Mededelingen/bekendmakingen week 17 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AT, Boschstraat 67, het openen van een salade- en smoothie bar, 14-0540WB, 14-04 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 24, het melden van diverse veranderingen aan het bestaande hotel, 14-0526WB, 15-04 (23)

6211 GV, Platielstraat 6 B, het verzoek tot wijziging van de bestemming van winkelfunctie in horecafunctie, 14-0525WB, 10-04 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het realiseren van zeven short-term appartementen, 14-0541WB, 14-04 (WB01)

6211 TB, Statenstraat 4 A01 tot en met4 C12, een planologische functiewijziging van woonfunctie naar hotel- en/of logiefunctie voor onbepaalde tijd, 14-0531WB, 10-04 (WB01)

6212 EC, Sebastianenweg 9, het plaatsen van een smeedijzeren hekwerk voor het dakterras op de bestaande uitbouw aan de achtergevel, 14-0471WB, 16-04 (WB02)

6213 GB, Tongerseweg 111, het kappen van een conifeer in de achtertuin, 14-0406WB, 17-04 (WB02)

6215 AC, Tongerseweg 292, het bouwen van een overkapping boven de centrale afscheidsplaats, 14-0561WB, 17-04 (WB01)

6215 AK, Hermesweg 2, het bouwen van een klompenhok, 14-0512WB, 10-04 (WB01)

6215 XV, Neptunushof 76, het kappen van twee bomen, 14-0535WB, 14-04 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, een gebruiksvergunning (06-0054G), 14-0528WB, 15-04 (WB01)

6219 NG, Bosscherweg ongenummerd, het herstellen van betonschades en raamkozijnen van de sluis Bosscherveld, 13-1693WB, 11-04 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 106, het verhogen van de bestaande erfafscheiding, 14-0002WB, 15-04 (WB02)

6221 KV, Avenue Céramique 40, het verplaatsen van de inritgeleidingbanden, 14-0547WB, 15-04 (WB01)

6222 EK, Voltastraat 7, het aanbrengen/plaatsen van vlaggen en stoepborden, 14-0560WB, 17-04 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 275, een revisievergunning voor de gewijzigde terreinindeling, 14-0545WB, 15-04 (WB01)

6222 NP, project A2-V-2533/WBS 2.1.1.51.01, het kappen van een es, 14-0556WB, 16-04 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 36, het plaatsen van borden voor bewegwijzering, 14-0548WB, 16-04 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg/Hoekerweg, het lozen van saneringswater bij de uitvoering van een bodemsanering op het regenwaterriool, 14-0522WB, 17-04 (23)

6223 GT, Geneinde 39, het plaatsen van een tuinhuis, 14-0387WB, 17-04 (WB02)

6224 AC, Meerssenerweg 123 B, het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur tussen keuken en woonkamer, 14-0558WB, 16-04 (WB01)

6225 JL, Tarwehegge 9, het verwijderen van een ligusterhaag en het plaatsen van een hekwerk, 14-0543WB, 16-04 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 26D, het opknappen / groot-onderhoud van de kelderverdieping, 13-1692WB, 17-04 (WB02)

6227 AT, Demertstraat 112-114, het renoveren van de woning, 14-0554WB, 17-04 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7 01, het plaatsen van gevelreclame en het aanleggen van een alarminstallatie, 14-0513WB, 10-04 (WB01)

6228 BC, Cuyleborg ongenummerd (naast nr: 259), het kappen van een boom, 14-0455WB, 14-04 (WB02)

6228 CT, Reyckenborg 7, het bouwen van een schuur (bijgebouw) achter in de tuin, 14-0520WB, 11-04 (WB01)

6228 DN, Roserije 410, het realiseren van een fietsenstalling, 14-0191WB, 14-04 (WB08)

6228 HT, Moesdaal 10, het kappen van vier bomen, 14-0507WB, 17-04 (WB02)

6229 **, Oosterweertlaan ongenummerd, het vervangen van de bestaande door betonrot aangetaste balkons en het inpakken van de borstweringen met isostuc, 14-0176WB, 11-04 (WB02)

6229 **, Oxfordlaan ongenummerd, het kappen van drie kastanjebomen, 14-0460WB, 14-04 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.