Mededelingen/bekendmakingen week 27 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat bij 24, het wijzigen van het bestemmingsplan, 15-1855WB, 24-6 (WB01)

6214 AH, Brandeburgerplein 60C tot en met 13A, het kappen van een boom, 15-1753WB, 23-6 (WB02)

6211 **, Herbenusstraat 2 t/m 126, het kappen van 21 bomen, 15-1752WB, 19-6 (WB02)

6211 AS, Boschstraat 7-9, voornemen tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden op grond van de APV (bestaande nachtzaak) (32a)

6211 ED, Kleine Staat 7, het aanpassen van de winkelpui, 15-1835WB, 22-6 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 39-41, het oprichten van een sushirestaurant, 15-1819WB, 24-6 (23)

6211 EN, Kesselskade 40, handelingen met gevolgen voor beschermende monumenten, 15-1833WB, 22-6 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 65, het vervangen van de bestaande zonwering, 15-1844WB, 23-6 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 35, het wijzigen van de voor- en achterpui en een aanpassing van de plattegrond, 15-1831WB, 22-6 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 35-37, het renoveren van het woonhuis tot twee woningen, 15-1393WB, 25-6 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, het vervangen van de beglazing van de tuingevel, 15-1842WB, 23-6 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 53, het verwijderen en vervangen van de mergelmuurafdekkingen, 15-1845WB, 23-6 (WB01)

6211 SW, Grote Gracht 24, het splitsen van de eengezinswoning in 4 appartementen, 15-1825WB, 22-6 (WB01)

6212 CL, Sint Amandusstraat 5, het realiseren van een aanbouw, 15-1742WB, 23-6 (WB02)

6212 CW, Bergweg 55, het verplaatsen van de bestaande inrit naar rechts, 15-1731WB, 25-6 (WB02)

6212 EK, Mosasaurusweg 45, het kappen van een boom, 15-1624WB, 23-6 (WB02)

6213 EC, Medoclaan 66, het kappen van twee bomen, 15-1536WB, 23-6 (WB02)

6214 AD, Hertogsingel 28, het verbouwen van een hotel naar vijf wooneenheden, 15-1818WB, 19-6 (WB01)

6215 GE, Ovidiushof 7B, het verhuren van de woning aan vijf personen, 15-1850WB, 23-6 (WB01)

6216 BW, Via Regia 175, het plaatsen van informatiezuilen en blades, 15-1576WB, 23-6 (WB02)

6217 BL, Alentelaan 46, het realiseren van een doorbraak tussen de woonkamer en de keuken, 15-1495WB, 23-6 (WB03)

6217 GX, Brusselseweg 373, het legaliseren van twee zelfstandige wooneenheden, 15-1503WB, 25-6 (WB02)

6217 NC, Mariabastion 6, het kappen van vijf bomen, 15-1728WB, 24-6 (WB02)

6217 NN, Henri Jonaslaan 91, 93, 95 en 97, het wijzigen van kamerverhuur in appartementen, 15-1058WB, 19-6 (WB08)

6218 HP, van Akenweg 84, het kappen van zeven dennen, 15-1817WB, 19-6 (WB01)

6218 HW, Brusselseweg naast 509, het bouwen van een woning, 15-1460WB, 23-6 (WB03)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 32, het herinrichten van het pand en het wijzigen van de bestemming in horecafunctie, 15-1846WB, 23-6 (WB01)

6221 GA, Stenenwal 14, het verbouwen van het woonhuis, 15-1270WB, 23-6 (WB02)

6221 KL, Renier Nafzgerstraat 104A, het plaatsen van een onverlichte reclamezuil, 15-1839WB, 23-6 (WB01)

6221 KX, Avenue Céramique 187, het aanbrengen van gevel/lichtreclame ‘tot maandag’, 15-1767WB, 25-6 (WB02)

6222 **, Ankerkade-Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), het aanleggen van een persriolering kruisend met het Julianakanaal, 15-1479WB, 23-6 (WB03)

6222 **, Balijeweg-Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), het aanleggen van een mantelbuis voor elektra, 15-1482WB, 23-6 (WB03)

6222 **, Sluisdijk, Ankerkade en Schutkolkweg, het maken van tijdelijke in- en uitritten bij de Keersluis Limmel, 15-1779WB, 19-6 (WB02)

6222 **, Sluisdijk-Balijeweg (kruisend Julianakanaal), het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring voor aanleg waterleiding kruisend Julianakanaal, 15-1481WB, 23-6 (WB03)

6222 **, Beukenlaan, het kappen van bomen, 15-1860WB, 25-6 (WB01)

6223 AH, Koningskampstraat 27, het veranderen van de dakkapel en twee ramen in verband met onderhoud, 15-1821WB, 19-6 (WB01)

6224 AC, Meerssenerweg 123B, het kappen van een boom, 15-1857WB, 24-6 (WB01)

6224 LV, ter hoogte van St. Gerardusweg (Maastricht-Zuidoost), het aanpassen van S-3045 en het uitlussen van S-8855 ter plaatse van St. Gerardusweg, 15-1541WB, 24-6 (WB02)

6225 AH, Severenstraat 200, het kappen van twee bomen, 15-1750WB, 19-6 (WB02)

6225 XS, Geusseltweg 11, het realiseren van een bufferkelder voor de beregeningsinstallatie, 15-1854WB, 23-6 (WB01)

6226 **, Adelbert van Scharnlaan 1A tot en met 9B, het kappen van tien bomen, 15-1748WB, 24-6 (WB02)

6226 AK, Koning Zwentiboldstraat 26A, het vervangen van het bestaand hekwerk, 15-1112WB, 25-6 (WB08)

6226 GL, Dampstraat 82, het kappen van twee zieke bomen, 15-1853WB, 23-6 (WB01)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, het plaatsen van reclamestickers op het raam en voorgevel en een bord op privéterrein, 15-1822WB, 19-6 (WB01)

6228 AK, Bogaartsborg 61, het kappen van een esdoorn, 15-1765WB, 24-6 (WB02)

6229 RC, Habitatsingel 29, het uitbreiden van het pand voor een reeds geplaatste tank, 15-1708WB, 24-6 (23)

6229 ZD, Krokusbeemd 27, het uitbreiden van het woonhuis met twee slaapkamers, 15-1859WB, 25-6 (WB01)

6229 **, ter hoogte van Watermolen/Asseweg (Maastricht-Zuidoost), het uitlussen van gasleidingen ter plekke van S-8851 nabij M&R Gronsveld, 15-1457WB, 24-6 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01Aanvraag omgevingsvergunning

WB02Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

32aVoornemen tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden op grond van de APV (bestaande nachtzaak)

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 32a: Dit voornemen tot ontheffing van de normale sluitingstijden ligt van 6 tot en met 20 juli 2015  ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit voornemen tot ontheffing is betrokken,  kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. 

Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het voorgenomen besluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het voornemen, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: de Burgemeester van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).