Mededelingen/bekendmakingen week 27 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Van Heylerhofflaan/Sint Pieterskade, het kappen van vier monumentale bomen, 14-0932WB, 25-06 (WB01)
6211 CD, Van Hasseltkade 20, een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan, 14-0449WB, 26-06 (WB02)
6211 CN, Spilstraat 21, het aanbrengen van reclame op de voorgevel, 14-0915WB, 20-06 (WB01)
6211 CW, Grote Staat 12-16, het restaureren van de natuurstenen gevel, 14-0908WB, 20-06 (WB01)
6211 KK, Heksenstraat 1, het plegen van onderhoud aan het pand, 14-0612WB, 23-06 (WB03)
6211 ME, Tapijnkazerne 15, het wijzigen van de bestemming naar bijeenkomstfunctie, gebouw M, 14-0899WB, 11-06 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 75, het vernieuwen van het dak en de kozijnen, 14-0922WB, 23-06 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 75, het verwijderen van asbest in verband met het vernieuwen van het dak en de kozijnen, 14-0923WB, 23-06 (WB01)
6211 TE, Sint Servaasklooster 38, het wijzigen van de bestemming van wonen naar detailhandel, 14-0928WB, 24-06 (WB01)
6212 HC, Laan van Brunswijk 3, het uitbreiden van de woning, 14-0611WB, 26-06 (WB02)
6213 BD, Cannerweg 203, het vernieuwen van de aanbouw en het verplaatsen van de woningingang naar de zijkant, 14-0925WB, 24-06 (WB01)
6213 HD, Vroenhovenweg 2, het bouwen van een woonhuis, 14-0920WB, 24-06 (WB01)
6214 **, Trichterveld: Java-, Madoera-, Slamat- en Borneostraat, het herontwikkelen van Trichterveld, 14-0451WB, 26-06 (WB02)
6214 AG, Hertogsingel 98, het realiseren van een aanbouw, 14-0921WB, 24-06 (WB01)
6215 ES, Aventijnhof 19, het maken van een eenlaagse aanbouw en een dakkapel aan de achterzijde, 14-0737WB, 26-06 (WB02)
6216 CW, Eenhoornsingel 100, het maken van constructieve aanpassingen voor samenvoeging diverse ruimten, 14-0909WB, 20-06 (WB01)
6218 HP, Van Akenweg 66, het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, 14-0904WB, 20-06 (WB01)
6218 NA, Brusselseweg 621, het wijzigen van de bestemming in spa/recreatie met horecavoorziening, 14-0927WB, 24-06 (WB01)
6219 AA, Bosscherweg 161, het plaatsen van een telecominstallatie aan/in de toren van de voormalige katholieke kerk, 14-0444WB, 26-06 (WB02)
6219 BM, Jachthoornstraat 7, het plaatsen van een nieuw kozijn op de tweede etage met drie draai-kiepramen en het vervangen van het enkel glas, 14-0914WB, 22-06 (WB01)
6221 **, Turennestraat, Coclersstraat en Sterreplein, het vervangen van de kozijnen, 14-0935WB, 25-06 (WB01)
6221 AZ, Sint Maartenslaan 34, het wijzigen van de bedrijfsruimte (detailhandel) naar woonfunctie, 14-0673WB, 26-06 (WB02)
6222 AB, Viaductweg 0001, Project A2-V-1742/WBS 2.1.3.02 het aanleggen van tijdelijke werkin-/uitritten werkterreinen KW Viaductweg Zuid, 14-0898WB, 19-06 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 275, een revisievergunning naar aanleiding van de gewijzigde terreinindeling, 14-0545WB (WB05)
6222 NM, Ankerkade 10, het wijzigen van de voorschriften voor de vloeistofdichte vloer, 14-0767WB, 26-06 (WB02)
6225 **, Molenweg kavel M1, het nieuw bouwen van een woning, 14-0639WB, 20-06 (WB02)
6225 XW, Dr. Schaepmanstraat 75, het wijzigen van de in- en uitritten, het wijzigen van de hele inrichting van de bestaande bedrijfsvoering en het wijzigen van de luifel en tankeiland, 14-0187WB, 26-06 (WB07)
6226 AZ, Ambyerstraat-Zuid 56, het kappen van een boom aan de achterkant, 14-0929WB, 25-06 (WB01)
6227 CE, Wethouder Vrankenstraat D10, het aanbrengen van een screen op het balkon, 14-0906WB, 19-06 (WB01)
6227 CM, Atoomstraat ongenummerd, het realiseren van een parkeerterrein, 14-0509WB, 20-06 (WB03)
6228 BR, Eykelborg 45, het verlagen van de stoep, 14-0933WB, 26-06 (WB01)
6228 CS, Reyckenborg 48, het vernieuwen van het afdak boven de voordeur en het doortrekken van het nieuwe dak, 14-0913WB, 24-06 (WB01)
6228 EL, Gerckenshaag 21, het kappen van twee berken, een den en twee coniferen, 14-0905WB, 19-06 (WB01)
6228 GE, Meendaal 49, het maken van een aanbouw voor een mindervalide, 14-0931WB, 25-06 (WB01)
6228 NB, Slakweg 5, de nieuwbouw hoeveschuur en vestigen horecabedrijf, 14-0112WB, 20-06 (WB06)
6229 RA, Schaapbroekweg 4, het oprichten van een autodemontagebedrijf, 14-0918WB, 24-06 (WB01)
6229 RA, Schaapbroekweg 4, het oprichten van een autodemontagebedrijf, 14-0918WB, 26-06 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

CategorieWB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 7 juli 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 7 juli 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluithebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).