Mededelingen/bekendmakingen week 19 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Boschstraat (naast 24), het slopen van bedrijfshallen, 14-0282WB, 25-04 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105, het plaatsen van een schaararmscherm, 14-0614WB, 28-04 (WB01)

6211 CL, Markt 66, een interne verbouwing voor brandveilig vluchten, 14-0385WB, 23-04 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 53, het plaatsen van nieuwe reclame aan de gevel en op de ruiten, 14-0616WB, 28-04 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 24, het plaatsen van twee dakkapellen en dakramen, 14-0631WB, 28-04 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 6, het aanbrengen van twee zonweringen aan de voorgevel, 14-0600WB, 24-04 (WB01)

6211 JB, Witmakersstraat 6, het saneren van asbest, 14-0635WB, 28-04 (WB01)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12, het plaatsen van een dubbele entreedeur in de bestaande loods M ter vervanging van een raam, 14-0629WB, 29-04 (WB01)

6211 KD, Sint Hubertuslaan/Prins Bisschopsingel, het aanleggen van twee inritten voor fiets- / wandelpad en hekwerk, 14-0624WB, 30-04 (WB01)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, het wijzigen van het gebruik van gebouw Z, 21, 14-0619WB, 29-04 (WB01)

6211 KK, Heksenstraat 1, het plegen van onderhoud aan het pand, 14-0612WB, 25-04 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 11, het reinigen van de gevel, 14-0458WB, 23-04 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 25, het vestigen van een pizzeria take-away op de begane grond, 14-0219WB, 23-04 (WB02)

6212 BT, Pastoor Kribsweg 14, 14A01,14A02,14B01, het aanpassen van het voormalig schoolgebouw voor het brandveilig gebruik, 13-1738WB, 29-04 (WB07)

6212 GW, Kalfstraat 10-54 even nummers het kappen en vervangen van twaalf bomen, 14-0606WB, 25-04 (WB01)

6212 HC, Laan van Brunswijk 3, het uitbreiden van de woning, 14-0611WB, 26-04 (WB01)

6213 CE, Navarralaan 5, het kappen van een boom, 14-0620WB, 28-04 (WB01)

6215 XV, Neptunushof 76, het kappen van twee bomen, 14-0535WB, 29-04 (WB02)

6217 LK, Vaubanstraat 10, het plaatsen van een dakkapel, 14-0633WB, 30-04 (WB01)

6218 BE, Arrestruwe 39, het vestigen van een atelier, 14-0233WB, 25-04 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 1-3/Stationsplein 1ABC/Spoorweglaan 1BC, het realiseren van een budgethotel, 13-1790WB, 25-04 (WB02)

6221 BM, Stationsstraat 1-3/Stationsplein1ABC/Spoorweglaan 1BC, aanvraag gebruiksvergunning voor een budgethotel, 14-0307WB, 25-04 (WB04)

6221 BW, Bourgognestraat 27, het plaatsen van zonnepanelen, 14-0601WB, 23-04 (WB01)

6222 **, Project A2-V-2528/WBS 2.1.1.51.01 Hoekerweg/Beukenlaan, het realiseren van een tijdelijke inrit voor een depot voor bouwmaterialen, 14-0467WB, 25-04 (WB02)

6222 AA, Borgharenweg 180, het aanleggen van een hoogwatervoorziening, 14-0610WB, 23-04 (WB01)

6224 AC, Meerssenerweg 123B, het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur tussen keuken en woonkamer, 14-0558WB, 29-04 (WB02)

6225 **, Molenweg kavel M1, het nieuw bouwen van een woning, 14-0639WB, 30-04 (WB01)

6225 JS, Schovenlaan 108, het plaatsen van een garagepoort en het uitbreiden van de berging, 14-0625WB, 29-04 (WB01)

6226 NE, Bemelerweg 92, het plaatsen van kleedlokaalunits, 14-0609WB, 25-04 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 102, het vernieuwen van de gevelreclame, 14-0446WB, 29-04 (WB02)

6227 TW, Désiré Leesensstraat 71, het plaatsen van een airconditioning, 14-0605WB, 24-04 (WB01)

6228 SB, Savelsbosch 47, het realiseren van een carport, 14-0632WB, 28-04 (WB01)

6229 GN, Dopplerdomein 13, het kappen van een Japanse kersenboom, 14-0637WB, 01-05 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 63, het plaatsen van een overkapping, 14-0634WB, 28-04 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.