Mededelingen/bekendmakingen week 23 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AT, Boschstraat 67, het oprichten van een salade- en smoothie bar, 14-0720WB, 27-05 (23)

6211 AX, Boschstraat 24, het oprichten van een bioscoop, 14-0718WB, 28-05 (23)

6211 CE, Gubbelstraat 38, het realiseren van winkels op de begane grond en twee appartementen op de verdieping, 14-0425WB, 26-05 (WB03)

6211 EP, Mariastraat 8, het plaatsen van een nieuw kozijn in originele staat, 14-0783WB, 26-05 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 33, het plaatsen van een buitenreclame, 14-0775WB, 26-05 (WB01)

6211 LW, Tongerseplein 1, het doorbreken van een dragende binnenmuur, 14-0506WB, 28-05 (WB02)

6212 HC, Laan van Brunswijk 3, het vervangen van de kozijnen in de voor- en zijgevel, 14-0653WB, 28-05 (WB02)

6213 HT, Gustaaf Coenegrachtstraat 10, het kappen van twee dennenbomen, 14-0771WB, 22-05 (WB01)

6215 AC, Tongerseweg 330, het aanbrengen van drie dakkapellen en zonnepanelen, 14-0774WB, 26-05 (WB01)

6215 KA, Koninksemstraat 29, het uitbreiden van de begane grond en de verdieping van een woonhuis, 14-0769WB, 22-05 (WB01)

6221 BX, Bourgognestraat 20A, 22 en 22A, het realiseren van drie appartementen op de begane grond, 14-0376WB, 23-05 (WB02)

6221 BX, Bourgognestraat 22 en 22A, het realiseren van aanpassingen op verdieping een, twee en drie en het splitsen van vier eenheden, 14-0338WB, 23-05 (WB02)

6221 CB, Alexander Battalaan 55, het plaatsen van zonnepanelen op achterzijde van hellend dak en op het plat dak van bijbouw, 14-0785WB, 27-05 (WB01)

6221 EG, Rechtstraat 37, het vestigen van een horecagelegenheid, 14-0772WB, 23-05 (WB01)

6222 CN, Populierweg 31, het plaatsen van twee dakkapellen en realiseren van twee extra kamers voor kamergewijze verhuur, 14-0254WB, 27-05 (WB02)

6222 NC, Willem Alexanderweg 80, het opslaan van asbesthoudend afval in een afvalcontainer, 13-1621WB, 28-05 (WB06)

6222 NP, Hoekerweg 66, een gevelrenovatie aan een bestaand pand, 14-0427WB, 22-05 (WB08)

6222 NX, Schoenerweg 36, een oprichtingsvergunning voor de nieuwe inrichting van Rubber Resources aan de Schoenerweg 36, 14-0235WB, 28-05 (WB07)

6222 NX, Schoenerweg 40, het plaatsen van een bovengrondse AdBlue opslagtank (2,5 m3) met een enkelzijdig afgiftepunt, 14-0713WB, 27-05 (23)

6224 LS, Heerderdwarsstraat 25, het oprichten van een traiteur- en cateringsbedrijf, 14-0715WB, 27-05 (23)

6224 LT, Heerderdwarsstraat 25, het bedrijfsmatig gebruikmaken van de keuken voor het traiteur- en cateringsbedrijf, 14-0779WB, 26-05 (WB01)

6226 NB, Vijverdalseweg 2, het oprichten van een multidisciplinair gezondheidscentrum met ambulancepost, 14-0716WB, 27-05 (23)

6227 AJ, Project A2-V-2542/WBS 2.1.5.52.08 Philipsweg, het aanleggen van een tijdelijke werkinrit voor de ontsluiting van het werkterrein, 14-0766WB, 22-05 (WB01)

6227 AJ, Project A2-V-2542/WBS 2.1.5.52.08 Philipsweg, het aanleggen van een tijdelijke werkinrit voor de ontsluiting van het werkterrein, 14-0766WB, 28-05 (WB02)

6227 CS, De Mandel 7 01, het plaatsen van gevelreclame en het aanleggen van een alarminstallatie, 14-0513WB, 26-05 (WB08)

6227 SN, Sint Josephstraat 52, het vervangen van het bestaande glas door geluidreducerend dubbel glas, 14-0789WB, 28-05 (WB01)

6228 GG, Meendaal 233, het realiseren van een carport, 14-0787WB, 27-05 (WB01)

6229 EH, Linnaeusdomein 12, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-0717WB, 23-05 (WB02)

6229 HX, P. Debyelaan 25, het plaatsen van een tijdelijk bouwbureau azM, 14-0305WB, 26-05 (WB07)

6229 TB, Bolderikweerd 55, het plaatsen van een carport op het voorerf, 14-0788WB, 28-05 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf dinsdag 10 juni 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).