Mededelingen/bekendmakingen week 29 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat (naast 24), het bouwen van een bioscoop, het voeren van reclame en het maken van een grondkering c.q. damwand, 14-0652WB, 10-07 (WB02)

6211 CB, Kleine Gracht 34, het uitbreiden van de bestaande horeca-inrichting, 14-0951WB, 09-07 (23)

6211 CH, Markt 1B, het uitbreiden/vervangen van de rookmelders, 14-0689WB, 10-07 (WB02)

6211 CL, Markt 65, het vervangen van de bestaande reclame en het plaatsen van een zonnescherm, 14-0998WB, 08-07 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 46, het plaatsen van een lichtreclame in de etalage, 14-0996WB, 07-07 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 59, het aanbrengen van reclame en zonwering, 14-1004WB, 09-07 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 4, het verbouwen van een winkel met bovenliggende woonruimte, 14-0676WB,  09-07 (WB03)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 13, het verhuren van het pand als vakantiewoning of als short stay, 14-0977WB, 07-07 (WB01)

6211 JE, Sint Hilariusstraat 10, het uitbreiden van de woning met een dakkapel en een dakterras, 14-0993WB, 07-07 (WB01)

6211 JK, Looiersgracht 12, het kappen van een boom op het achtererf, 14-0981WB, 07-07 (WB01)

6211 LK, Minderbroedersberg 6A, het aanbrengen van 2 dakroosters voor de vernieuwde luchtbehandelingsinstallatie, 14-0839WB, 04-07 (WB02)

6211 RW, Maagdendries 49, het oprichten van een ondergrondse parkeergarage, 14-0954WB, 09-07 (23)

6211 SX, Grote Gracht 56, het in gebruik nemen van het pand als hotel met 26 kamers, 14-0761WB, (WB05)

6213 BD, Cannerweg 203, het vernieuwen van de aanbouw en het verplaatsen van de woning ingang naar de zijkant, 14-0925WB, 08-07 (WB02)

6214 TS, Fatimaplein 1, het plaatsen van negen lichtinstallaties, 14-0995WB, 07-07 (WB01)

6215 BB, Herculeshof 9-11, het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie, 14-0962WB, 10-07 (WB02)

6215 BH, Herculeshof 37, het uitbreiden van de bestaande supermarkt, 14-0989WB, 04-07 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, het opsplitsen van de reeds bestaande chemische fabriek in drie afzonderlijke bedrijven, 14-0985WB, 10-07 (23)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 42, het verbouwen van een café naar één appartement en zeven kamers, 14-1001WB, 04-07 (WB01)

6221 AX, Sint Maartenslaan 14 A01, het verbouwen van kantoor naar woning, 14-0982WB, 07-07 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33 C06, het plaatsen van reclame aan de zijgevel, 14-0978WB, 03-07 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 7, een gedeelte vervangen van de zonwering, 14-0359WB, 04-07 (WB08)

6221 EB, Wycker Brugstraat 59, het realiseren van vier appartementen, 14-0743WB, 04-07 (WB02)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het plaatsen van een nieuwe rookgasafvoer langs de achtergevel, 14-0709WB,  07-07 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 33, het plaatsen van een afzuiginstallatie op het platdak en het plaatsen van een reclamebord, 14-0983WB, 03-07 (WB01)

6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 44, het vervangen van de bestaande poorten door kunststof kozijnen, 14-0999WB, 08-07 (WB01)

6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 44, het vervangen van de bestaande poorten door kunststof kozijnen, 14-0999WB, 10-7 (WB02)

6222 **, Project A2-V-2545/WBS 2.1.1. 51.05 Nieuwe Limmelderweg, een tijdelijke werkinrit t.b.v het ketenpark Kruisdonk, 14-0885WB, 04-07 (WB02)

6222 AB, Viaductweg 0001, Project A2-V-1742/WBS 2.1.3.02 het aanleggen van tijdelijke in-/uitritten werkterreinen KW Viaductweg Zuid, 14-0898WB, 04-07 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 111, het plaatsen van een meetcel en het realiseren van een ondergrondse bekabeling en een nieuwe 10kV aansluiting, 14-1002WB, 04-07 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 275, het reviseren van de bestaande inrichting n.a.v. de gewijzigde terreinindeling, 14-0984WB, 10-07 (23)

6222 NP, Hoekerweg 66, het vervangen van de bestaande gevelbeplating door nieuwe beplating en het aanbrengen van reclame, 14-0834WB, 08-07 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 42, het plaatsen van een decoillijn in de bestaande bedrijfshal (fase 2), 14-0682WB, 10-07 (WB02)

6222 PH, Kruisdonk ong., het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 14-0991WB, datum afhandeling van melding besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval 10-07 (23)

6222 SG, Project A2, AV2-CUIT-10217, WBS 2.1.6.52, V2551, het realiseren van een tijdelijk fietspad, 14-1008WB, 08-07 (WB01)

6223 HA, Pasestraat 63, het renoveren van de bijbouw-berging en nieuwe ramen in het woonhuis, 14-0760WB, 10-07 (WB02)

6225 GZ, Peppelhoven 12, het uitbreiden van het woonhuis, 14-0646WB, 08-07 (WB02)

6226 **, Project A2-V-2546/WBS 2.1.7. 21.15 Terblijterweg, een tijdelijke werkinrit Terblijterweg t.b.v. het dienstgebouw noord, 14-0886WB, 04-07 (WB02)

6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D 4, het oprichten van een afhaalrestaurant, 14-0953WB, 09-07 (23)

6228 DN, Roserije 410, het realiseren van een ophaalbrug/trapconstructie, 14-0994WB, 07-07 (WB01)

6229 HD, Sorbonnelaan 195, een vergunning voor het brandveilig gebruik van het pand, 14-0722WB,  04-07 (WB04)

6229 VW, Termileslaan 96, het kappen van een boom, 14-0979WB, 03-07 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 21 juli 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).