Mededelingen/bekendmakingen week 24 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, een gebruiksvergunning (06-0054G), 14-0528WB, (WB05)
6229 HD, Sorbonnelaan 195, een vergunning voor het brandveilig gebruik van het pand, 14-0722WB, (WB05)
6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 72, het kappen van een spar, 14-0813WB, 03-06 (WB01)
6226 GR, Burgemeester Cortenstraat 107, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 14-0809WB, 03-06 (WB01)
6211 SX, Grote Gracht 56, het realiseren van twee hotelkamers op de begane grond, 14-0791WB, 28/05/2014 (WB01)
6212 XA, Mergelweg, het uitbreiden van een bestaande paardenstal, 14-0810WB, 03-06 (WB01)
6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 13, het verbouwen van het souterrain, 14-0798WB, 02-06 (WB01)
6229 XL, Oosterweertlaan 61A t/m 127C, het plaatsen van nieuwe entrees met postkasten/bellentableaus, 14-0805WB, 03-06 (WB01)
6224 JB, Scharnerweg 71, het opsplitsen van de woning in drie appartementen, 14-0804WB, 03-06 (WB01)
6221 BR, Stationsstraat 50, het plaatsen van een airconditioningsysteem, 14-0811WB, 04-06 (WB01)
6227 CL, Steegstraat 4, het splitsen van een woning, 14-0815WB, 04-06 (WB01)
6216 RG, Tinnegietersdreef 7, het plaatsen van een dakraam aan de voorzijde, 14-0817WB, 04-06 (WB01)
6215 GC, Valeriushof 19 A, het plaatsen van een overkapping, 14-0816WB, 04-06 (WB01)
6211 RN, Capucijnenstraat 21, het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie, 14-0468WB, 04-06 (WB02)
6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het oprichten van een industriële productielijn voor modulaire scheidingswanden, 14-0314WB, 04-06 (23)
6212 AG, Lage Kanaaldijk 30, het kappen van een taxusboom en herbeplanten, 14-0680WB, 04-06 (WB02)
6228 GG, Meendaal 233, het realiseren van een carport, 14-0787WB, 05-06 (WB02)
6229 HX, P. Debyelaan 25, de uitbreiding van de energiecentrale, 14-0705WB, 04-06 (WB02)
6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 51, het aanbrengen van gevelreclame, 14-0577WB, 04-06 (WB08)
6219 AA, Bosscherweg 161, het plaatsen van een telecominstallatie aan/in de toren van de voormalige katholieke kerk, 14-0444WB, 02-06 (WB03)
6223 HD, Brigidastraat 67, het vernieuwen van een bestaand schuurgebouw, 14-0500WB, 05-06 (WB03)
6211 EN, Kesselskade 62, het vervangen van het oude knikarmscherm door een nieuw schuifarmscherm met gelijke afmetingen, 14-0482WB, 02-06 (WB03)
6212 AD, Sint Pieterskade 26 A, het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie, 14-0581WB, 05-06 (WB03)
6214 **, Trichterveld: Java-, Madoera-, Slamat- en Borneostraat, het herontwikkelen van Trichterveld, 14-0451WB, 02-06 (WB03)
6212 ND, Schutterijweg 1, het aanleggen van een karrenspoor, 13-1774WB, (WB05)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 16 juni zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).