Mededelingen/bekendmakingen week 22 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CK, Markt 35, plaatsen vier  terrasschotten, 15-1603WB, 21-5 (WB01)

6211 CK, Markt-Boschstraat, plaatsen bloemkorven lantaarnpalen, 15-1589WB, 19-5 (WB01)

6211 CL, Markt 66, aanbrengen zonwering en schilderen pui begane grond, 15-1605WB, 21-5 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 2, plaatsen terrasschermen, 15-1279WB, 19-5 (WB02)

6211 GJ, Havenstraat 13E, plaatsen twee dakramen, 15-1565WB, 20-5 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 10 - 12, restaureren pand Heggenstraat 12 en realiseren doorbraak naar Heggenstraat 10, 15-1059WB, 20-5 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 22, uitbreiden kantoorpand met extra sanitaire voorzieningen, 15-1604WB, 21-5 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, bouwen elf grondgebonden woningen en 27 appartementen met een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage, 15-1598WB, 20-5 (WB01)

6211 JL, Kleine Looiersstraat 5C en 7C, realiseren dakterras, 15-1045WB, 20-5 (WB08)

6211 KA, van Heylerhofflaan 12, uitbreiden woonhuis, 15-1597WB, 19-5 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 50, plaatsen twee  schaararmschermen en twee terrasheaters tegen voorgevel, 15-1335WB, 21-5 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 3, wijzigen functie van gebouw V, 15-1304WB, 19-5 (WB03)

6211 PJ, Brusselsestraat 148, plaatsen uithangbord gevel, 15-1583WB, 18-5 (WB01)

6213 HD, Vroenhovenweg 324, plaatsen ontluchtingsraam en muurtje, 15-1578WB, 18-5 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 15 A, wijzigen indeling van pand voor kamerverhuur, 15-1568WB, 18-5 (WB01)

6214 BC, Tongerseweg 82A, wijzigen bestemming, 15-1585WB, 18-5 (WB01)

6214 BG, Tongerseplein richting Prins Bisschopsingel, versmallen van voetpad en verleggen van fietspad, 15-1606WB, 21-5 (WB01)

6214 XK, Molukkenstraat 4, uitgraven fundering voor aanbouw, 15-1571WB, 18-5 (WB01)

6215 SC, Numitorhof 50, verbouwen en uitbreiden woning, 15-1596WB, 19-5 (WB01)

6216 BW, Via Regia 175, plaatsen informatiezuilen en blades, 15-1576WB, 18-5 (WB01)

6216 ET, Hoffmansstraat 10, uitbreiden garage voorzijde en vestigen kantoor, 15-1594WB, 19-5 (WB01)

6217 KL, Pastoor Habetsstraat 59-61, wijzigen bestemming voor wonen op de verdieping met een solitaire praktijkruimte op de begane grond, 15-1315WB, 18-5 (WB03)

6218 HP, van Akenweg 86, aanbrengen van dubbele beglazing begane grond en renoveren keuken, wc en badkamer, 15-1595WB, 19-5 (WB01)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 80, kappen twee bomen, 15-1516WB, 21-5 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg ong., het plegen van onderhoud aan S-8911/S-3047 Lage Frontweg, 15-1601WB, 20-5 (WB01)

6221 BE, Wilhelminasingel 39, plaatsen passerelle trap en nieuwe toegangsdeur, 15-1588WB, 19-5 (WB01)

 

6221 SV, Monseigneur Poelsstraat 25, verbouwen taxibedrijf naar appartement en garage, 15-1264WB, 21-5 (WB03)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 4A, het kappen van 2 bomen, 15-1300WB, 21-5-2015 (WB03)

6222 **, Project A2 - V-2569 / Wbs 2.1.6.58.0, rooien bomen voor Groene Loper landelijk gebied, 15-1608WB, 21-5 (WB01)

6222 AA, Borgharenweg ongenummerd, gedeeltelijk slopen Trega muur, 15-1195WB, 21-5 (WB03)

6222 AE, Meerssenerweg (achterzijde station), uitbreiden fietsenstalling (achterzijde station, grenzend aan de Meerssenerweg), 15-1056WB, 20-5 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 101, plaatsen zes containers, 15-1592WB, 19-5 (WB01)

6224 HW, Eburonenweg 2, realiseren zelfstandige woonruimte begane grond, 15-1062WB, 19-5 (WB02)

6224 JL, Heerder Groenweg 27, verbouwen woonhuis, 15-1599WB, 20-5 (WB01)

6225 AG, Lovendaalhoeve 30, volledig in gebruik nemen zorgcentrum De Zeven Bronnen, 14-1841WB, 18-5 (WB07)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 12, splitsen pand in winkelruimte en spinningscentrum, 15-1386WB, 20-5 (WB03)

6225 KG, Klinkhegge 23, realiseren overkapping, 15-1574WB, 18-5 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3A01 en 3A02, realiseren Bed & Breakfast met meer dan twee kamers,  14-0970WB, 18-5 (WB07)

6226 AK, Koning Zwentiboldstraat 1, kappen spar, 15-1580WB, 18-5 (WB01)

6226 NK, Bemelergrubbe 15, intern verbouwen school,  15-0157WB, datum afgifte beschikking 18-5 (WB02)

6226 NK, Bemelergrubbe ter hoogte van nummers 15-17, het kappen van een beukenboom, 15-1593WB, 19-5 (WB01)

6227 VZ, Schepen Kerensstraat 2, het realiseren doorbraak tussen woonkamer en keuken, 15-1464WB, 19-5-2015 (WB02)6228 GR, Meendaal 140, kappen boom, 15-1470WB, 18-5 (WB08)

6228 HB, Reyershaag 61, kappen boom, 15-1483WB, 18-5 (WB02)

6229 HX, P Debyelaan 25,  milieuneutrale wijziging aan energiecentrale, 15-1587WB, 19-5 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.