Mededelingen/bekendmakingen week 26 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Jekerkwartier (diverse straten), het ophangen van bloembakken in diverse straten, 14-0701WB, 06-06 (WB03)
6211 **, voormalig terrein Nutsbedrijven, het realiseren van 24 grondgebonden woningen, 12 appartementen en een parkeergarage, 14-0327WB, 06-06 (WB03)
6211 **, voormalig terrein Nutsbedrijven, het realiseren van twaalf grondgebonden woningen, 14-0330WB, 06-06 (WB02)
6211 CP, Spilstraat 6B10, het verplaatsen van een ZARA-logo, 14-0842WB, 10-06 (WB01)
6211 EB, Sporenstraat 6, het aanbrengen van gevelvlaggen en het vervangen van de reclame op het raam, 14-0824WB, 05-06 (WB01)
6211 EG, Muntstraat 19, het aanpassen van de pui en het aanbrengen van reclame, 14-0841WB, 06-06 (WB01)
6211 GM, Wolfstraat 27, het vervangen van de bestaande opbouw letters op de voorgevel, 14-0852WB, 11-06 (WB01)
6211 HC, Bredestraat 6, het aanbrengen van twee zonweringen aan de voorgevel, 14-0600WB, 12-06 (WB02)
6211 JB, Witmakersstraat 6, het vervangen van de asbest leien door felsbanen, 14-0635WB, 06-06 (WB02)
6211 LK, Minderbroedersberg 6A, het aanbrengen van twee dakroosters voor de vernieuwde luchtbehandelingsinstallatie, 14-0839WB, 10-06 (WB01)
6211 RZ, Achter de Barakken 31 A, het kappen van een loofboom, 14-0840WB, 06-06 (WB01)
6212 **, St. Pietersberg - Akker, het afplaggen van de bovengrond voor het bevorderen van zeldzame flora, 14-0832WB, 05-06 (WB01)
6212 **, St. Pietersberg - Duchateau, het afplaggen van de bovengrond voor het bevorderen van zeldzame flora, 14-0831WB, 05-06 (WB01)
6212 **, St. Pietersberg - Kannerheide, het afplaggen van de bovengrond voor het bevorderen van zeldzame flora, 14-0830WB, 05-06 (WB01)
6212 **, St. Pietersberg - Westhelling, het afplaggen van de bovengrond voor het bevorderen van zeldzame flora, 14-0829WB, 05-06 (WB01)
6212 **, St. Pietersberg - Zonneberg (oosthelling), het afplaggen van de bovengrond voor het bevorderen van zeldzame flora, 14-0827WB, 05-06 (WB01)
6212 BW, Henri Goovaertsweg 25, het kappen van twee houtopstanden, 14-0826WB, 05-06 (WB01)
6213 HT, Gustaaf Coenegrachtstraat 10, het kappen van twee dennenbomen, 14-0771WB, 12-06 (WB02)
6214 RN, Proosdijweg 60 B, een aanvraag gebruiksvergunning, 13-1729WB, 12-06 (WB07)
6215 KA, Koninksemstraat 29, het uitbreiden van de begane grond en de verdieping van een woonhuis, 14-0769WB, 06-06 (WB02)
6216 RD, Zeepziedersdreef 44, het uitbreiden van de garage, het verplaatsen van de erfafscheiding en het kappen van een boom, 14-0575WB, 06-06 (WB08)
6217 KG, Statensingel 136, het kappen van een boom, 14-0749WB, 12-06 (WB02)
6219 PE, Cabergerweg 45, het vrijmaken van het terrein voor aanleg nieuwe infrastructuur en het behouden van het gebouw voor een nog te ontwikkelen bestemming/functie, 14-0820WB, 04-06 (WB01)
6221 BP, Stationsstraat 16, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 14-0659WB, 06-06 (WB02)
6221 EH, Rechtstraat 79/Wycker Grachtstraat 32,32A, het herinrichten van de panden, 14-0825WB, 05-06 (WB01)
6222 CJ, Emmausstraat 6, het kappen van een perenboom, 14-0847WB, 10-06 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 111, het aanpassen van de huidige verladingsvloer voor vrachtwagens met vloeibare xyleen, 14-0833WB, 05-06 (WB01)
6222 NP, Hoekerweg 66, het vervangen van de bestaande gevelbeplating door nieuwe beplating en het aanbrengen van reclame, 14-0834WB, 05-06 (WB01)
6222 TV, Nazareth Noord/Midden, het renoveren van 173 woningen, het incidenteel oprichten van aanbouwen en het aanleggen van enkele opritten, 14-0568WB, 12-06 (WB02)
6223 GS, Op de Warreij 34, het kappen van een boom, 14-0843WB, 09-06 (WB01)
6225 **, Hagerhof M8, het bouwen van een woonhuis, 14-0405WB, 12-06 (WB02)
6226 GE, Concordiastraat 78, het realiseren van een dakterras op de bestaande bouw, 14-0355WB, 10-06 (WB02)
6226 HD, Laan in den Drink 5, het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en het aanpassen van de borstwering, 14-0835WB, 05-06 (WB01)
6227 AT, Demertstraat 112-114, het renoveren van de woning, 14-0554WB, 06-06 (WB02)
6227 CS, De Mandel 7 04, het plaatsen van gevelhandelsreclame, 14-0591WB, 06-06 (WB08)
6227 SK, Sint Josephstraat 71, het slopen van het bestaande bedrijfspand voor de nieuwbouw van negen woningen, 14-0854WB, 11-06 (WB01)
6227 TW, Désiré Leesensstraat 71, het plaatsen van een airconditioning, 14-0605WB, 10-06 (WB02)
6228 BH, Moselborg 88, het kappen van drie bomen, 14-0693WB, 06-06 (WB08)
6229 RC, Habitatsingel 29, het nieuw bouwen van een industriehal met kantoor, 14-0855WB, 11-06 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).