Mededelingen/bekendmakingen week 24 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het verbouwen van het pand tot winkel met appartementen, 14-0685WB, 4-6 (WB02)
6211 CA, Kleine Gracht 1, het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkozijnen, 15-1702WB, 3-6 (WB01)
6211 CB, Kleine Gracht 6A, het legaliseren van de bestaande negen appartementen, 15-1700WB, 3-6 (WB01)
6211 CL, Markt 66, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 15-1685WB, 2-6 (WB01)
6211 CL, Markt 75, het aanpassen van de gevel met aanpassing van de trap naar de verdieping en het heropenen van de trap naar de kelder, 15-1370WB, 3-6 (WB03)
6211 CR, Nieuwstraat 25, het vernieuwen van het dak en de dakkapellen, 15-1640WB, 3-6 (WB02)
6211 ED, Kleine Staat 7, het aanpassen van de winkelpui, 15-1713WB, 4-6 (WB01)
6211 EM, Hoenderstraat 32-34, het aanbrengen van gevelreclame en wijzigen pui, 15-1186WB, 1-6 (WB08)
6211 EN, Kesselskade 62, het vervangen van het huidige zonnescherm door een nieuw zonnescherm, 15-1510WB, 3-6 (WB03)
6211 GM, Wolfstraat 25, het uitbreiden van het pand, 15-1398WB, 3-6 (WB03)
6211 GV, Platielstraat 13-15, het vervangen van de bestaande airconditioning in verband met koudemiddel R22, 15-1711WB, 4-6 (WB01)
6211 JA, Witmakersstraat 7, het plaatsen van zonnepanelen, 15-1410WB, 3-6 (WB08)
6211 KA, van Heylerhofflaan 12, het uitbreiden van het woonhuis, 15-1597WB, 29-5 (WB02)
6211 LP, Tongersestraat 40, het veranderen van een Turks restaurant met pizzaverkoop, 15-1569WB, 29-5 (23)
6211 ME, Tapijnkazerne 3, het wijzigen van de functie van gebouw V, 15-1304WB, 29-5 (WB02)
6211 ME, Tapijnkazerne ongenummerd, een aanlegvergunning, 15-1179WB, 3-6 (WB02)
6211 PJ, Brusselsestraat 148, het plaatsen van een uithangbord aan de gevel, 15-1583WB, 1-6 (WB02)
6213 GV, Pommardlaan 21, het kappen van drie coniferen, 15-1687WB, 2-6 (WB01)
6214 AG, Hertogsingel 82, het vernieuwen van een bestaand dak, het vergroten van een bestaande dakkapel aan de achterzijde van het pand en het aanbrengen van twee nieuwe dakkapellen aan de voorzijde, 15-1701WB, 3-6 (WB01)
6214 BC, Tongerseweg 82A, het aanbrengen van reclame aan de voorgevel, 15-1686WB, 2-6 (WB01)
6214 BH, Tongerseplein 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, 15-1706WB, 4-6 (WB01)
6214 XA, Slamatstraat 4, het plaatsen van een terrasoverkapping, 15-1705WB, 3-6 (WB01)
6216 CW, Eenhoornsingel 30, het vervangen van een bestaande praktijkaanduiding, 15-1239WB, 1-6 (WB03)
6218 **, Aanleg Grondwal Malberg percelen N1 tot en met N6, N23 tot en met N24, het aanleggen van een grondwal Malberg Wienerberger, 15-1672WB, 29-5 (WB01)
6221 BL, Wilhelminasingel 88 B, het plaatsen van een haaks reclamebord, 15-1694WB, 2-6 (WB01)
6221 BS, Spoorweglaan 20, het plaatsen van gevelreclame, 15-1415WB (WB02)
6221 BT, Stationsplein 1A, het aanbrengen van gevelreclame, 15-1477WB, 3-6 (WB02)
6221 EB, Wycker Brugstraat 29B, het vernieuwen van het interieur, 15-1148WB, 4-6 (WB02)
6222 CT, Populierweg 134 B, het splitsen van de woning, 15-1267WB, 2-6 (WB03)
6222 NE, Korvetweg 24, het herindelen van het bestaand bedrijfspand en nieuwe gevelafwerking met sectionale overheaddeuren, 15-1230WB, 3-6 (WB02)
6222 NM, Ankerkade 118, de toepassing van specifieke afvalstoffen als grondstof in het productieproces van betonwaren, 15-1691WB, 2-6 (WB01)
6223 BL, Spekstraat 2A, het bouwen van een garage, 15-1677WB, 1-6 (WB01)
6223 HA, Pasestraat 63, verbouw woning en bijgebouw met afwijking bestemmingsplan, 14-0760WB, 1-6 (WB40)
6224 **, Project A2 - V-2556/WBS 2.1.5.09 Europaplein, het realiseren van twee tijdelijke werkinritten en parkeerruimte, 15-1403WB, 4-6 (WB02)
6225 **, Kavel hoek Stadionweg en Olympiaweg, het realiseren van twee in/uitritten, 15-1673WB, 29-5 (WB01)
6225 EH, Ambyerstraat-Noord 102, het aanpassen van de voorgevel, herindelen van de begane grond en het plegen van onderhoudswerkzaamheden, 15-1397WB, 4-6 (WB02)
6226 BA, Bergerstraat 35, het kappen van bomen, 15-1712WB, 4-6 (WB01)
6227 CS, De Mandel 7 02, het plaatsen van handelsreclame, 15-1683WB, 2-6 (WB01)
6228 AL, Bogaartsborg 91, het realiseren van een tuinoverkapping, 15-1703WB, 3-6 (WB01)
6228 AZ, Cajersborg 18, het bouwen van twee dakkapellen (legaliseren), 15-1671WB, 29-5 (WB01)
6229 **, Kantorenpark Randwyck, het plaatsen van vier Brightslands welkomstzuilen, 15-1681WB, 2-6 (WB01)
6229 **, Walter Hallsteinplein, het kappen van 28 bomen, 15-1680WB, 2-6 (WB01)
6229 HX, P Debyelaan 25, het verplaatsen van de huidige CO2-tank, 15-1679WB, 2-6 (WB01)
6229 ZB, Violabeemd 64, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 15-1636WB, 29-5 (WB02)
6229 ZB, Violabeemd 66, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 15-1642WB, 29-5 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
40  Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 40: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.