Mededelingen/bekendmakingen week 21 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries ongenummerd, het bouwen van twaalf appartementen, 14-1864WB, 12-05 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105A, het betreft de realisatie van een proeflokaal in de gewelfdekelder, 15-1222WB, 28-4 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 104-106, het plaatsen van een lichtbakreclame, 15-1548WB, 12-5 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, het aanbrengen van gevelreclame en wijzigen pui, 15-1186WB, 8-5 (WB03)

6211 GJ, Havenstraat 13E, het plaatsen van de twee dakramen, 15-1565WB, 13-5 (WB01)

6211 HR, Koestraat 11 A, het plaatsen van een nieuwe pui in de voorgevel, 15-1353WB, 30-4 (WB02)

6211 HR, Koestraat 3, het vervangen van de bestaande rotte kozijnen en het plaatsen van een zonnescherm en terrasverwarming, 15-1562WB, 13-5 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 11, het vervangen van een zonnescherm en het plaatsen van nieuwe heaters aan de gevel, 15-1065WB, 13-5 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 34-35, het verbouwen van het café, 15-1085WB, 12-5 (WB03)

6211 LL, Tongersestraat 27, het veranderen van een nooddeur in de achteruitgang, 15-1295WB, 12-5 (23)

6211 LS, Abtstraat 4, het aanbrengen van zes glazen luifeltjes bij de tuindeuren van de cliëntenkamers, 15-1063WB, 8-5 (WB08)

6211 ME, Tapijnkazerne 21, het renoveren van gebouw Z Tapijnkazerne, 15-1225WB, 8-5 (WB03)

6212 CR, Burg Ceulenstraat 109, het kappen van een berk, 15-1352WB, 30-4 (WB02)

6212 EN, Observantenweg 39, het vervangen van alle kozijnen en het maken van twee doorbraken, 15-1517WB, 8-5 (WB01)

6213 BD, Cannerweg 203, het kappen van drie bomen, 15-1358WB, 8-5 (WB02)

6213 EC, Medoclaan 66, het kappen van twee bomen, 15-1536WB, 12-5 (WB01)

6213 EV, Chambertinlaan 1, het kappen van een treurwilg, 15-1416WB, 8-5 (WB02)

6213 GA, Tongerseweg 57, de inrichting van het parkeerterrein Carré, 15-1254WB, 12-5 (WB03)

6213 GZ, Loupiaclaan 6, het verwijderen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel, 15-1344WB, 6-5 (WB02)

6213 GZ, Loupiaclaan 8, het vervangen van een kleine dakkapel door een grotere, 15-1529WB, 11-5 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 15A, het wijzigen van de indeling van het pand, 15-1561WB, 13-5 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 7, het wijzigen van de indeling van het pand voor kamerverhuur, 15-1563WB, 13-5 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 7, het wijzigen van de indeling van het pand, 15-1558WB, 13-5 (WB01)

6215 BC, Herculeshof 15, het plaatsen van gevelreclame, 15-1154WB, 11-5 (WB02)

6215 RK, Janushof 17, het kappen van dennen en het plaatsen van een houten tuinhek, 15-1539WB, 12-5 (WB01)

6215 XR, Apollohof 57, het kappen van een boom, 15-1345WB, 30-4 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 100, het kappen van diverse houtopstanden, 15-1122WB, 11-5 (WB02)

6217 NT, Zoetmanstraat 7-15, het bouwen van een tuinmuur, 15-1534WB, 12-5 (WB01)

6218 HW, Brusselseweg 483-485, het verplaatsen van een inrit, 15-1441WB, 13-5 (WB02)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 80, het kappen van twee bomen, 15-1516WB, 8-5 (WB01)

6219 ND, Bosscherweg 17 A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 15-1280WB, 6-5 (WB02)

6219 ND, Bosscherweg 5, het verbeteren van de voorgevel van het woonhuis, 15-1250WB, 13-5 (WB02)

6221 BG, Wilhelminasingel 87, het realiseren van enkele nieuwe doorbraken, 15-1074WB, 8-5 (WB02)

6221 BR, Stationsstraat 54, het herinrichten van het pand met zeven verhuurkamers naar drie appartementen, 15-1044WB, 13-5 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26A, het realiseren van een proeflokaal in de voormalige mouterij, 15-1301WB, 11-5 (23)

6221 ED, Wycker Brugstraat 46, het vervangen van een kozijn op de tweede verdieping ter plaatse van de voorgevel, 15-1538WB, 12-5 (WB01)

6221 EJ, Rechtstraat 22, het oprichten van een Toscaanse winkel met verkoop van Toscaanse producten en voedingsmiddelen, 15-1297WB, 11-5 (23)

6221 ER, Wycker Smedenstraat 11, het verbouwen van het woonhuis, 15-1270WB, 13-5 (WB03)

6222 AA, Borgharenweg ongenummerd, het vervangen van de oude afdekplaten van de sluisdeuraandrijving, 15-1545WB, 12-5 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 46B en 46C, een milieuneutrale verandering, de uitbreiding van de gasflessenopslag (2015-0177), 15-1258WB, 11-5 (WB02)

6223 HV, Hartelstein 204, het kappen van een boom, 15-1560WB, 13-5 (WB01)

6224 HW, Eburonenweg 2, het realiseren van een zelfstandige woonruimte op de begane grond, 15-1062WB, 11-5 (WB03)

6224 JH, Scharnerweg 38, het verbouwen van twee woonhuizen met winkel, 15-1348WB, 13-5 (WB02)

6224 LV, ter hoogte van St. Gerardusweg (Maastricht-Zuidoost), het aanpassen van S-3045 en het uitlussen van S-8855, 15-1541WB, 12-5 (WB01)

6225 DK, Heisterumhoeve 6, het veranderen van een bestaand kozijn, 15-1544WB, 12-5 (WB01)

6225 KK, Gaffellaan 37, het verbouwen van het woonhuis, 15-1356WB, 7-5 (WB02)

6225 NB, Molenweg naast nummer 141, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, 15-1293WB, 7-5 (WB02)

6226 NB, Vijverdalseweg 1, gebruiksvergunning Kernkliniek Vijverdal, Bouwdeel K, 15-1031WB, 13-5 (WB07)

6226 NC, Weerhuisweg 7, het oprichten van een autoschadeherstelbedrijf, 15-1296WB, 11-5 (23)

6226 WK, Boksdoorn 5, het plaatsen van een dakkapel, 15-1533WB, 11-5 (WB01)

6228 XZ, Rijksweg 60, het wijzigen van reclame aan het pand en plaatsen van een dakcondensor, 15-1210WB, 11-5 (WB03)

6229 BC, Oude Maasstraat 33A en B, het wijzigen van de indeling van het pand voor kamerwijze verhuur, 15-1547WB, 12-5 (WB01)

6229 PB, Molensingel 7-9, het wijzigen van de bestaande handelsreclame, 15-1550WB, 13-5 (WB01)

6229 VV, Termileslaan 149, het verbreden van de garage tot aan de erfgrens, 15-1240WB, 30-4 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wilt u een plan inzien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.