Mededelingen/bekendmakingen week 26 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Markt - Boschstraat, plaatsen bloemkorven aan lantaarnpalen, 15-1589WB, 5-6 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 24, inrichten van openbare ruimte met verharding, straatmeubilair en groen, 15-1366WB, 16-6 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 24, restaureren luifel aan oostzijde, 15-1810WB, 18-6 (WB01)

6211 CL, Markt 78, maken proefopstelling van een van de gevelkozijnen van het stadhuis, 15-1789WB, 16-6 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 10, realiseren nieuwe winkelpui, 15-1793WB, 16-6 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 25, uitbreiden pand, 15-1398WB, 12-6 (WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen reclame, 15-1814WB, 18-6 (WB01)

6211 LE, Vrijthof 34-35, verbouwen café, 15-1085WB, 16-6 (WB08)

6211 LE, Vrijthof 34-35, wijzigen entree en aanbrengen rookgas afvoer, 15-1273WB, 16-6 (23 )

6211 LM, het voorterrein Tongersestraat 53, plaatsen kunstwerk, 15-1255WB, 17-6 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2A, restaureren uitbreiden Elisabethhuis, 15-1061WB, 26-6 (WB05)

6211 SZ, Grote Gracht 74, oprichten restaurant, 15-1733WB, 16-6 (23 )

6211 TA, Helmstraat 16, vervangen huisstijl, 15-1512WB, 12-6 (WB02)

6212 **, Stadspark tpv St. Hubertuslaan, vervangen bestaande brug, 15-1453WB, 15-6 (WB02)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 26, vervangen bestaande aanbouw en in ere herstellen van een aantal kozijnen, 15-1782WB, 15-6 (WB01)

6212 GP, Tuindersstraat 8, kappen berkeboom, 15-1665WB, 16-6 (WB02)

6212 XA, Mergelweg 1, vervangen bestaande luifel, 15-1807WB, 17-6 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, kappen lindeboom en eventueel vervangen door magnoliaboom, 15-1385WB, 11-6 (WB08)

6213 GA, Tongerseweg 57, realiseren commerciële ruimten in garagegebouw en het ketelhuis, 15-1776WB, 15-6 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 84, kappen boom, 15-1809WB, 18-6 (WB01)

6214 XK, Molukkenstraat 4, huitgraven v fundering voor aanbouw, 15-1571WB, 12-6 (WB02)

6215 BV, Penatenhof 90, wijzigen bestaand raam in voorgevel, 15-1811WB, 18-6 (WB01)

6215 KA, Koninksemstraat 71, uitbreiden woning, 15-1500WB, 18-6 (WB02)

6215 SJ, Cupidohof 66, plaatsen dakkapel aan voorzijde, 15-1790WB, 16-6 (WB01)

6217 NT, Zoetmanstraat 7-15, bouwen tuinmuur, 15-1166WB, 18-6 (WB03)

6217 NT, Zoetmanstraat 7-15, kappen drie bomen, 15-1534WB, 18-6 (WB02)

6218 BE, Arrestruwe 21, veranderen bedrijf, 15-1734WB, 12-6 (23 )

6221 AB, Francois de Veijestraat 3, verbouwen winkelpand, 15-1791WB, 16-6 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 88 B, plaatsen haaks reclamebord, 15-1694WB, 12-6 (WB02)

6221 CK, Lage Barakken 22, wijzigen en uitbreiden bestaande pand naar twee woningen, 15-1778WB, 15-6 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 1, herinrichten verdiepingen van kantoor naar kamerverhuur, 15-1787WB, 15-6 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 24, restaureren erker, 15-1449WB, 17-6 (WB03)

6221 ED, Wycker Brugstraat 52, realiseren vide in vloer eerste verdieping, 15-1785WB, 15-6 (WB01)

6221 ER, Wycker Smedenstraat 9D, aanpassen kozijn en realiseren dakterras, 15-1775WB, 15-6 (WB01)

6221 KV, Avenue Ceramique 29 - 33, plaatsen nieuwe handelsreclame, 15-1447WB, 17-6 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 187, aanbrengen gevel / lichtreclame "tot maandag", 15-1767WB, 12-6 (WB01)

6222 **, Keersluis te Limmel, bouwen nieuwe keersluis, brug en kanjelduiker, het vellen van bomen en aanpassen van toeleidende wegaansluiting, 15-1105WB, 12-6 (WB07)

6222 **, Sluisdijk, Ankerkade en Schutkolkweg, maken tijdelijke in- en uitritten bij Keersluis Limmel, 15-1779WB, 15-6 (WB01)

6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 19, verplaatsen van enkele niet dragende scheidingswanden voor herindeling kamergewijze verhuur, 15-1771WB, 12-6 (WB01)

6223 **, Borgharenweg ongenummerd, gedeeltelijk slopen van Trega muur, 15-1195WB, 15-6 (WB02)

6224 CD, Prof Pieter Willemsstr 47, nemen verduurzamingsmaatregelen, 15-1769WB, 12-6 (WB01)

6225 **, Kavel hoek Stadionweg en Olympiaweg, realiseren twee in- en uitritten, 15-1673WB, 18-6 (WB02)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 25, plaatsen reclame, 15-1780WB, 15-6 (WB01)

6226 XZ, Aartshertogenplein 1, slopen kerkgebouw met sacristie, 15-1813WB, 18-6 (WB01)

6227 SC, Sterre der Zeestraat 2, verzoek om pand te gebruiken voor kamerverhuur, 15-1324WB, 18-6 (WB03)

6228 AK, Bogaartsborg 61, kappen esdoorn, 15-1765WB, 12-6 (WB01)

6228 BR, Achter het pand Eykelborg 19, kappen boom, 15-1754WB, 18-6 (WB02)

6229 EV, Oxfordlaan 55, plaatsen kunsttoepassing tegen gevel, 15-1628WB, 17-6 (WB02)

6229 HX, P Debyelaan 25, milieuneutrale wijziging aan energiecentrale, 15-1587WB, 18-6 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).