Mededelingen/bekendmakingen week 28 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CA, Kleine Gracht 1, het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkozijnen, 15-1702WB, 29-6 (WB08)
6211 CD, Van Hasseltkade 23, maken van een dakkapel op een monumentaal pand, 15-1900WB, 2-7 (WB01)
6211 DW, Mosae Forum 10, het aanpassen van de entree van de raadzaal Mosae Forum, 15-1869WB, 29-6 (WB01)
6211 EH, Muntstraat 37, het in ere herstellen van de penanten aan de zijkanten van de voorgevel, 15-1498WB, 30-6 (WB03)
6211 GB, Stokstraat 35, het wijzigen van de voor- en achterpui en een aanpassing van de plattegrond, 15-1831WB, 26-6 (WB02)
6211 NT, Jekerstraat 36, het wijzigen van de bestemming bedrijfsgebouw naar wonen, 15-1879WB, 2-7 (WB01)
6214 **, Aert van Trichtweg - André Severinweg, het kappen en vervangen van 53 bomen, 15-1749WB, 29-6 (WB02)
6214 **, Rozenstraat - Begoniastraat, het kappen van 26 bomen, 15-1751WB, 29-6 (WB02)
6214 AC, Koningin Emmaplein 8, het wijzingen van de bestemming op de eerste etage van woonlaag naar zorglaag, 15-1471WB, 29-6 (WB02)
6216 VZ, Opalinestraat 40, het slopen van de bestaande gebouwen, 15-1902WB, 2-7 (WB01)
6217 **, Forcadentstraat ter hoogte van 20A tot en met 46C, het snoeien van een boom, 15-1714WB, 30-6 (WB08)
6217 BW, Cantecleerstraat 119, het uitbreiden van een hoekpand, 15-1883WB, 2-7 (WB01)
6217 HB, Brusselseweg 244, het kappen van een kersenboom en een lijsterbes, 15-1889WB, 2-7 (WB01)
6217 LE, Orleansstraat 14A tot en met 14C, het legaliseren van drie appartementen, 15-1868WB, 29-6 (WB01)
6217 NT, Zoetmanstraat 7-15, het bouwen van een tuinmuur, 15-1166WB, 30-6 (WB02)
6217 VM, Gentelaan 1, het kappen van twee coniferen, 15-1881WB, 2-7 (WB01)
6219 PC, Lage Frontweg 9, het plaatsen van tijdelijke deuren, 15-1875WB, 1-7 (WB01)
6221 EB, Wycker Brugstraat 61, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 15-1872WB, 1-7 (WB01)
6221 EL, Rechtstraat 78, het verbouwen van de verdiepingen, 15-1890WB, 2-7 (WB01)
6221 KV, Avenue Céramique 125, het realiseren van kleine aanpassingen aan de dakconstructie van het atrium van gebouw Céramique, 15-1899WB, 2-7 (WB01)
6222 **, Ankerkade - Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), het aanleggen van een persriolering kruisend met het Julianakanaal, 15-1479WB, 26-6 (WB02)
6222 **, Balijeweg - Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), het aanleggen van een mantelbuis voor elektra, 15-1482WB, 26-6 (WB02)
6222 **, Sluisdijk - Balijeweg (kruisend Julianakanaal), het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring voor aanleg waterleiding kruisend Julianakanaal, 15-1481WB, 26-6 (WB02)
6222 AA, Borgharenweg ongenummerd, het vervangen van de oude afdekplaten van de sluisdeuraandrijving, 15-1545WB, 26-6 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 81, een revisie milieuvergunning, 14-1622WB (WB05)
6224 **, Adelbert van Scharnlaan ongenummerd, het kappen van een boom, 15-1877WB, 1-7 (WB01)
6224 AC, Meerssenerweg 123B, het kappen van een boom, 15-1857WB, 2-7 (WB02)
6224 CB, Thorbeckeplantsoen 5, de verduurzaming van het pand, 15-1894WB, 2-7 (WB01)
6225 AJ, Ambyerstraat-Zuid 88, een gebruiksvergunning voor een kinderdagverblijf, 15-1865WB, 10-7 (WB05)
6225 AJ, Ambyerstraat-Zuid 88, een gebruiksvergunning voor een kinderdagverblijf, 15-1865WB, 29-6 (WB01)
6225 AN, Longinastraat 113, het kappen van een boom, 15-1896WB, 2-7 (WB01)
6225 DB, Arenborghoeve 2A tot en met 10B, het kappen van drie bomen, 15-1732WB, 26-6 (WB02)
6225 EA, Ambyerstraat Noord 1, het kappen van twee bomen, 15-1892WB, 2-7 (WB01)
6226 BV, Wethouder van Caldenborghlaan 78, het kappen van een paardenkastanje, 15-1616WB, 30-6 (WB08)
6227 AP, Demertstraat 133 en 135, het verbouwen van de panden voor kamerverhuur, 15-1507WB, 30-6 (WB03)
6227 SC, Sterre der Zeestraat 2, een verzoek om het pand te gebruiken voor kamerverhuur (vijf kamers), 15-1324WB, 30-6 (WB02)
6227 TS, Sint Servatiusweg 14, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en een garage aan de linkerzijde van de woning en ook wijzigingen aan de voorgevel, 15-1905WB, 2-7 (WB01)
6229 AT, Heugemerstraat 108B en Heugemer Molenstraat 1A en 1B, woningsplitsing van drie naar negen woningen, 15-1867WB, 29-6 (WB01)
6229 RB, Rekoutweg 3, het bouwen van een tijdelijke huisvesting met kantoorsfunctie, 15-1891WB, 2-7 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren:

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).