Mededelingen/bekendmakingen week 28 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Jekerkwartier (diverse straten), het ophangen van bloembakken in diverse straten, 14-0701WB, 01-07 (WB02)
6211 AS, Boschstraat 7-9, ontwerpbesluit tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden op grond van de APV (nieuwe nachtzaak) (31a)
6211 AT, Boschstraat 33A tot en met 37B, het vernieuwen van een zinken dakbedekking, 14-0382WB, 01-07 (WB02)
6211 AX, Boschstraat 24, het intern verbouwen van het pand voor de herbestemming, 14-0955WB, 27-06 (WB01)
6211 CE, Gubbelstraat 36, het vernieuwen van de kozijnen van staal naar hout, 14-0724WB, 01-07 (WB03)
6211 GM, Wolfstraat 27, het vervangen van de reclameletters en de haakse lichtbak aan de voorgevel, 14-0875WB, 30-06 (WB02)
6211 KK, Heksenstraat 1, het plegen van onderhoud aan het pand, 14-0612WB, 27-06 (WB08)
6211 LD, Vrijthof 15, een nieuwe (geïsoleerde) voorgevel voordeur pui, 14-0966WB, 01-07 (WB01)
6211 PS, Zakstraat 9, het kappen van een boom en het herstellen van de scheidingsmuur, 14-0871WB, 03-07 (WB02)
6211 RZ, Achter de Barakken 31 A, het kappen van een loofboom, 14-0840WB, 03-07 (WB02)
6211 SB, Breulingstraat 23 A-B, het plaatsen van een scheidingswand op de eerste verdieping, 14-0963WB, 02-07 (WB01)
6212 BW, Henri Goovaertsweg 25, het kappen van twee houtopstanden, 14-0826WB, 03-07 (WB02)
6213 GA, Tongerseweg 57, het herbestemmen van het complex Carré, 14-0968WB, 02-07 (WB01)
6215 BB, Herculeshof 9-11, het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie, 14-0962WB, 30-06 (WB01)
6215 JK, Rekemstraat 22, het uitbreiden van de woning met een tweede verdieping, 14-0942WB, 26-06 (WB01)
6215 JN, Rosmeerpad 5, het verbouwen van het dakterras tot hobbykamer, 14-0959WB, 30-06 (WB01)
6216 BP, Porseleinstraat 1A, het realiseren van een zijentree, 14-0956WB, 26-06 (WB01)
6216 CW, Eenhoornsingel 100, het maken van constructieve aanpassingen voor samenvoeging diverse ruimten, 14-0909WB, 03-07 (WB02)
6218 AV, Malbergsingel 64 tot en met 70, het verschuiven van de gebruiksfuncties en verplaatsen van scheidingen brandcompartimentering, 14-0938WB, 26-06 (WB01)
6219 AA, Bosscherweg 161, het vervangen van reclame in spandoek door een reclamezuil, 14-0967WB, 02-07 (WB01)
6219 NT, Sortieweg 65, het oprichten van een autoservicebedrijf, 14-0650WB, 01-07 (WB03)
6219 NW, Sandersweg 110, het herinrichten van de kantoren, 14-0738WB, 02-07 (WB03)
6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 18, het vervangen van de dakpannen en aanbrengen isolatie, 14-0712WB, 01-07 (WB02)
6221 BN, Stationsstraat 25, het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de winkel, 14-0957WB, 30-06 (WB01)
6221 BT, Stationsplein 27, het plaatsen van een zuil zonetaxi, 14-0695WB, 01-07 (WB03)
6221 TX, Bloemenweg 128, het kappen van twee bomen, 14-0937WB, 03-07 (WB02)
6221 TX, Bloemenweg 128, het kappen van twee bomen, 14-0937WB, 26-06 (WB01)
6222 AA, Borgharenweg 180, het aanleggen van een hoogwatervoorziening, 14-0610WB, 03-07 (WB02)
6222 CJ, Emmausstraat 6, het kappen van een perenboom, 14-0847WB, 03-07 (WB02)
6222 CP, Populierweg 53, het verbouwen van het pand in wooneenheden, 14-0686WB, 03-07 (WB02)
6222 NC, Willem Alexanderweg 80, het plaatsen van twee kunstwerken, 14-0751WB, 03-07 (WB03)
6222 NX, Schoenerweg 50, het plaatsen van een bovengrondse AdBlue opslagtank (2,5 m³) met afgiftepunt, 14-0674WB, 01-07 (WB02)
6222 NZ, Fregatweg 42, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de Beatrixhaven, 14-0952WB, 27-06 (WB01)
6223 GS, Op de Warreij 34, het kappen van een boom, 14-0843WB, 03-07 (WB02)
6224 KV, Oranjeplein 96, een gebruiksvergunning, 13-1760WB (WB05)
6225 AJ, Ambyerstraat-Zuid 72, het kappen van een spar, 14-0813WB, 03-07 (WB02)
6225 EE, Ambyerstraat-Noord (ter hoogte van nummers 64 tot en met 74), het rooien van bomen voor de herinrichting van de straat, 14-0943WB, 26-06 (WB01)
6225 ND, Bodemsweg 3A01 en 3A02, het realiseren van een Bed & Breakfast met meer dan twee kamers, 14-0970WB, 03-07 (WB01)
6227 BL, Dorpstraat 77, het vervangen van een bestaande garage/buitenberging, 14-0939WB, 26-06 (WB01)
6227 CE, Wethouder Vrankenstraat D10, het aanbrengen van een screen op het balkon, 14-0906WB, 30-06 (WB02)
6227 SR, Oude Kerkstraat 34, het verbouwen van bestaand woonhuis en het slopen van aangebouwde delen, 14-0704WB, 27-06 (WB02)
6228 EL, Gerckenshaag 21, het kappen van twee berken, een den en twee coniferen, 14-0905WB, 03-07 (WB02)
6229 RA, Schaapbroekweg 4, het oprichten van een auto demontage bedrijf, 14-0919WB, 03-07 (23)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
31a Ontwerpbesluit tot het verlenen van ontheffing van de normale sluitingstijden op grond van de APV (nieuwe nachtzaak)

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 14 juli zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 31a: Dit ontwerpbesluit tot ontheffing van de normale sluitingstijden ligt vanaf 14 juli tot en met 30 juli ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit voornemen tot ontheffing is betrokken,  kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: de Burgemeester van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.