 99, kappen van boom, 15-1305WB, 31-3 (WB01)

6228 KB, Sleuteldaal 7, maken van aanbouw aan achtergevel, 15-1294WB, 30-3 (WB01)

6228 SX, Kortenbosch 21, realiseren van aanbouw, 15-1266WB, 31-3 (WB02)

6229 GV, Forum 100, plaatsen van overdekte fietsenstalling, 15-1322WB, 2-4 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).