Mededelingen/bekendmakingen week 16 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 105A, het verbouwen van de winkelruimte naar café, 14-0494WB, 08-04 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 26, het realiseren van zeven appartementen (legalisatie), 14-0489WB, 07-04 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 23, het wijzigen van de kleur van de buitenkozijnen op de begane grond en van de lichtreclame, 14-0275WB, 10-04 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 48, het vervangen van de zonwering, 14-0485WB, 07-04 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 62, het vervangen van het oude knikarmscherm door een nieuw schuifarmscherm met gelijke afmetingen, 14-0482WB, 04-04 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 9, het plaatsen van een nieuw kozijn en nieuwe voordeur, 14-0245WB, 10-04 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 8, het plaatsen van een markies, 14-0487WB, 05-04 (WB01)

6211 JS, Vijfkoppen 1 B, het vervangen van drie raamvleugels en het repareren van kozijnen voor houtrot, 14-0094WB, 04-04 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 25, het vestigen van een pizzeria take-away op de begane grond, 14-0219WB, 04-04 (WB03)

6211 LW, Tongerseplein 1, het doorbreken van een dragende binnenmuur, 14-0506WB, 09-04 (WB01)

6211 SW, Grote Gracht 20, het vernieuwen van de voorgevel, het aanpassen van de achtergevel en een interne verbouwing, 14-0478WB, 04-04 (WB01)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90, het verbouwen van het pand voor volledige woning, inclusief dakterras, 14-0243WB, 04-04 (WB02)

6212 EC, Sebastianenweg 9, het plaatsen van een smeedijzeren hekwerk voor het dakterras op de bestaande uitbouw aan de achtergevel, 14-0471WB, 03-04 (WB01)

6212 NC, Ursulinenweg 1 A, het kappen van drie bomen, 14-0511WB, 10-04 (WB01)

6218 RR, Hellebaardruwe 9 tot en met 77, het kappen en vervangen dertien bomen, 14-0401WB, 04-04 (WB02)

6218 RV, Arkebusruwe 1 tot en met 87, het kappen en vervangen van twaalf bomen, 14-0402WB, 04-04 (WB02)

6221 **, Diverse locaties Wyck, het ophangen van tijdelijke bloembakken rond staande lantaarnpalen en hanglantaarnpalen, 14-0111WB, 04-04 (WB02)

6221 BA, Sint Maartenspoort, het kappen en vervangen van vijf bomen, 14-0395WB, 04-04 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 1-3/Stationsplein, 1ABC/Spoorweglaan, het realiseren van een budgethotel, 13-1790WB, 08-04 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 33A, het plaatsen van twee banieren en een vlag, 14-0163WB, 04-04 (WB08)

6221 BR, Stationsstraat 56, het plaatsen van een zonwering en airco, 14-0393WB, 07-04 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28A-B-C, de verbouwing van het pand tot kamerverhuur, 14-0496WB, 08-04 (WB01)

6221 KX, Avenue Céramique 155, het plaatsen van een 24-uurs uitgifterobot in de zijpui, 14-0209WB, 04-04 (WB02)

6222 BS, Tiberiasstraat 50, het aanleggen van een oprit, 14-0490WB, 08-04 (WB01)

6222 CN, Populierweg 31, het plaatsen van twee dakkapellen en realiseren van twee extra kamers voor kamergewijze verhuur, 14-0254WB, 04-04 (WB03)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, het uitbreiden van de bestaande inrichting met het opslaan van asbesthoudend-afval in een container, 14-0473WB, 08-04 (23)

6222 NX, Schoenerweg 36, het oprichten van een rubberafval be- en verwerkend bedrijf, 14-0474WB, 08-04 (23)

6222 NX, Schoenerweg ongenummerd (naast 65), het in werking hebben van een mobiele puinbreker, mobiel breken van bouw- en sloopafval, 14-0492WB, 10-04 (23)

6223 HD, Brigidastraat 67, het vernieuwen van een bestaand schuurgebouw, 14-0500WB, 08-04 (WB01)

6224 AL, Meerssenerweg 358, het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing richting spoorzone, 14-0301WB, 10-04 (WB02)

6224 GT, Frankenstraat 160, het kappen van een den, 14-0504WB, 09-04 (WB01)

6224 JS,Attilaweg 20, het kappen van een cedarboom, 14-0386WB, 04-04 (WB02)

6225 GT, Eikenhoven 12, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-0476WB, 04-04 (WB01)

6227 AX, Uiverstraat 1 tot en met 9, het kappen en vervangen van tien bomen, 14-0397WB, 04-04 (WB02)

6227 CM, Atoomstraat ongenummerd, het realiseren van een parkeerterrein, 14-0509WB, 10-04 (WB01)

6228 HT, Moesdaal 10, het kappen van vier bomen, 14-0507WB, 09-04 (WB01)

6229 PJ, Volmolen 31, het bouwen van een bedrijfsruimte (magazijn), 14-0344WB, 10-04 (WB02)

6229 ZD, Krokusbeemd 30-32-34-36, een gebruiksvergunning voor vier woongebouwen gedrag inclusief bergingen, 14-0479WB, 04-04 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

23       Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02:Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.