Mededelingen/bekendmakingen week 16 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 79A-D, aanleggen van uitrit voor parkeren van voertuig, 15-1196WB, 8-4 (WB02)

 6211 CA, Kleine Gracht 33, realiseren van gang(wand) tussen woning en winkelruimte, 15-1183WB, 8-4 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 3, vernieuwen van bestaande winkel, 14-1767WB, 03-04 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 10-12, restaureren van pand Heggenstraat 12 en realiseren van doorbraak naar Heggenstraat 10, 15-1059WB, 9-4 (WB03)

6211 HR, Koestraat 11A, plaatsen van nieuwe pui in voorgevel, 15-1353WB, 8-4 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 5C en 7C, realiseren van dakterras, 15-1045WB, 9-4 (WB03)

6211 LE, Vrijthof 50, plaatsen van twee vouwarmschermen en twee terrasheaters tegen voorgevel, 15-1335WB, 3-4 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 4, aanbrengen van zes glazen luifeltjes bij tuindeuren van cliëntenkamers, 15-1063WB, 9-4 (WB03)

6211 ME, Tapijnkazerne 3, wijzigen van kozijnen gebouw V, 15-1343WB, 7-4 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 48, vervangen van dak en realiseren van badkamer, 15-1200WB, 8-4 (WB02)

6212 CR, Burg Ceulenstraat 109, kappen van berk, 15-1352WB, 7-4 (WB01)

6212 CW, Bergweg 55, verplaatsen van inrit, kappen van twee bomen en uitbreiden van woonhuis, 15-1071WB, 9-4 (WB03)

6212 GL, Plenkershoven 17, kappen van een boom, 15-1245WB, 8-4 (WB02)

6212 HA, Wilgenlaan 43, kappen van een berk, 15-1308WB, 3-4 (WB02)

6213 BD, Cannerweg 203, kappen van drie bomen, 15-1358WB, 9-4 (WB01)

6213 GZ, Loupiaclaan 10, vervangen van bestaande dakkapel, 15-1349WB, 7-4 (WB01)

6213 GZ, Loupiaclaan 6, verwijderen van bestaande dakkapel en plaatsen van nieuwe dakkapel, 15-1344WB, 7-4 (WB01)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 2, vervangen van bestaande ramen, 15-1018WB, 7-4 (WB03)

6213 JL, Montenakerbank 4, maken van vaste trap naar zolderverdieping, 15-1002WB, 7-4 (WB03)

6215 XR, Apollohof 57, kappen van een boom, 15-1345WB, 7-4 (WB01)

6217 LN, Frederikbastion 70, kappen van drie bomen, 15-1209WB, 7-4 (WB02)

6218 BE, Arrestruwe 19, afhalen en repareren van houten palletten, 15-1281WB, 7-4 (23 )

6218 HD, Pulperdonk 11, kappen van een conifeer, 15-1347WB, 7-4 (WB01)

6221 BX, Bourgognestraat 18, plaatsen van zonnepaneel of -collector, 15-1013WB, 3-4 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 29B, wijzigen van functie van discotheek/café naar eetcafé, 15-1265WB, 9-4 (23 )

6221 ER, Wycker Smedenstraat 9D, realiseren van dakterras, 15-1327WB, 3-4 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 43A t/m C, splitsen van woning in drie appartementen, 15-1359WB, 9-4 (WB01)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, kappen van drie bomen, 15-1333WB, 3-4 (WB01)

6222 **, Borgharenweg/Ankerkade, kappen van bomen, 15-1072WB, 7-4 (WB02)

6222 CW, Askalonstraat 65, plaatsen van tijdelijke units met schoolfunctie, 15-1329WB, 3-4 (WB01)

6222 XL, Kasteel Hillenraadweg 21A t/m 71D, bevestigen van doeken in frame aan zijkant van flats, 14-1866WB, 09-04 (WB03)

6223 **, Schutkolkweg/Sluisdijk Limmel, kappen van bomen, 15-1076WB, 8-4 (WB02)

6223 HV, Hartelstein 204, bestaande opslagruimtes gebruiken als horecaruimte, 15-1337WB, 3-4 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 38, verbouwen naar twee woonhuizen met winkel, 15-1348WB, 7-4 (WB01)

6225 **, Project A2-V-0632/WBS 2.1.6.58 Severenstraat tot aan Meerssenerweg, groene loper landelijk gebied, 15-1334WB, 3-4 (WB01)

6225 AP, Longinastraat 53, plaatsen van nieuwe kozijnen en vervangen van voordeur en achterdeur, 15-1362WB, 9-4 (WB01)

6225 KK, Gaffellaan 37, verbouwen van woonhuis, 15-1356WB, 8-4 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 16, bouwen van klompenhok, 15-1169WB, 7-4 (WB02)

6227 EA, Ellecuylgaard 18, kappen van een conifeer, 15-1262WB, 7-4 (WB02)

6228 SC, Onderstebosch 13, realiseren van aanbouw, 15-1187WB, 7-4 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).