Mededelingen/bekendmakingen week 22 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Vrijthof ongenummerd en Maastrichter Brugstraat ongenummerd,het maken van twee watertappunten, 14-0668WB, 19-05 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 105A, het oprichten van een café met keuken voor een kleine (lunch) kaart en tapasgerechten, 14-0597WB, 21-05 (23)

6211 CB, Kleine Gracht 26, het realiseren van zeven appartementen (legalisatie), 14-0489WB, 22-05 (WB03)

6211 CD, Van Hasseltkade 20, een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan, 14-0449WB, 22-05 (WB03)

6211 CE, Gubbelstraat 36, het vernieuwen van de kozijnen van staal naar hout, 14-0724WB, 15-05 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 21, het renoveren van de dakkapel, 14-0753WB, 21-05 (WB01)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, de functiewijziging van gebouw Z van de Tapijnkazerne, 14-0744WB, 19-05 (WB01)

6211 NG, Koningin Emmaplein 19 - 20, het verbouwen en renoveren tot appartementen en winkelruimte, 14-0278WB, 19-05 (WB02)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie, 14-0468WB, 22-05 (WB03)

6211 SX, Grote Gracht 56, het in gebruik nemen van het pand als hotel met 26 kamers, 14-0761WB, 21-05 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 56, het realiseren van twee hotelkamers op de begane grond, 14-0758WB, 21-05 (WB01)

6212 BS, Pastoor Kribsweg 27, het aanbouwen van een dakterras, 14-0746WB, 21-05 (WB01)

6215 ES, Aventijnhof 19, het maken van een eenlaagse aanbouw en een dakkapel aan de achterzijde, 14-0737WB, 19-05 (WB01)

6217 KG, Statensingel 136, het kappen van een boom, 14-0749WB, 21-05 (WB01)

6217 LK, Vaubanstraat 10, het plaatsen van een dakkapel, 14-0633WB, 20-05 (WB02)

6217 XW, Prestantstraat 112, het veranderen van het gebouw voor het bedrijven van tafeltennissport, 14-0596WB, 21-05 (23)

6219 NT, Sortieweg 39, een oprichtingsvergunning WABO vanwege opsplitsing bedrijven, 13-1096WB, (WB05)

6219 NT, Sortieweg 65, het oprichten van een autoservicebedrijf, 14-0595WB, 21-05 (23)

6219 NW, Sandersweg 110, het herinrichten van de kantoren, 14-0738WB, 20-05 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 7, een gedeelte vervangen van de zonwering, 14-0359WB, 19-05 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 59, het hergebruiken van vier wooneenheden, 14-0743WB, 16-05 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 95, het aanpassen van de entree en het plaatsen van lichtreclame, 14-0756WB, 16-05 (WB01)

6222 BW, Judeaweg 110, een melding brandveilig gebruik, 14-0734WB, 20-05 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, het plaatsen van twee kunstwerken, 14-0751WB, 21-05 (WB01)

6222 NW, Punterweg 41, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 14-0733WB,mobiel breken van bouw- en sloopafval 22-05 (23)

6223 HA, Pasestraat 63, het renoveren van de bijbouw-berging en nieuwe ramen in het woonhuis, 14-0760WB, 22-05 (WB01)

6224 LV, Sint Gerardusweg 40, het vestigen van een tweewielverhuur-bedrijf, 14-0725WB, 15-05 (WB01)

6228 EA, Borghaag 25, Gebruiksvergunning voor basisschool en naschoolse opvang, 14-0484WB, (WB05)

6228 EJ, Cruyshaag, het kappen van vier bomen, 14-0702WB, 20-05 (WB02)

6229 HD, Sorbonnelaan 195, een vergunning voor het brandveiliggebruik van het pand, 14-0722WB, 15-05 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 57, het aanpassen en uitbreiden van een woonwagen, 14-0759WB, 21-05 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 2 juni 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.