Mededelingen/bekendmakingen week 23 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CB, Kleine Gracht 26A t/m 26E, onderhouden en renoveren woning, 15-1617WB, 22-05 (WB01)
6211 CK, Markt 32, plaatsen terrasschotten, 15-1660WB, 28-05 (WB01)
6211 CR, Nieuwstraat 25, vernieuwen dak en dakkapellen, 15-1640WB, 26-05 (WB01)
6211 GJ, Havenstraat 7E, plaatsen twee dakramen, 15-1647WB, 27-05 (WB01)
6211 GW, Heggenstraat 7, wijzigen bestemmingsplan, 15-1646WB, 27-05 (WB01)
6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, bouwen elf grondgebonden woningen en 27 appartementen met een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage, 15-1598WB, 28-05 (WB03)
6211 JP, Sint Pieterstraat 52A, opleggen maatwerkvoorschriften voor het aspect afvalwater, 15-0002mV, 28-05 (28)
6211 LM, voorterrein Tongersestraat 53, plaatsen kunstwerk, 15-1255WB, 28-05 (WB03)
6211 PE, Brusselsestraat 12, vernieuwen kozijnen, 15-1615WB, 22-05 (WB01)
6211 TA, Helmstraat 5 D 04, verbouwen appartement, 15-1623WB, 26-05 (WB01)
6211 TB, Statenstraat 6, het plaatsen gevelreclame, 15-1610WB, 22-05 (WB01)
6212 AL, Lage Kanaaldijk 98, slopen van een deel van bestaande dak, 15-1658WB, 28-05 (WB01)
6212 EK, Mosasaurusweg 45, kappen boom, 15-1624WB, 26-05 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 29, wijzigen wijziging voor kamergewijze verhuur en realiseren dakterras, 15-1619WB, 26-05 (WB01)
6212 GP, Tuindersstraat 8, kappen berkeboom, 15-1665WB, 28-05 (WB01)
6213 JL, Montenakerbank 4, maken vaste trap naar zolderverdieping, 15-1002WB, 22-05 (WB02)
6214 **, Madoerastraat-Slamatstraat, oprichten gemetselde garage bij woning (kavel no. 9) aan de Madoerastraat-Slamatstraat, 15-1173WB, 26-05 (WB02)
6214 PA, Sint Annadal 1, realiseren tijdelijke uitrit, 15-1626WB, 26-05 (WB01)
6214 PV, Meester Ulrichweg 7, kappen boom, 15-1484WB, 27-05 (WB02)
6215 RK, Janushof 17, kappen van dennen en plaatsen houten tuinhek, 15-1539WB, 27-05 (WB02)
6217 JL, Antoon van Elenstraat 73, realiseren bezorgservice, 15-1618WB, 22-05 (WB01)
6217 NS, Henri Jonaslaan 138, wijzigen bestemming van magazijn naar wonen, 15-1657WB, 28-05 (WB01)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 4A, het kappen van 2 bomen, 15-1300WB, 27-05 (WB08)
6221 GE, Heugemerweg 43A t/m C, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 15-1359WB, 27-05 (WB03)
6221 KV, Avenue Ceramique 27-33, veranderen bestaand gevelpaneel, 15-1242WB, 22-05 (WB03)
6221 KV, Avenue Ceramique 27-33, veranderen bestaand gevelpaneel, 15-1242WB, 28-05 (WB02)
6221 KX, Avenue Ceramique 250, aanbrengen informatieborden, 15-1645WB, 27-05 (WB01)
6221 SV, Monseigneur Poelsstraat 25, verbouwen van taxibedrijf naar appartement en garage, 15-1264WB, 28-05 (WB08)
6222 NM, Ankerkade 4, verhuizen inrichting naar adres Ankerkade 4, 15-1567WB, 27-05 (23 )
6222 XL, Kasteel Hillenraadweg 21 A t/m 71D, bevestigen van doeken in frame aan zijkant flatten, 14-1866WB, 26-05 (WB02)
6223 HA, Pasestraat 41, legaliseren uitrit, 15-1228WB, 22-05 (WB02)
6223 HV, Hartelstein 204, bestaande opslagruimtes gebruiken als horecaruimte, 15-1337WB, 22-05 (WB03)
6223 HV, Hartelstein 204, kappen boom, 15-1560WB, 22-05 (WB02)
6224 **, Project A2 - V-2569 / Wbs 2.1.6.58.01 Groene Loper, rooien van bomen voor de Groene Loper landelijk gebied, 15-1608WB, 27-05 (WB02)
6225 **, Project A2-V-0632/WBS 2.1.6.58 Severenstraat tot aan Meerssenerweg, realiseren van een  langzaamverkeersverbinding in de Groene Loper, 15-1334WB, 26-05 (WB02)
6225 AP, Longinastraat 53, plaatsen nieuwe kozijnen en vervangen voor- en achterdeur, 15-1362WB, 22-05 (WB02)
6225 DK, Heisterumhoeve 6, veranderen bestaand kozijn, 15-1544WB, 22-05 (WB02)
6226 BV, Wethouder van Caldenborghlaan 78, kappen paardenkastanje, 15-1616WB, 22-05 (WB01)
6226 NK, Bemelergrubbe voor de nummer 15-17, kappen beukenboom, 15-1593WB, 28-05 (WB02)
6227 AL, Nijverheidsweg 35, gebruiksvergunning voor het hotel, 15-1271WB, 5-6-2015 (WB05)
6227 BZ, Einsteinstraat links naast 32, bouwen fundering en de begane grond vloer van het toekomstige gezondheidscentrum, 15-1664WB, 28-05 (WB01)
6227 BZ, Einsteinstraat links naast nr. 32, bouwen gezondheidscentrum, 14-1898WB,  (WB05)
6227 CS, De Mandel 2, plaatsen bedrijfsnaam aan gevel, 15-1141WB, 27-05 (WB02)
6227 TA, Gerard Walravenstraat 65, bouwen stallingsruimte, 15-1609WB, 22-05 (WB01)
6228 HC, Reyershaag 24, het kappen drie bomen, 15-1614WB, 22-05 (WB01)
6228 LK, Oeslingerbaan 100, starten verkoop en inname van LPG, 15-1472WB, 27-05 (23)
6228 XZ, Rijksweg 60, wijzigen reclame aan pand en plaatsen dakcondensor, 15-1210WB, 28-05 (WB08)
6229 AH, Heugemer Kerkstraat 17, herstellen twee spanten van kapconstructie, 15-1644WB, 27-05 (WB01)
6229 EV, Oxfordlaan 55, plaatsen kunsttoepassing tegen gevel, 15-1628WB, 26-05 (WB01)
6229 GV, Forum 100, vernieuwen en vergroten van verbinding tussen Zuidhal en Expofoyer, 15-1621WB, 26-05 (WB01)
6229 ZB, Violabeemd 64, plaatsen dakkapel aan voorgevel, 15-1636WB, 26-05 (WB01)
6229 ZB, Violabeemd 66, plaatsen dakkapel aan de voorgevel, 15-1642WB, 27-05 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.


Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 9 juni 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 


Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.